Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 40/8/2015 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno na 2015 rok


Zarządzenie Nr 40/8/2015
Burmistrza Dębna

z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno na 2015 rok

Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2013 poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębno, zwanym dalej konsultacjami Budżetu Obywatelskiego Dębna, w okresie o d 10 lutego do 10 kwietnia2015r.

2. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań, należących do kompetencji Gminy zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Dębna.

§ 2. Celem konsultacji jest :

1. uzyskanie od mieszkańców Gminy Dębno propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębna;

2. dokonanie przez mieszkańców Gminy Dębno, którzy ukończyli 16 lat, wyboru zadań do budżetu obywatelskiego spośród tych, które zostaną pozytywnie zweryfikowane zgodnie z "Zasadami Budżetu Obywatelskiego Dębna" określonymi w załączniku nr1 do Zarządzenia.

§ 3. Kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski Dębna w roku 2015 to 300 000 zł.

§ 4. 1. Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębna dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym.

2. Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Dębna wraz z listą mieszkańców popierających daną propozycję, stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 5. Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Dębna na 2015 rok jest dokonywana przy pomocy karty analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Dębna stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 6. Wyboru zadań, spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Dębna i pozytywnie zweryfikowanych, dokonuje się na karcie do głosowania w wersji papierowej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 7. Konsultacje zostaną przeprowadzone:

1. w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w §5, do zgłaszania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębna w okresie o d 10 lutego do 28 lutego 2015r.

2. w formie wyboru propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębna na kartach do głosowania, o których mowa w §6, które zostanie przeprowadzone w okresie o d 15 marca do 10 kwietnia 2015r.

§ 8. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w §1, powołuję Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Dębna, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1) przewodniczący: Renata Jarmuszka-Izak

2) członkowie:

- Grzegorz Popławski

- Anna Szymczyk

- Anna Paczewska

- Anna Dutkiewicz

- Zofia Gajowniczek

- Dorota Mielczak

- Tomasz Jarema

- Marek Potyraj

2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu Przewodniczącego lub członka Zespołu, zastępują ich wskazane przez nich osoby.

§ 9. Harmonogram przygotowań Budżetu Obywatelskiego Dębna stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Dębna


Piotr Ryszard Downar


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/8/2015
Burmistrza Dębna
z dnia 3 lutego 2015 r.

Rozdział 1.
postanowienia ogólne

§ 1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Dębna są finansowane zadania/ projekty spełniające następujące warunki:

- posiadające cechy zadań inwestycyjnych ( tzn.m.in. remonty, modernizacje, budowa, rozbudowa, zakup m.in. wyposażenia, urządzeń, sprzętu, środków trwałych);

- należące do zadań własnych Gminy;

- być możliwe do wykonania w ciągu roku budżetowego;

- być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego;

- dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność Gminy lub do których gmina posiada prawo nieodpłatnego dysponowania, z wyłączeniem m.in. terenów zamkniętych i terenów prywatnych;

- dotyczyć terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji;

- całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem

Rozdział 2.
Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębna

§ 2. Propozycję zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Dębna może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Dębno, który ukończył 16 rok życia.

§ 3. 1. Zgłoszenie propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Dębna następuje na formularzu wraz z dołączoną lista z podpisami przynajmniej 15 mieszkańców Gminy Dębno, którzy ukończyli 16 rok życia popierających daną propozycję w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub pocztą tradycyjną w wersji papierowej.

2. Osoba zgłaszająca propozycję zadania, zwana dalej Liderem, jest jednocześnie osoba popierającą propozycję zadania.

3. Lider oraz osoby popierające zadania potwierdzają fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Dębno poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem znajdującym się na formularzu.

§ 4. Każdy mieszkaniec, o którym mowa w § 3.1 może poprzeć więcej niż jedną propozycję, ale nie więcej niż trzy.

§ 5. Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębna można zgłaszać przez okres wskazany w harmonogramie przygotowań Budżetu Obywatelskiego Dębna na 2015 rok.

Rozdział 3.
Analiza zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Dębna

§ 6. 1. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Dębna przy Urzędzie Miejskim w Dębnie prowadzi rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Dębna.

2. Zespół dokonuje analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Dębna na 2015 rok wg karty analizy.

§ 7. 1. Wypełnione karty analizy zadań, o których mowa w § 6, stanowią podstawę do wskazania zadań, które zostaną poddane pod głosowanie oraz tych, które nie zostaną poddane wraz z uzasadnieniem.

2. Zadanie nie zostanie zgłoszone pod głosowanie jeśli jest już zaplanowane w ramach budżetu Gminy Dębno na rok 2015.

§ 8. Wszystkie propozycje zadań Budżetu Obywatelskiego Dębna poddane pod głosowanie oraz odrzucone z podaniem uzasadnienia, zostają udostępnione na stronie Gminy Dębno.

Rozdział 4.
Zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

§ 9. 1. Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Dębna dokonują mieszkańcy Gminy Dębno, którzy ukończyli 16 lat w głosowaniu bezpośrednim.

2. Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat do dnia zakończenia głosowania, może zagłosować na zadanie do Budżetu Obywatelskiego Dębna tylko raz - wybierając formę głosowania, o której mowa w § 9.

§ 10. Głosowanie, przeprowadza się poprzez:

1) złożenie karty do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim w Dębnie lub Dębnowskim Ośrodku Kultury w Dębnie;

2) wysłanie karty do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno (decyduje data wpływu);

3) wysłanie karty do głosowania pocztą elektroniczną na adres bo@debno.pl.

§ 11. 1. Na kartach do głosowania mieszkańcy Gminy Dębno, którzy ukończyli 16 lat, dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Dębna, poddanych pod głosowanie poprzez wskazanie ich numerów ID oraz nazwy zadania.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy numerem ID a nazwą zadania decydować będzie numer ID.

3. Lista zadań poddanych pod głosowanie wraz z przyporządkowanymi numerami ID zostanie umieszczona na stronie www.debno.pl oraz dostępna będzie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

4. Głos oddany na papierowej karcie do głosowania uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) na karcie wybrano więcej niż 3 zadania;

2) na karcie nie jest podana w sposób nie budzący wątpliwości nazwa zadania wraz z niepodaniem numeru ID zadania;

3) nie podano danych osobowych (imię i nazwisko) i nr pesel głosującego

§ 12. 1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz sporządzeniu listy z wynikami.

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów na dwa lub więcej zadania, o kolejności na liście decyduje losowanie przy obecności Liderów.

§ 13. 1. Rekomendowane do realizacji są te zadania, które otrzymały największa liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim.

2. W przypadku, w którym nie wystarczy środków na realizację kolejnego zadania z listy, zostaną uwzględnione pierwsze z dalszych zadań na liście, których koszt szacunkowy nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków przewidzianej na Budżet Obywatelski Dębna.

Rozdział 5.
Działania promocyjno-informacyjne i edukacyjne w procesie wdrażania Budżetu Obywatelskiego Dębna

§ 14. W trakcie realizacji Budżetu Obywatelskiego Dębna prowadzona jest kampania informacyjno-promocyjna i edukacyjna podzielona na trzy etapy:

1) przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego;

2) przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań;

3) upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu budżetu obywatelskiego.

Rozdział 6.
Realizacja zadań i ewaluacja procesu wdrażania Budżetu Obywatelskiego Dębna

§ 15. Zadania wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Dębna na rok 2015 zostaną wprowadzone do budżetu gminy na 2015rok zarządzeniem Burmistrza lub uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z ustawowymi kompetencjami.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/8/2015
Burmistrza Dębna
z dnia 3 lutego 2015 r.

Formularz Zgłoszeniowy
propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno na 2015 rok

Uwagi:

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe.

1. Tytuł zadania

(należy wpisać pełny tytuł zadania. tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Dębno na 2015 rok.)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania

(Należy określić obszar, na którym realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację projektu.)

…………………………………………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Opis zadania

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją zadania.)

…...……………………………………………………………………………………………………...………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...…………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Uzasadnienie zadania

(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje,
a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców.)

.……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

5. Beneficjenci zadania

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.)

………………………………………………………………………………………..………….……………

………………………………………………………………………………...………………………………

……………………………………………………………...……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

6. Szacunkowe koszty zadania

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.)

Składowe części zadania

Koszt

1.

2.

3.

4.

5.

Łącznie: ……………………………… zł

7. Kontakt do autorów propozycji zadania

Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Kontakt (e-mail, telefon)

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić)

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu:
Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno na 2015 rok.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/8/2015
Burmistrza Dębna
z dnia 3 lutego 2015 r.

Lista mieszkańców Gminy Dębno

popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego Dębno na 2015 rok.

Tytuł zadania:

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na 2015 rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10! póz. 926 Nr 153, póz. 127 J. 2 2004 r. Nr 25 poz.219 iNr33.poz. 285 z 2006 r. Nr ] 04, póz. 708 i 71], z 2007 r. Nr 165, póz. I] 70 i nr 176, póz. 1238. oraz z 2010 r. Nr 41, póz. 233. Nr 182, póz. 1228, Nr 229, póz. 1497 oraz z 2011 r. nr 230, póz. 1371). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Dębna

L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/8/2015
Burmistrza Dębna
z dnia 3 lutego 2015 r.

Karta analizy zadania zgłoszonego
do Budżetu ObywatelskiegoDębna
na rok 2015Część A. Metryczka zadania
1. Nr kolejny zadania ……………………………………………………………………….

ID zadania

2. Tytuł zadania


3.Lokalizacja


4. Nazwa merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dębnie, do której kompetencji należy wykonanie zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na rok 2015.


Część B. Analiza kompetencji wypełniania formularza zgłoszeniowego zadania.
1.Złożony formularz ma wypełnione wszystkie wymagane punkty i zawiera wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy, a) TAK b)NIE
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie, w przypadku odpowiedzi a), przejść do części C karty, a w przypadku odpowiedzi b) - uzasadnić.


Część C. Analiza merytoryczna proponowanego zadania.
1.Proponowane zadanie należy do zakresu zadań własnych gminy.
a) TAK
b) NIE
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie w przypadku odpowiedzi b) uzasadnić i przejść do części D karty)

2.Proponowane zadanie jest zgodne z prawem, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (jeśli taki ma odniesienie do proponowanego zadania)
a) TAK
b) NIE
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie - w przypadku odpowiedzi b) uzasadnić i przejść do części D karty)

3. Inne okoliczności uniemożliwiające realizacje proponowanego zadania.
a) jest przeznaczony na sprzedaż,
b) jest przeznaczony na inny cel - jaki?..................................................................

c) jest niezgodny z projektem planowanym do realizacji w tym miejscu

d) inne jakie …………
(proszę podkreślić właściwą/właściwe odpowiedź/odpowiedzi).

4. Proponowane zadanie jest przewidziane do uwzględnienia w budżecie gminy Dębno na 2015 r. poza budżetem obywatelskim:
a) TAK
b) NIE
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie - w przypadku odpowiedzi a)
- przejść do części D karty)

5. Zadanie jest możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego:
a) TAK
b) NIE

6. Szacunkowe koszty proponowanego zadania:7. Opinia o technicznej wykonalności (jeśli dotyczy) proponowanego zadania:
a)pozytywna
b)negatywna
c)nie dotyczy
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a w przypadku odpowiedzi b) - uzasadnić ją).

8. Opinia o celowości realizacji proponowanego zadania w kontekście ustawowych wymogów w zakresie gospodarności:
a)pozytywna
b)negatywna
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie uzasadnić ją).

9. Opinia o kosztach eksploatacji proponowanego zadania (o ile wystąpi) w kontekście wymogów gospodarności gospodarności i możliwości gminy:
a)pozytywna
b)negatywna
c)nie dotyczy (proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a w przypadku odpowiedzi a) i b) uzasadnić ją).

10.Inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania.
a)nie są znane w okresie prowadzenia analizy,
b)są znane w okresie prowadzenia analizy
(proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a w przypadku odpowiedzi b) opisać te okoliczności i wyjaśnić ich wpływ na realizację zadania).

Część D. Rekomendacja dotycząca uwzględnienia propozycji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na karcie do głosowania:
a)pozytywna
b)negatywna (proszę podkreślić właściwą odpowiedź, a następnie uzasadnić ją).


Część E. Potwierdzenie ustaleń i opinii z części B i części C oraz rekomendacji z części D karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2015 r.

podpis Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego


1) …………………………………………………………….

2)…………………………………………………………….

3) …………………………………………………………….

4)…………………………………………………………….

5)…………………………………………………………….

6) …………………………………………………………….

7) …………………………………………………………….


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 40/8/2015
Burmistrza Dębna
z dnia 3 lutego 2015 r.

dla mieszkańców Gminy Dębno, którzy ukończyli 16 lat na zadania do Budżetu Obywatelskiego Dębna na 2015 rok.

Imię nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

ID zadania

nazwa zadania

wybór

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 3 zadania z poniższej listy poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie "wybór".

Zasady głosowania:

1) głosujący wybiera maksymalnie 3 zadania z listy;

2) można tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadania do Budżetu Obywatelskiego wybierając maksymalnie 3 zadania

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) na karcie wybrano więcej niż 3 zadania;

2) na karcie nie jest podana w sposób nie budzący wątpliwości nazwa zadania wraz z niepodaniem numeru ID zadania.

3) nie podano danych osobowych (imię i nazwisko) i nr pesel


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 40/8/2015
Burmistrza Dębna
z dnia 3 lutego 2015 r.

harmonogram

termin

czynność

10.02-28.02.2015

składanie wniosków do BO

1.03.-10.03.2015

weryfikacja projektów

15.03.-10.04.2015

głosowanie

15.04.2015r.

podanie wyników do publicznej wiadomości

Id: 9CB0C2ED-E32D-4220-A72F-AF69B2AC4A8F. Podpisany

Id: 9CB0C2ED-E32D-4220-A72F-AF69B2AC4A8F. Podpisany

Id: 9CB0C2ED-E32D-4220-A72F-AF69B2AC4A8F. Podpisany

Id: 9CB0C2ED-E32D-4220-A72F-AF69B2AC4A8F. Podpisany

Id: 9CB0C2ED-E32D-4220-A72F-AF69B2AC4A8F. Podpisany

Id: 9CB0C2ED-E32D-4220-A72F-AF69B2AC4A8F. Podpisany

Id: 9CB0C2ED-E32D-4220-A72F-AF69B2AC4A8F. Podpisany

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 05-02-2015 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 05-02-2015 15:43