Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE 3/2/2011 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2011rw sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


ZARZĄDZENIE 3/2/2011

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 11 stycznia 2011r.

 

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Działając na podstawie: art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 12 poz. 1591 z późn. zm.); art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. § 3 Uchwały Nr Uchwała LXIII/473/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2010”, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się do skład Komisji Oceniającej oferty na realizację zadań publicznych:

 

Zadanie nr 1 Cykliczne imprezy interdyscyplinarne z zakresu

 • Organizacja Dnia Seniora

 • Organizacja imprez turystycznych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Dębno oraz udział; w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich

 

 

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

d) Panią Lidię Zacharewicz

e) Panią Beatę Biaduń - Broda

 

Zadanie nr 2 Działania na rzecz osób starszych z zakresu:

 • Prowadzenie chórów emerytów

 • Prowadzenie kursów rozwijających dla seniorów

 

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

d) Panią Lidię Zacharewicz

e) Panią Beatę Biaduń - Broda

 

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 10 800,00 zł.

 

Zadanie nr 3 Działania na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań z zakresu:

 • Promocja krwiodawstwa

 • Organizacja cyklicznych biegów

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 8 500,00zł

 

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

d) Panią Lidię Zacharewicz

e) Panią Beatę Biaduń - Broda

 

 

Zadanie nr 4 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu:

 • zimowy obóz sportowy

 • półkolonie zimowe

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 44 000,00zł

 

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

d) Pana Jerzy Błotniak

e) Panią Marię Sardakową

 

 

Zadanie nr 5 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu:

 • pomoc osobom chorym na cukrzyce

 • pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym

 

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

d) Panią Monikę Rembiasz

e) Panią Beatę Biaduń - Broda

 

Zadanie nr 6 Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie:

  • pomoc osobom potrzebującym;

 

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

d) Panią Monikę Rembiasz

e) Panią Beatę Biaduń - Broda

 

 

Zadanie nr 7 Rozwój sportu kwalifikowanego

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 285 250,00zł

 

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

d) Pana Jerzego Błotniak

e) Pana Stanisława Łokieteka

 

 

Zadanie nr 8 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez udział zespołów sportowych z terenu Gminy Dębno w rozgrywkach ligowych

 

 

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

d) Pana Jerzego Błotniak

e) Pana Stanisława Łokieteka

 

Zadanie nr 9 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości poprzez:

 • organizowanie spotkań, odczytów, apeli z okazji świąt państwowych
  i wojskowych

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

d) Pana Bogumiła Irchę

e) Pana Beatę Biaduń-Brodę

 

Zadanie nr 10 Działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

-samopomoc osób uzależnionych;

-prowadzenie ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Lucynę Lulka

b) Panią Grażynę Łada

c) Pana Marka Walczak

d) Panią Urszulę Kotas

e) Pana Wacława Baranowicz

f) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

g) Pana Bogumiła Irchę

h) Pana Beatę Biaduń-Brodę

 

Zadanie 11 Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w zakresie:

- prowadzenie orkiestry dętej

Komisja Oceniająca w składzie:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwonę Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

d) Pana Bogumiła Irchę

e) Pana Beatę Biaduń-Brodę

 

§ 2

Regulamin działania Komisji Oceniającej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3/2/2011

Burmistrza Dębna

z dnia 11 stycznia 2011r.

 

 

REGULAMIN PRAC

KOMISJI OCENIAJĄCEJ

 

 1. Komisja Oceniająca jest zespołem opiniującym, który ma na celu ocenę składanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ofert na realizację zadań publicznych.

 2. Komisja Oceniająca, powoływana przez Burmistrza Dębna, składa się z pracowników Urzędu, wskazanych przez Burmistrza

 3. Każdy członek Komisji Oceniającej, przed rozpoczęciem działalności Komisji, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 4. Komisja Oceniająca zbiera się w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert na realizację zadań publicznych.

 5. Każdy z członków Komisji Oceniającej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 6. Spotkania Komisji Oceniającej prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.

 7. Spotkania Komisji Oceniającej są protokołowane przez koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 8. Protokoły spotkań Komisji Oceniającej, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze akt Wydziału Planowania i Rozwoju - u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 9. Komisja Oceniająca może obradować i podejmować decyzje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

 10. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawione w formie pisemnej Burmistrzowi Dębna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 3/2/2011

Burmistrza Dębna

z dnia 11 stycznia 2011 r.

 

 

 

Oświadczenie członka Komisji Oceniającej

 

 

Oświadczam, że nie jestem związany stosunkiem prawnym, ani nie jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych, ani nie jestem członkiem ani wolontariuszem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

 

 

 

 

Dębno, dnia............................... .............................................

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Jarmuszka-Izak 20-01-2011 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 11-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 25-02-2011 11:09