Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie: ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno

PROJEKT

UCHWAŁA NR      

RADY MIEJSKIEJ w Dębnie

z dnia............ 2011 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno

Na podstawie art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 ii48, poz.99i) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje: § 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)przedszkolu - należy przez to rozumieć:

 1. przedszkole ogólnodostępne,
 2. oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
 3. punkt przedszkolny,
 4. zespół przedszkolny.

2)rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

3)  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  -  należy  przez to  rozumieć   aktualnie  obowiązujące  minimalne
wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.).                                                                

§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno świadczą następujące usługi:

 1. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5  godzin dziennie zapewniające
  realizację     programów      wychowania     przedszkolnego      uwzględniających      podstawę      programową
  wychowania przedszkolnego,
 2. usługę  opiekuńczo  bytową,   odpłatną  polegającą  na  sprawowaniu   przez  przedszkole   nadzoru  nad
  dzieckiem,      stanowiącą    świadczenie      wykraczające      ponad    podstawę    programową   wychowania
  przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację.

§ 3. Zakres usługi określonej w § 2 pkt 2 obejmuje:

 1. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne
  funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,
 2. zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach
  artystycznych i okolicznościowych,
 3. zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową,
 4. gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

§ 4.1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za usługę opisaną w § 3 w wysokości 0,24 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w odrębnych przepisach, za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.

 1. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny
  odpłatność za świadczenia opisane w § 2 za każdą godzinę korzystania z usługi przez drugie i kolejne
  dziecko z tej     samej     rodziny wynosi 0,12  %  minimalnego wynagrodzenia za pracę,     określonego
  w odrębnych przepisach.
 2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej oraz liczby godzin, w czasie których dziecko
  korzysta z usługi określonej w § 2.

 

 1. Czas pobytu  dziecka w przedszkolu,  zasady korzystania z  opieki  przedszkolnej,  zakres  świadczeń
  udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno-prawna
  zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.
 2. Opłata miesięczna za korzystanie ze świadczeń przedszkola nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
  dziecka w przedszkolu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/263/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26.02.2009 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno.


 

§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2011 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Sporządził: Danuta Patkowska               


 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, opłaty za świadczenia, prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala Rada Gminy. Projekt uchwały gwarantuje, iż przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w wymiarze 5 godzin dziennie, koniecznym do realizacji podstawy programowej.

Ponadto projekt uchwały określa opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej obejmującej częściowe koszty zajęć opiekuńczo -wychowawczych i dydaktycznych.

Przyjęto procentowy wskaźnik obliczenia odpłatności za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego za zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.). Na terenie Dębna przedszkole jest czynne przez 11 godzin dziennie. Przeciętny czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 8 godzin dziennie.

Zwrócić należy również na fakt, że w 2010 roku udział dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu wyniósł 18 % wydatków budżetowych przedszkoli. W tej sytuacji proponuje się przyjęcie następujących odpłatności:

Minimalne wynagrodzenie z pracę od 01.01.2011 roku wynosi 1.386 złotych

 

 

%od minimalnego wynagrodzenia

Stawka za każdą rozpoczętą godzinę

Stawka za 1 godzinę miesięcznie (21 dni)

Stawka za 2 godziny miesięcznie (21 dni)

Stawka za 3 godziny miesięcznie (21 dni)

0,24

3,32

69,72

139,44

209,16

  Sporządziła: Danuta Patkowska-Dyrektor ZEAS w Dębnie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dutkiewicz 11-05-2011 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2011 14:54