Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR LVII/416/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna.

 

Uchwała Nr LVII/416/2014
Rady Miejskiej w Dębnie

 

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Dębna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267, zm. z 2014 r. poz. 183.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi pana … na działalność Burmistrza Dębna, dotyczącej wykupu gruntu pod chodnik przy ulicy Hołdowniczej, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Paweł Patkowski

 

 

 

 

Uzasadnienie

13 sierpnia 2014r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dębnie skarga Pana .. na działalność Burmistrza Dębna w zakresie wykupu terenu pod chodnik przy ul. Hołdowniczej w Dębnie. Komisja Rewizyjna rozpatrywała ją na posiedzeniu w dniu 2 września br. i zważyła co następuje:

nieprawdą jest, że grunt pod chodnik został ukradziony. Sprawa uregulowania terenu niezbędnego pod chodnik przy ul. Hołdowniczej rozpoczęła się w 2002 roku. Wtedy to datowane na 14.08.2002 roku zostało podpisane przez ówczesnego Burmistrza Ryszarda Święcickiego porozumienie w sprawie nieodpłatnego przekazania części terenu o pow. ok. 8 m2 pod budowę chodnika dla pieszych w ramach prowadzonej modernizacji ul. Hołdowniczej.

Następnie w dniu 4 grudnia 2002 roku spisana została Umowa wzajemnego użyczenia gdzie Państwo … oddają do nieodpłatnego używania Gminie Dębno część działki 48/5 o pow. ok. 8 m2.

Pismem z dnia 19.12.2005 roku Pan … zwrócił się z prośba o podjęcie działań związanych z uregulowaniem stanu prawnego gruntu przejętego pod chodnik przy Ul. Hołdowniczej.

Do pisma tego datowanego na 2005 rok Pan …. dołączył jako załącznik między innymi Umowę wzajemnego użyczenia z dnia 04.12.2002 roku.

W związku z powyższym zarzuty, że umowa została podpisana po dniu 08.05.2007 roku w sposób jaki opisuje to Pan … w swoim piśmie są bezzasadne.

W dniu 9.02.2006 roku Pan …. otrzymał pismo dotyczące uregulowania stanu prawnego terenu przy ul. Hołdowniczej. Dokonano podziału nieruchomości w celu wydzielenia pasa gruntu niezbędnego pod poszerzenia pasa ul. Hołdowniczej /Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości z dnia 20.07.2006r. , znak: GNiOŚ 7430/49/2/2006.

W dniu 15.11.2006r. zostało podjęte przez Burmistrza Zarządzenie w sprawie wykupu działki 48/7 o pow. 0,0017 ha pod poszerzenie gminnej drogi publicznej.

W dniu 11.07.2007 roku spisany został protokół z rokowań dot. ustalenia warunków kupna - sprzedaży działki nr 48/7 o pow. 0,0017 ha, konsekwencją czego było podpisanie w dniu 01.08.2007 roku aktu notarialnego - umowy sprzedaży przenoszącej własność w/w działki na rzecz Gminy Dębno.

W związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną.

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 76CF27AB-C5BD-4E12-8958-3E79CD8B0CBF. Podpisany

Strona 1

 

 

Id: 76CF27AB-C5BD-4E12-8958-3E79CD8B0CBF. Podpisany

Strona 1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-09-2014 15:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Patkowski 25-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 29-09-2014 15:42