Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 52/20/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego


Zarządzenie Nr 52/20/2014
Burmistrza Dębna

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / j.t. Dz.U.2013.594/ i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami j.t. Dz.U.2014.518/ oraz uchwały nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2008r. nr 91, poz. 1931/ oraz uchwałą nr LVI/403/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2010 roku nr 65, poz. 1232/, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość wymienioną
w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprzedaż nieruchomości poprzedzona będzie wywieszeniem wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza sie Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska UM w Dębnie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

Burmistrz Dębna


Piotr Ryszard Downar


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/20/2014
Burmistrza Dębna
z dnia 12 czerwca 2014 r.

W Y K A Z

nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

Lp

Nr

ewidencyjny nieruchomo-ści

Oznaczenie w księdze

wieczystej

KW Nr

Powierzchnia

w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

Przeznaczony

Do: sprzedaży

Wartość gruntu

Wartość

udziału

budynku

gospod.

Cena

udziału

gruntu

Wartość lokalu mieszkalnego

Cena

nieruchomości

lokalowej

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Działka

17/1

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

KW SZ1M

/00032892/9

0,0318ha

Dębno; ul. Piłsudskiego 4

Lokal użytkowy nr 8

o pow. 13,63m2 składający się z 1 pomieszczenia położony na poddaszu budynku

3 kondygnacyjnego z użytkowym poddaszem

Nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVIII/417/2006 z dnia 24.08.2006r. w sprawie uchwalenia MPZP w rejonie ulic: Mickiewicza, Piłsudskiego i Słowackiego miasta Dębna oznaczona jest symbolem
16 MW,U i zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterze, możliwość adaptacji poddasza oraz wprowadzenie na teren zieleni urządzonej.

Lokal

użytkowy

i

Grunt w udziale

30/1000

26.394zł

792 zł

12.865 zł

13.657 zł

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargowej na rzecz mieszkańców budynku nr 4 przy ul. Piłsudskiego.

Cena nieruchomości obowiązuje do maja 2015 roku

Osobom, którym przysługuje na podstawie Art. 34 ust 1 i 2 pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Szczegółowe warunki nabycia nieruchomości określone zostaną w protokole rokowań .

Wywieszono …………………….. Zdjęto ………………………

Id: DE44C40E-3A28-4E7F-BE45-D965E762FDCA. Podpisany

Strona

Id: DE44C40E-3A28-4E7F-BE45-D965E762FDCA. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 13-06-2014 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 12-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2014 11:39