Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno oznaczonej działką nr 1076

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I  przetarg ustny nieograniczony

 

Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 5 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką

 

Dz. nr  1076 o pow. 0,6975 ha                                Cena wywoławcza  715 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00046921/3

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębna zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 45 MW/U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i w części na obszarze o symbolu 37MN/U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Nieruchomość stanowi dość regularną działkę gruntu z dojazdem drogą utwardzoną - ul. Włościańską z dostępem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej w ul. Harcerskiej. Położona jest w pobliżu pojedynczej zabudowy usługowej i mieszkaniowej oraz w niedalekiej odległości od kompleksu handlowego przy ul. Wolności w podmiejskiej strefie miasta. Działka niezabudowana i nieogrodzona. Położona korzystnie w stosunku do tras komunikacyjnych i w pobliżu obiektów użyteczności publicznej i usługowo - handlowych. Warunki geotechniczne dobre. Na nieruchomości występują pojedyncze drzewa i krzewy.

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, a kolejne opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku wynosić będą 1% ceny powiększone o podatek VAT.

Ustala się termin rozpoczęcia prac budowlanych na nieruchomości na okres 3 lat, a termin zakończenia budowy na 5 lat od dnia nabycia prawa do nieruchomości.

Nieruchomość sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp, W-RIVa, RIVa”.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 22 lutego 2017 roku  na  konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży płatna jest w całości w terminie 30 dni, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet  pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
  • Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 19-12-2016 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 19-12-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2016 13:49