Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie: określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno


PROJEKT Nr 11 d

Uchwała Nr ............/ ........ /2011

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia ..................kwietnia 2011r.

w sprawie: określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Dz.U.Nr 23, poz.220 z 2002r., Dz.U.Nr 62, poz.558 z 2002r., Dz.U.
Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz.U.Nr 214, poz.1806 z 2002r., Dz.U.Nr 80, poz.717 z 2003r., Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2004r., Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r., Dz.U.Nr 116, poz. 1203
z 2004r., Dz.U.Nr 214, poz. 1806, poz. 1806 z 2004r., Dz.U.Nr 172, poz. 1441, z 2005r., Dz.U.Nr 17, poz. 128
z 2006r., Dz.U.Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Dz.U.Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Dz.U.Nr 48, poz. 327 z 2007r., Dz.U.Nr 138, poz. 974 z 2007r., Dz.U.Nr 173, poz. 1218 z 2007r., Dz.U.Nr 180, poz. 1111 z 2008r., z 2008r.,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, , z 2010r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, z 2010r.
Nr 28, poz. 146, z 2010r. Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230) Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami), art. 221 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, i 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 42 w związku z art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (J.t.: Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150; zm. Dz.U. z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009r., Nr 19, poz. 100, Nr 100, Nr 20, poz. 106, nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011r., nr 32, poz. 32, poz. 159), uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady dotacji inwestycji należących do zadań własnych gminy, realizowanych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorców, w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych.

2. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych od 1 stycznia 2010r.

§2. Dotacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są inwestycje prowadzone przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorców na obszarach gminy Dębno nie przewidzianych w gminnym programie gospodarki ściekowej, nie objętych do skanalizowania zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej, gdzie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

§3. Dotacja udzielana jest do wysokości środków zarezerwowanych w budżecie gminy na dotację, w danym roku budżetowym, budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby wymienione w § 1ust.1.

§4. 1. O dotację na budowę inwestycji mogą ubiegać się wnioskodawcy, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

 1. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie
  z Prawem budowlanym,

 2. inwestycja spełnia wszystkie wymogi sanitarne określone odrębnymi przepisami, do realizacji których wnioskodawcę wezwał organ administracji architektoniczno - budowlanej,

 3. nastąpi złożenie do organu nadzoru budowlanego dokumentów wymaganych Prawem budowlanym, a w szczególności zgłoszenie zamiaru wykonania inwestycji, zawierające między innymi:

   • opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych,

   • termin realizacji robót,

   • szkice lub rysunki przedstawiający plan działki z naniesionymi istniejącymi obiektami i planowaną inwestycją,

   • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

a organ administracji architektoniczno - budowlanej nie wniesie sprzeciwu
w zakresie wykonania robót objętych zgłoszeniem,

 1. zostanie złożony wniosek o dotację inwestycji - wzór wniosku stanowi załącznik
  nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja wypłacana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 5 wg kolejności składania kompletnych wniosków.

§ 5. Maksymalna wysokość dotacji na podstawie niniejszej uchwały, może wynieść do 50% udokumentowanych rachunkami kosztów budowy oczyszczalni.

§ 6. Zasady udzielania dotacji:

 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, składa wniosek wraz z załącznikami do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,

 2. służby Urzędu sprawdzają kompletność wniosku i jeżeli nie wymaga on uzupełnienia oraz spełnia wszystkie warunki, określone niniejszą uchwałą, informują wnioskodawcę w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia wszystkich dokumentów
  o przyznaniu dotacji,

 3. określenie kwoty dotacji, która zostanie wypłacona po zakończeniu prac oraz szczegółowe uzgodnienia wykonania prac dofinansowanych na podstawie niniejszej uchwały, określone są każdorazowo w umowie o dotację zawieranej przez Burmistrza z Wnioskodawcą;

 4. po zakończeniu inwestycji, zatwierdzonej do dotacji, wnioskodawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Urząd Miejski o zakończeniu robót i przedłożyć:

   1. oryginał faktury, określającej koszt inwestycji,

   2. kopię zawiadomienia o zakończeniu robót poświadczoną przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej,

 5. w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, w terminie uzgodnionym
  z wnioskodawcą, przedstawiciel Urzędu dokona oględzin inwestycji sporządzając z tej czynności protokół,

 6. kwota dotacji wypłacana jest wnioskodawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania protokołu (o którym mowa w ust. 5) przelewem na wskazane konto bankowe.

§ 7. 1.Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miejskiego w Dębnie ma prawo kontroli inwestycji objętej dotacją, na każdym jej etapie.

2. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, burmistrz wzywa wnioskodawcę do zwrotu dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W celu odzyskania niesłusznie pobranej dotacji mają zastosowanie przepisy
o windykacji w administracji.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Dębnie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ................./ ............./2011

Rady Miejskiej w Dębnie z dnia.............................kwietnia 2011r.

WNIOSEK

O DOFINANSOWANIE BUDOWY INDYWIDUALNEJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Dane wnioskodawcy:

1) Imię i nazwisko wnioskodawcy (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne lub przedsiębiorcy)

............................................................. ............................................................................

..........................................................................................................................................

 1. Adres zamieszkania wnioskodawcy lub siedziba wspólnoty mieszkaniowej, osoby prawnej lub przedsiębiorcy wnioskodawcy:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

( W przypadku, gdy urządzenia oczyszczalni będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość, wniosek wypełniają i podpisują wszyscy zainteresowani.)

2. Wnoszę o udzielenie mi bezzwrotnej dotacji do budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, w wysokości: .........................................................................................

Słownie: .......................................................................................................................................

3. Informacje o zrealizowanej lub planowanej inwestycji :

 1. Adres nieruchomości, na której planowana jest realizacja lub jest zrealizowana budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków:

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 1. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

..........................................................................................................................................

(własność, dzierżawa, inny)

4. Opis planowanej inwestycji:

a) parametry techniczne i wydajność urządzeń:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b) cele, dla których realizowana jest inwestycja:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

b) dane o dostawcy urządzenia:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................c) planowany termin realizacji zadania:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

d) inne, wg uznania wnioskodawcy:

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ .

5. Planowany sposób finansowania inwestycji:

a) ogólny szacowany koszt inwestycji: .........................................................................

...........................................................................................................................................

b) udział środków własnych wnioskodawcy: ...............................................................

...........................................................................................................................................

c) inne źródła finansowania: ............................................................................................

........................................................................................................................................ .

( nie podawać środków, o które wnioskodawca ubiega się od gminy)

6. Wykaz załączników:

 1. dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do dysponowania gruntem na cele budowlane,

 2. dokument potwierdzający brak sprzeciwu organu administracji budowlanej w zakresie wykonania robót,

 3. badania hydrogeologiczne gruntu na, którym będzie posadowiona inwestycja,

 4. atest montowanych urządzeń,

 5. oświadczenie wnioskodawcy, że dofinansowanie będzie przeznaczone zgodnie z celem, na który zostało przyznane.

.......................................................... ....................................................

data podpis wnioskodawcy

Uzasadnienie :

Zgodnie z art. 403 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska „do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy”.

Art. 403 ust. 4 cyt. ustawy „finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa
w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osób fizycznych,

b) wspólnot mieszkaniowych,

c) osób prawnych,

d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi”

Zgodnie z art. 403 ust. 5 uchwała określa szczegółowe zasady udzielenia dotacji inwestycji należących do zadań własnych gminy, realizowanych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorców w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych. Dofinansowanie przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowaniem na podstawie niniejszej uchwały objęte będą inwestycje prowadzone przez w/w osoby. gminy Dębno, gdzie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Uchwała ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 229, poz. 1498) cyt. „przepisy art. 403 ust. 3-6 ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie do dochodów budżetów powiatów i budżetów gmin uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010r.”

Uchwałę przygotowała:

B.Rzechółka insp. w Wydz.GNiOŚ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 27-04-2011 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2011 08:48