Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.


Uchwała Nr ../../11

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia …………. 2011 r.

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256; z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698; z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571; z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777; z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364; z 2011 Nr 209, poz. 627) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2012 r. do 2015 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:

  1. Andrzej Zbigniew Dziadul

  2. Małgorzata Beata Kaczmarek

  3. Danuta Grażyna Robak

2. Upoważnia się przewodniczącą Rady Miejskiej w Dębnie do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

  1. imię (imiona) i nazwisko;

  2. nazwisko panieńskie;

  3. imiona rodziców;

  4. data i miejsce urodzenia;

  5. miejsce zamieszkania;

  6. miejsce pobytu jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania;

  7. nr PESEL.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębnie a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.debno.com.pl.

Uzasadnienie

Zespół opiniujący zebrał się na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2011r. ocenił poprawność formalną dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników.

Zgłoszenia kandydatów na ławników:Andrzeja Zbigniewa Dziadula , dokonane przez grupę obywateli,Małgorzaty Beaty Kaczmarek , dokonane przez grupę obywateli,Danuty Grażyny Robak dokonane przez Stowarzyszenie „ART FORUM”;

zostały złożone w terminie oraz spełniają wymagania formalne, w związku z powyższym Zespół zawnioskował do Burmistrza Dębna o przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie zasięgnięcia o tych kandydatach informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Po otrzymaniu od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o zgłoszonych kandydatach Zespół na podstawie art. 163. § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów przygotuje i przedstawi na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 24-08-2011 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2011 08:39