Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej dz. nr 23/39 położonej w obrębie 7 m. Dębno

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I rokowania

Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 23/39 pow. 0,1650 ha Cena wywoławcza 78 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00020391/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 34 UP/S z przeznaczeniem pod usługi produkcyjne oraz składowo - magazynowe.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą gruntową i posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej. Położona jest w pośredniej południowej części miasta w niedalekiej odległości od drogi krajowej w kierunku Kostrzyna. Działka o terenie płaskim, porośnięta roślinnością trawiastą

i miejscami samosiejkami drzew. W pobliżu przedmiotowej działki zlokalizowane są obiekty zabudowy usługowej, magazynowej, produkcyjnej i tereny niezabudowane. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „PsVI”.

 

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, a kolejne opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku wynosić będą 3% ceny Opłaty powiększone zostaną o podatek VAT w wysokości 23%.

 

Ustala się termin rozpoczęcia prac budowlanych na nieruchomości na okres 3 lat, a termin zakończenia budowy na 5 lat od dnia nabycia prawa do nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

I przetarg przeprowadzony w dniu 24 marca 2017 roku oraz II przetarg przeprowadzony w dniu 21 lipca 2017 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Przystępujący do rokowań zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej do 12 grudnia 2017 roku w kasie Urzędu lub na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

 

Zainteresowanych nabyciem prawa użytkowania wieczystego powyższej nieruchomości zapraszamy do składania ofert adresowanych do Burmistrza Dębna w terminie do 12 grudnia 2017 roku do godz. 1500.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Rokowania – dz. 23/39 – NIE OTWIERAĆ PRZED ROKOWANIAMI” która zawierać powinna:

 1. imię i nazwisko i adres lub firmę oraz siedzibę,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
 6. do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki

Ustalenie nabywcy oraz warunków nabycia w drodze rokowań między oferentami a Komisją do przeprowadzania rokowań nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie

 • Cena osiągnięta w rokowaniach stanowić będzie podstawę do ustalenia I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dalszych opłat rocznych.

 • Przystępujący do rokowań obowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w rokowaniach podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w rokowaniach wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zaliczona zostanie na poczet I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

 • Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy.

 • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek zaliczki, a rokowania czyni niebyłym.

 

Zastrzeżenie: Organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Informacje dot. sprzedaży w/w nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim Dębno pok. 35 lub 36 od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1400 bądź pod nr telefonu: 95 760 30-02 do 04 wew. 140 lub 143.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 09-11-2017 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 09-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2017 12:26