Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 44/17/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębno w sprawie założeń Budżetu Obywatelskiego


Zarządzenie Nr 44/17/2014
Burmistrza Dębna

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębno w sprawie założeń Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie załącznika nr 1 do uchwały nr XLIX/375/2014 rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębno zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębno w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno oraz założeń dotyczących jego funkcjonowania.

2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Dębno w sprawie założeń Budżetu Obywatelskiego którym owa w ust. 1.

§ 2. 1. Ustalam przeprowadzenie konsultacji o których mowa w §1 w formie:

a)  Badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie ankiety/ formularz zgłaszania opinii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz projektu zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Gminy Dębno www.debno.pl i przyjmowanie uwag oraz propozycji na piśmie za pomocą ankiety/ formularza zgłaszania opinii, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który można pobrać w Punkcie konsultacyjnym urzędu Miejskiego w Dębnie po. Nr 10.

b)  Otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które odbędą się w dniach: ? 2 czerwca 2014 r. godz. 17.00 Dębnowski Ośrodek Kultury ul. Daszyńskiego 20; ? 4 czerwca 2014 r. godz. 17.00 Dom Strażaka w Cychrach.

 1.  Projekt Zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno będzie również dostępny w Punkcie Konsultacyjnym Urzędu Miejskiego w Dębnie ul. Piłsudskiego 5; pok. nr 10 w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego

3. Formularz o którym mowa w ust. 1 po jego wypełnieniu można dostarczyć:

a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: r.jarmuszka@debno.pl

b) do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno

4. Ustala się datę rozpoczęcia konsultacji na dzień 26.maja 2014r. i zakończenia konsultacji na dzień 13 czerwca 2014r.

5. Formularze o których mowa w ust. 3, które wpłyną na adres emailowy: r.jarmuszka@debno.pl lub zostaną dostarczone do Urzędu Miejskiego w Dębnie po godz. 15.00 13 czerwca 2014 r. nie będą brane pod uwagę.

§ 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Dębna poda do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni od ich zakończenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębnie, w www.bip.debno.pl oraz stronie internetowej Gminy Dębno www.debno.pl .

Załącznik nr 1 do zarządzenia

nr 44/17/2014 z dnia 23.05.2014

Szanowni Państwo

W związku z realizacją na terenie Gminy Dębno projektu „Konsultujesz - Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim”, zainicjowany został proces konsultacji społecznych z mieszkańcami poświęcony dyskusji nad założeniami funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno w roku 2015. Budżet Obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i mieszkaniec Gminy decyduje o tym, na jakie działania przeznaczyć część gminnego budżetu. Ta część budżetu to z góry ustalona kwota, która pokryje koszty realizacji projektów wybranych w ogólnym głosowaniu.

Niniejsza ankieta ma za zadanie poznać Państwa oczekiwania i propozycje związane z tym całym procesem. W dokumencie o nazwie „Zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno w roku 2015” znajdziecie Państwo wstępne propozycje na temat których prosimy
o wyrażenie swojej opinii.

Więcej informacji uzyskać można w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 10; nr telefonu: 95 760 49 20.

ANKIETA / FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dębno?

 tak nie

 1. Kto Pani/Pana zdaniem powinien mieć możliwość składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego?

 organizacje pozarządowe

 mieszkańcy w liczbie co najmniej 10 osób

 mieszkańcy w liczbie co najmniej 20 osób

 mieszkańcy w liczbie co najmniej 30 osób

 inne podmioty/osoby, jakie? ………………………………………………………………………………

 1. Czy jest Pani/Pan za wyłonieniem specjalnego zespołu (składającego się z przedstawicieli mieszkańców) dokonującego wstępnej selekcji projektów pod kątem ich znaczenia dla społeczności lokalnej, które przeszły etap oceny formalnej (tak aby stworzyć listę projektów, na które będzie można ostatecznie głosować)?

 tak nie

 1. Jakie, Pani/Pana zdaniem powinny być zapewnione metody głosowania na projekty, które zostaną sfinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego?

 karta do głosowania w wersji papierowej

 karta do głosowania w wersji elektronicznej

 sonda internetowa

 inne, jakie? ………………………………………………………………………..

 1. Zgłosić projekt mogą osoby, które ukończyły:

 16 lat

 18 lat

 1. Proszę o podanie innych Pani/Pana uwag, opinii związanych z założeniami Budżetu Obywatelskiego, które mogą być pomocne w opracowaniu ostatecznych założeń jego funkcjonowania:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

METRYCZKA:

 1. Płeć:

 kobieta mężczyzna

 1. Miejsce zamieszkania:

 miasto wieś

 1. Wiek:

 poniżej 18 lat

 18-40 lat

 41-65 lat

 powyżej 65 lat

Dziękujemy za wypełnienie formularza

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Nr 44/17/2014

ZASADY FUNKCJONOWANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE DĘBNO W ROKU 2015

(Projekt)

 1. Kwota wydzielona w budżecie Gminy Dębno w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) na rok 2015: 300.000zł. brutto.

 2. W kolejnych latach wysokość kwoty w ramach BO będzie wyznaczana przez Burmistrza Dębna.

 3. Wszystkie projekty finansowane w ramach BO muszą się zawierać w katalogu zadań własnych Gminy Dębno, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

 4. Składane projekty mogą obejmować następujące dziedziny:

 1. EDUKACJI PUBLICZNEJ - remontów i budowy nowych oraz utrzymania istniejących szkół i przedszkoli publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina, a także zabezpieczenia środków m.in. na organizację zajęć pozalekcyjnych.

 2. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ - budowy ulic, ich remontów, przebudowy lub budowy nowych placów, chodników, deptaków, pasaży, dróg rowerowych, a także wytyczania nowych parkingów, czy budowy miejsc parkingowych .

 3. ORGANIZACJI RUCHU wraz z instalacją infrastruktury związanej z organizacją ruchu, jak znaków drogowych, elementów zwalniających ruch, organizacji nowych przejść dla pieszych, także bezkolizyjnych, oraz elementów małej architektury - ławek, stojaków rowerowych.

 4. SPRAW ZWIĄZANYCH Z ODPADAMI np. montaż pojemników na odchody zwierzęce, kosze na odpady, edukacja ekologiczna.

 5. OCHRONY ZDROWIA - m.in. profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, usług opiekuńczych dla osób starszych, z zaburzeniami psychicznymi, problemami alkoholowymi (np. prowadzony program edukacji przedporodowej).

 6. POMOCY SPOŁECZNEJ - m.in. udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, dożywiania dzieci, tworzenia i utrzymywania ośrodków pomocy społecznej.

 7. SPRAW KULTURY - bibliotek i innych instytucji kultury oraz problemów związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Organizacji święta miasta i innych imprez.

 8. KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI, w tym m.in. remontów, budowy, przebudowy i utrzymania obiektów sportowych, wytyczania i oznaczania nowych szlaków turystycznych, zagospodarowania miejsc rekreacji np. siłowni pod chmurką, ścieżek zdrowia.

 9. ZIELENI GMINNEJ I ZADRZEWIEŃ - tworzenia nowych i utrzymania istniejących terenów zielonych, zasadzenia nowego drzewostanu zagospodarowania trawników, parków, skwerów.

 10. SPRAW PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI współpracy z policją, w tym dofinansowywania działań policji na terenie gminy, a także prowadzenia programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa (np. finansowania dodatkowych patroli policji, zakup dodatkowego sprzętu), monitoringu miejskiego, fotoradary.

 11. SPRAW ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ GMINY np. udział w targach, organizacja imprez, kampania w mediach.

 1. Harmonogram realizacji procesu wyboru projektów w ramach BO:

  1. Miesiąc 0: przyjęcie uchwały w sprawie BO na rok 2015

  2. Miesiąc 1: zgłaszanie projektów w ramach BO przez mieszkańców

  3. Miesiąc 2: ocena formalna złożonych projektów; ogłoszenie listy projektów biorących udział w głosowaniu

  4. Miesiąc 3 (3 tygodnie): głosowanie nad wyborem projektów

  5. Miesiąc 3 (4-ty tydzień): ogłoszenie wyników głosowania

 2. Szczegółowy harmonogram wdrażania Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 będzie opracowany w zarządzeniu Burmistrza.

 3. Projekty, które będą zgłaszane do udziału w BO muszą być opisane na formularzu, dostępnym w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Dębnie oraz na stronie internetowej: www.debno

 4. Projekt może być złożony przez ………………………………….

 5. Podmioty/osoby wymienione w ust. 8 mogą w ramach BO złożyć więcej niż jeden projekt.

 6. Wartość pojedynczego projektu nie inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 100.000zł. brutto.

 7. Wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 300.000zł. brutto.

 8. Projekty w wersji papierowej należy składać w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, w Biurze Obsługi Klienta.

 9. Złożone projekty będą oceniane pod względem formalnym, biorąc pod uwagę następujące elementy: czy projekt jest złożony na odpowiednim formularzu; czy projekt mieści się w katalogu zadań własnych gminy; czy projekt jest złożony przez uprawniony podmiot/grupę.

 10. Dodatkowym elementem oceny formalnej będzie zbadanie zgłaszanych projektów pod kątem możliwości ich realizacji w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie przedsięwzięcia (realność kosztów) oraz ewentualnych wymaganych pozwoleń/zezwoleń.

 11. Na projekty biorące udział w głosowaniu może oddać głos każdy mieszkaniec Gminy Dębno, który ukończył …..… lat.

 12. Głosować można następującymi metodami: ……………………………………………..

 13. Głosować można na maksymalnie 3 projekty z wszystkich zamieszczonych na liście projektów do głosowania.

Id: D283C22C-A141-4EB2-9E4D-3BBDABDF3EF2. Projekt

Strona 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 28-05-2014 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 23-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2014 10:33