Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwaly w sprawie: zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości


UCHWAŁA Nr / /2011

RADY MIEJSKIEJ w Dębnie

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1203, z 2005 r. Nr172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230,
z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 137, poz. 777 i Nr 21 poz. 113) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1674; z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się pomoc na wspieranie nowych inwestycji w formie zwolnienia z podatku
od nieruchomości gruntów i budynków służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Dębno.

2. Zwolnienie udzielane jest na okres 5 lat - licząc od drugiego miesiąca po miesiącu w którym zakończono inwestycję.

3. Okres zwolnienia przedłuża się o 3 lata w przypadku przedsiębiorstw działających w branży przetwarzania i obrotu produktami rolnymi.

4. Kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości kwoty 200 tys. EUR w okresie kolejnych 3 lat podatkowych, a całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego przez okres kolejnych trzech lat podatkowych nie może przekroczyć 100 tys. EUR.

5. Zwolnienie dotyczy podatku od powstałych budynków w ramach nowej inwestycji i nabytych pod nie gruntów.

6. Kwota zwolnienia nie może w danym roku przekroczyć kwoty należnego podatku od nieruchomości.

§ 2. Zwolnienie stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami o pomocy
de minimis - ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) zwaną dalej Ustawą i rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.) zwanym dalej Rozporządzeniem
oraz art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 306 z 17.12.2007 r.).

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nowej inwestycji - należy przez to rozumieć wybudowanie nowych budynków w ramach utworzenia lub rozbudowy przedsiębiorstwa;

2) małym i średnim przedsiębiorcy - należy to rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku I do rozporządzenia komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 10
z 13.01.2001, str.33, ze. zm.);

3) utworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost liczby pracowników
w odniesieniu do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dokonaniem inwestycji,
w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 4. Przepisów uchwały nie stosuje się do udzielenia pomocy w dziedzinach wykazanych w Rozporządzeniu oraz:
1) działalności handlowej hurtowej i detalicznej;
2) działalność związana z prowadzeniem usług towarzyskich;
3) sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw i produktów pochodnych;
4) elektrownie wiatrowe, wodne i biogazownie;
5) górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
6) działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;
7) wytwarzanie paliw gazowych;
8) dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji zalicza się:
1) cenę nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
2) koszty wytworzenia środków trwałych (budynków) wraz z infrastrukturą techniczną bez maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia;

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po wejściu
w życie niniejszej uchwały.

§ 6. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

§ 7. W przypadku, gdy w stosunku do któregoś ze składników udzielono już pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 8. 1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) minimalna wartość nowych inwestycji dla:

- mikroprzedsiębiostw - 300 tys. zł

- małych przedsiębiorstw - 500 tys. zł

- średnich przedsiębiorstw - 1 mln. zł

- dużych przedsiębiorstw - 2 mln. zł

2) zakończenie nowej inwestycji i rozpoczęcie w niej działalności w terminie do 31 grudnia 2013 r.,

3) złożenie po zakończeniu nowej inwestycji zgłoszenia (zwanego dalej Zgłoszeniem) wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione kwoty kosztów kwalifikujące się do objęcia pomocą,

4) pokrycie, co najmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku
z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat
do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

5) przedstawienie formularza informacji przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);

6) przedstawienie przez podmiot ubiegający się o pomoc wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

7) zobowiązanie się do utrzymania inwestycji na terenie Gminy Dębno oraz wykorzystywania ich
do działalności gospodarczej, co najmniej przez okres zwolnienia;

8) utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją;

- mikroprzedsiębiorstwo - co najmniej 2 nowe miejsca pracy;

- małe, średnie i duże przedsiębiorstwo - przyrost nowych miejsc pracy o co najmniej 15%
(w zaokrągleniu do pełnych etatów) w odniesieniu do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dokonaniem inwestycji;

9) utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przynajmniej przez okres ulgi;

10) brak zaległości względem Gminy Dębno, Urzędu Skarbowego i ZUS.

§ 9. 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z dniem złożenia prawidłowego i kompletnego Zgłoszenia.

2. Pomoc przysługuje od miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym złożono Zgłoszenie (§ 8 ust. 1 pkt 3) do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy określoną przepisami niniejszej uchwały
i Rozporządzenia, nie dłużej niż do upływu terminu korzystania z pomocy określonego § 1 ust. 2.

§ 10. Maksymalna intensywność pomocy, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, wynosi w przypadku:

- mikro- i małych przedsiębiorstw - 50% kosztów kwalifikowanych,

- średnich przedsiębiorstw - 40% kosztów kwalifikowanych,

- pozostałych - 30% kosztów kwalifikowanych.

§ 11. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany jest:

1) co roku do 15 stycznia (od roku po roku, w którym złożono Wniosek do roku po roku w którym ostatni raz skorzystano ze zwolnienia) oraz w ciągu 30 dni po upływie terminu określonego w §8
ust. 1 pkt. 5, do złożenia sprawozdania zawierające rozliczenie wykorzystania pomocy - załącznik nr 2
do uchwały.

2) do pisemnego powiadomienia organu udzielającego pomocy o utracie warunków uprawniających do zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie
14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.

3) przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego nadzorowania i monitorowania pomocy.

§ 12. W przypadku, gdy pomimo pisemnego ponaglenia i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu, podatnik nie złożył dokumentów określonych w § 11 pkt 1 i 3 podatnik traci prawo
do całości zwolnienia.

§ 13. 1. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej wielkości tej pomocy.

2. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy od podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość podlega zwrotowi.

3. Po złożeniu Zgłoszenia przedsiębiorca niezwłocznie otrzyma pisemną odpowiedź w formie zawiadomienia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia, oraz szczegółów, co do kwot, terminów itp.

§ 14. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację, co do spełnienia warunków,
od których uzależnione jest zwolnienie od podatku traci do niego prawo.

§ 15. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami.

§ 16. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych
w związku z nową inwestycją nastąpiło z przyczyn losowych lub gdy umowę o pracę rozwiązano
w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
ze zm).

§ 17. Nie można na podstawie tych samych kosztów kwalifikowanych skorzystać z pomocy na podstawie innych uchwał obowiązujących w Gminie Dębno.

§ 18. Wyrażone w uchwale kwoty w euro przelicza się na złote wg średniego kursu NBP, ogłoszonego
w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 21. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 22. Traci moc uchwała Nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębno (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28.08.2007 r. Nr 91, poz. 1566).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone ustawowo.

Po doświadczeniach z roku 2011, kiedy to z ulgi skorzystał przedsiębiorca, który wybudował samoobsługową myjnię samochodową (inwestycja generuje bardzo niskie zatrudnienie pracowników) wprowadzono warunek zwiększenia zatrudnienia w zależności od wielkości podmiotu ubiegającego się o ulgę oraz utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przynajmniej przez okres ulgi, a także doprecyzowano zapis w §8 mówiący o obowiązku wykorzystywania a nie tylko utrzymania nowo powstałej inwestycji do działalności gospodarczej, co najmniej przez 10 lat od dnia zakończenia inwestycji.

Przygotował

Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski

Strona 1 z 5

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 17-11-2011 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 17-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2011 11:09