Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


PROJEKT

UCHWAŁA Nr V/../2011

 

Rady Miejskiej w Dębnie

 

z dnia 24 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 260, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Dębno, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy

w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 2. 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Burmistrz Dębna w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie Dębna, powołani przez Burmistrza po uprzednim wystąpieniu do tychże o wyznaczenie przedstawicieli:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie;

2) Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie;

3) Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu;

4) Komendy Straży Miejskiej w Dębnie;

5) Urzędu Miejskiego w Dębnie

6) Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej działających na terenie gminy Dębno.

3. W skład zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi, działający na terenie gminy Dębno.

4. W skład Zespołu wchodzić mogą prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Dębna,

a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

 

Tryb odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 3. Burmistrz Dębna odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego wniosek;

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 4. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Burmistrz Dębna w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 4.

3. Przewodniczącego Zespołu wyznacza Burmistrz spośród jego członków.

4. Na wniosek przewodniczącego wybierany i odwoływany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

6. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek, co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.

7. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział, co najmniej połowa jego członków. Głosowania Zespołu odbywają się zwykłą większością głosów.

9. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację

o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.

10. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

11. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.

12. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów ustawowych.

13. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

14. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1.

15. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dębnie.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przyg. A.Szymczyk

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Z dniem 1 sierpnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz.1493 ze zm.). Nakłada ona na gminy m.in. obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Art. 9a ust. 15 wyżej cytowanej ustawy obliguje radę gminy do określenia w drodze uchwały trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych

warunków jego funkcjonowania. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 09-02-2011 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 07-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 09-02-2011 12:22