Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NABÓR na stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat


BURMISTRZ DĘBNA

OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DĘBNIE

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Wydział Finansowo - Budżetowy

1. Wymagania formalne/niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 3. niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, 

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie: wyższe (preferowane z zakresu prawa, administracji, ekonomii lub finansów i rachunkowości),

 6. znajomość ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, ordynacja podatkowa, kodeks postepowania administracyjnego,

 7. znajomość przepisów ustrojowych samorządu terytorialnego,

 8. obsługa komputera,

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność interpretacji przepisów,

 2. znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych: Word, Exel oraz podatkowych,

 3. umiejętność współpracy w grupie, dokładność, staranność, kreatywność, twórczość, samodzielność i sprawność organizacyjna, odporność na trudne sytuacje zawodowe,

 4. wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz zdolność zapobiegania konfliktom,

 5. doświadczenie zawodowe: dodatkowym atutem będzie staż pracy w administracji, a w szczególności na podobnym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie: wymiaru podatku od nieruchomości, wymiaru podatku rolnego, wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

 2. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,

 3. prowadzenie spraw w zakresie ulg i zwolnień ustawowych, zwolnień wynikających z uchwał Rady,

 4. przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat,

 5. przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat,

 6. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom,

 7. prowadzenie ewidencji w zakresie pomocy  publicznej i sporządzanie zaświadczeń,

 8. prowadzenie kontroli podatkowej,

 9. przygotowywanie projektów pism oraz akt sprawy do przekazania organowi II instancji.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys - curriculum vitae,

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 6. oryginał kwestionariusza osobowego,

 7. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje,

 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 

 9. oświadczenie o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca stacjonarna przy komputerze pow. 4h dziennie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dębnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5, pokój nr 1 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Jarocka 24-07-2018 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2018 10:41