Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości


Projekt

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia ……………..2011r.

w sprawie : wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

umów dzierżaw nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 , Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr153, poz.1271, Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 ; Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 175, poz. 1457 , Nr 181,poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138 ,poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111, z 2009r Nr 223, poz.1458, Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 157,poz.1241, Nr 28, poz. 142,146 Nr106 poz. 675,

z 2011 r. Nr 40 poz. 230 z póź. zm ), art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U . z 2010 roku Nr 102 poz. 651 , oraz Dz. U. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307 Nr200 poz. 1323) , oraz §17 pkt 5 Uchwały Nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku , zmienionej uchwałą nr LVI/403/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania ,zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nie oznaczony , uchwala się , co następuje :

§1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości położonych w:

1. Grzymiradzu o nr ewidencyjnym 35/2 o pow. 7600 m 2 na okres 5 lat na rzecz

osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy

dzierżawy przez okres 3 lat

2. Grzymiradzu o nr ewidencyjnym 142 o pow. 7000 m2 na okres 5 lat na rzecz

osoby, która korzystała jako ostatnia z prawa do nieruchomości na podstawie umowy

dzierżawy przez okres 3 lat

3. Dargomyślu o nr ewidencyjnym 535/2 o pow. 2600 m2 na okres 3 lat na rzecz

osoby, która korzystała jako ostatnia z prawa do nieruchomości na podstawie umowy

dzierżawy przez okres 3 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: E.Nowak

Uzasadnienie do Uchwały nr ………./2011 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia

Obecni dzierżawcy nieruchomości wykazanych w uchwale wystąpili do tut. urzędu

o przedłużenie umowy dzierżawy na następne lata .Grunty są zagospodarowane zgodnie

z umową dzierżawy. Aby zawrzeć kolejne umowy dzierżawy z tymi samymi stronami dotyczące tych samych nieruchomości po umowach wcześniejszych zawartych na czas określony do lat trzech należy uzyskać zgodę rady w zakresie wykorzystania majątku gminy, bez wymaganej formy przetargowej .

.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 26-04-2011 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Nowak 26-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2011 11:07