Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Spacerowej w mieście Dębno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń ww. projektu

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Spacerowej w mieście Dębno

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń ww. projektu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 39 w nawiązaniu do art. 46 pkt 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVII/316/2017 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego g w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/w projektu w dniach od 18 czerwca 2020 r. do 9 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, w godzinach urzędowania, a także na stronie internetowej: http://bip.debno.pl/Strona główna/informacje/ogłoszenia i komunikaty/2020.

Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie w sali nr 5 (sala posiedzeń), ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, o godz. 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego oraz prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2020 r. w następujący sposób: pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: (bok@debno.pl). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres osoby składającej, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Dębna.

 

 

Burmistrz Dębna

mgr Grzegorz Kulbicki

 

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dębna z siedzibą  ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dębnie jest Burmistrz Dębna, e-mail: (rodo@debno.pl ).
  3. Pani/Pana   dane   osobowe  przetwarzane  będą  w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  z Gminą Dębno przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Dębna.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma  Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych  osobowych ma  charakter  dobrowolny w sytuacji, gdy  przetwarzanie  danych  osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

Nasz znak: GPiK.6721.3.24.2017.TJ                                                                             Dębno, dnia 8 czerwca 2020 r.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Jarema 10-06-2020 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 10-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 10-06-2020 13:41