Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2013

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXX/238/2012

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 29 listopada 2012r.

 

w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Gminie Dębno na 2013 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4? ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z póź. zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2013 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz Preliminarz Finansowy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie na rok 2013 stanowiący załącznik nr 2.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XXX/238/2012

z dnia 29.11.2012r.

 

 

 

 

PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE DĘBNO

NA 2013 ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

Dębno, dnia 29.11.2012r.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

§1.Samorząd gminy a ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zwany dalej „Programem” określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten obejmuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Dębno, które będą realizowane w 2013 roku.

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Gminie jest Ustawa z dnia 25 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 41. ust. 1 i 2 ustawy samorząd gminny jest zobowiązany do:

1.Prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

W szczególności zadania te obejmują:

a)zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

b)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

c)prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,

d)wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

e)podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży (Art. 13. 1 i 15 ustawy) oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Realizacja zadań, o których mowa w ust.1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii integracji polityki społecznej, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 1 i 2 ustawy, rada gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Do zadań wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zgodnie z art. 41 ust 3 ustawy należy powołanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujących działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujących czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych wykonują także ekspertyzy dotyczące zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z odnośnymi uchwałami rady gminy oraz wydają opinię w drodze postanowień, stanowiące warunek wydania zezwolenia przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy).

Wyżej przytoczone akty prawne nakładają na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, a także działań na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

§2. Przepisy lokalne dotyczące wykonywania zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1. Uchwała Nr LXI /363/ 2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2006r w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży na terenie miasta i gminy napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

2. Zarządzeniem Burmistrza Dębna w sprawie powołania składu Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie.

Przy opracowaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie na 2013 r. uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania i sposoby ich realizacji określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno w 2013 roku dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia określonych form pracy i wykonania w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualną pomoc merytoryczną i materialną ze strony podmiotów zewnętrznych - jednostek samorządowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych.

Gminny Program realizowany będzie również w oparciu o ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami) oraz inne ustawy i przepisy prawne właściwe dla realizacji programu.

Finansową podstawą realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18? ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Realizację działań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koordynuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych.

§3. Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Dębno.

Diagnoza dokonana została na podstawie danych uzyskanych z jednostek i organizacji zajmujących się problematyką uzależnień na terenie Gminy Dębno takich jak np. Komisariat Policji w Dębnie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie, Gminny Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny.

Komisariat Policji w Dębnie odnotował następujące interwencje:

 

2010 rok

2011 rok

I półrocze 2012

Ilość przeprowadzonych interwencji domowych: w tym dotyczących procedury NK

406/6NK

375/11NK

227/2NK

Ilość sprawców przemocy domowej:

6

11

2

- w tym kobiety

0

0

0

- w tym mężczyźni

6

11

2

- w tym osoby nieletnie

0

0

0

Ilość sprawców przemocy domowej pod wpływem alkoholu

5

1

2

- w tym kobiety

0

0

0

Ilość sprawców przemocy domowej zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

1

0

1

- w tym kobiety

0

0

0

 

 1. Procedura „Niebieska karta”

   

  2010 rok

  2011 rok

  I półrocze 2012

  Ilość ujawnionych wykroczeń porządkowych

  590

  505

  153

  - w tym art. 4

  Ust 1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

  186

  176

  46

  - ukarano mandatami

  529

  284

  93

  - skierowano do sądu

  21

  23

  11

  - w tym skierowano do Sądu Grodzkiego celem rozpatrzenia

  0

  0

  0

   

   

   

   

  1. Wykroczenia porządkowe

    

   2010 rok

   2011 rok

   I półrocze 2012

    

   kobiety

   mężczyźni

   osoby nieletnie

   kobiety

   mężczyźni

   osoby nieletnie

   kobiety

   mężczyźni

   osoby nieletnie

   Liczba nietrzeźwych osób nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych:

   0

   0

   6

   0

   0

   5

   0

   0

   2

   Liczba zatrzymanych osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych:

   1

   37

   0

   2

   35

   0

   1

   22

   0

   Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień znajdującej się na terenie miast/gminy

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   0

   Liczba osób nietrzeźwych przewiezionych przez Policję z gminy Dębno do Izby Wytrzeźwień w innej Gminie

   0

   1

   0

   0

   1

   0

   0

   1

   0

    

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie

    

   2010 rok

   2011 rok

   I półrocze 2012

   Liczba rodzin z problemem alkoholowym objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

   53

   60

   47

   - liczba osób w tych rodzinach

    

   141

   114

   87

    

   Gminny Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

    

   2010 rok

   2011 rok

   I półrocze 2012

   Wszystkich przyjętych w Gminnym Punkcie

   2638

   2377

   1889

   Konsultacje i spotkania z uczestnikami

   2638

   2469

   1453

   Alkoholicy

   396

   385

   315

   Osoby współuzależnione

   184

   113

   96

   Narkomanii

   63

   54

   32

   Skierowanych przez MGKPiRPA

   31

   31

   20

    

    

   Miejsko -Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    

   2010 rok

   2011 rok

   I półrocze 2012

   Liczba posiedzeń ?

   28

   24

   13

   - ilość rozpatrzonych spraw ?,?

   139

   101

   73

   - liczba wysłuchanych osób

   0

   32

   23

   - w tym nieletni

   0

   0

   0

   Zakończenie spraw:

   0

    

   0

   - osoby skierowane do Gminnego Punktu Konsultacyjnego

   0

   31

   20

   - przekazanie akt do sądu

   0

   4

   3

   Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

   24

   40

   18

   ? Komisja spotyka się 24 posiedzenia w tym; posiedzenia zespołu w/s rozmów merytoryczno - interwencyjnych oraz spraw bieżących działalności komisji, posiedzenia plenerowe (kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz działalności świetlic środowiskowych), udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej w Dębnie.

   ? Każda sprawa jest przez Komisje rozpatrywana kilkakrotnie

   ? niektóre sprawy są kilkakrotnie zawieszane.

   Zespół Interdyscyplinarny

   ROK

   2011

   W Gminie jest opracowany, zatwierdzony uchwałą i realizowany gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

   tak

   Gminie Dębno jest utworzony Zespół Interdyscyplinarny

   tak

   Liczba utworzonych grup roboczych

   4

   Liczba przypadków odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego wykonującego obowiązki służbowe

   0

   Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę

   4

   Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C przez Zespól Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą

   3

   Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D przez Zespól Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą

   1

   Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą procedur „Niebieskie Karty” na skutek zakończenia przemocy w rodzinie lub zrealizowania indywidualnego planu przemocy

   0

   Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/ Grupę Roboczą zawiadomień do organów ścigania (Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie

   0

    

    

   §4.Do zasobów prowadzących działalność profilaktyczną i naprawczą zaliczamy:

   Działalność n/w placówek otwiera szerokie możliwości skutecznego wspomagania Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie w działalności na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadań, które wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 26.10.1982r. - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

    

   1)GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

   Punkt ma swoją siedzibę w Dębnie przy ul. Kościuszki 17.

   Działalność Punktu Konsultacyjnego finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiona jest w dużej mierze na niwelowaniu skali zjawiska przemocy i agresji, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomaganie osobom dorosłym i dzieciom w przezwyciężaniu trudności życiowych.

   Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

   Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

   1.Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

   2.Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

   3.Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

   4.Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

   5.Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

   6. Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

   7.Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

   8. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu Gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

   9. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi sie rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

   W Punkcie Konsultacyjnym zatrudnia się osoby posiadające interdyscyplinarne przeszkolenie potrzebne do zdiagnozowania problemów klienta i jego rodziny w celu zaplanowania kompleksowej pomocy. Konsultanci realizujący cele i zadania Punktu Konsultacyjnego posiadają wiedzę na temat problemów uzależnień; w tym picia ryzykownego i szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, zjawiska przemocy w rodzinie oraz sytuacji dziecka w rodzinie z problemem uzależnień.

   2) ŚWIETLICE O PROFILU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM

   Na terenie Gminy Dębno funkcjonuje 16 świetlic o profilu opiekuńczo-wychowawczym w: Dargomyślu, Cychrach, Bogusławiu, Krześnicy, Oborzanach, Smolnicy, Warnicach, Różańsku, Dysznie, Mostnie, Grzymiradzu, Ostrowcu, Dolsku, Barnówku, Sarbinowie, Dębno parafia Matki Bożej Fatimskiej. Działalność w/w punktów miała na celu wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką i różnego rodzaju zajęciami.

   Głównymi celami funkcjonowania zajęć świetlicowych jest:

   W realizacji założonych celów podjęte zostały następujące zadania:

   Nadzór nad realizacją założonych celów i zadań świetlic pełnią wychowawcy organizując jej pracę zgodnie z ułożonym przez siebie planem.
   Do głównych działań opiekuna w świetlicy należy:

   Dzieci i młodzież korzystały z zajęć w świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie. Poza zajęciami odbywającymi się w świetlicy organizowane są częste wycieczki, wyjścia w plener, gdzie organizowane są ogniska, grille, zabawy na wesoło, konkursy, wyjścia na boiska i place zabaw celem rozwijania sprawności fizycznej oraz spacery do lasu w ramach zajęć dydaktyczno-rekreacyjnych. Działalność świetlic skupiona jest przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom opieki w czasie wolnym, po zajęciach szkolnych, w bezpiecznym i miłym otoczeniu oraz stworzeniu warunków do odrabiania zadań domowych, zjedzenia posiłku, wypoczynku i relaksu.

   3)KLUB ABSTYNENTA „ŻYCIE”

   Klub Abstynenta „Życie” działający w Dębnie przy ul. Kościuszki 23 a. Główny obszar działalności obejmuje miasto i Gmine Dębno. Celem działania Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizować zadania w tym zakresie. Klub realizuje cele poprzez:

   - organizowanie pokazów, warsztatów, odczytów w zakresie leczenia uzależnień,

   - organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych w zakresie oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich zapewniających dyskrecję warunkach,

   - organizowanie spotkań z młodzieżą, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,

   - organizowanie wolnego czasu, w atmosferze trzeźwości, poprzez organizowanie turniejów brydża sportowego, tenisa stołowego, piłki nożnej, zawodów wędkarskich, rajdów rowerowych itp.

   - współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych,

   - nawiązuje i utrzymuje współpracę ze wspólnotami AA, AL.-Anon, Al.-Ateen, DDA, AN itp.

   - współpracują z innymi Stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, organami administracji państwowej i samorządowej, które mogą pomóc w realizacji celów statutowych klubu.

   Członkami Klubu Abstynenta mogą być zarówno osoby fizyczne, jaki i prawne.

   Klub Abstynenta oferuje swoim członkom:

   ? Zajęcia samopomocowe w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach;

   ? Wspólnotę zbudowaną na przyjaźni i zaufaniu;

   ? Prowadzi działalność rekreacyjną, co jest ważne dla dobrego samopoczucia członków;

   ? Pomoc, która jest ci potrzebna w zwalczaniu nałogu.

   Klub jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1730 do 2200
   w niedzielę od 1730 do 2200 .

   4)OGNISKO WYCHOWAWCZE „NASZ DOM” oraz ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

   Ognisko Wychowawcze wraz z świetlicą środowiskową są placówkami mającymi na celu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnianie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w ich wychowaniu, jak również tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, materialnych i zdrowotnych. Na terenie naszej gminy placówki te w szczególności zapobiegają rozszerzaniu się alkoholizmu oraz wprowadzają dzieci i młodzież ze środowiska alkoholowego i z rodzin biednych, zaniedbanych w nowy system wartości i zachowań, które eliminowałyby zagrożenie uzależnieniem. Ognisko Wychowawcze oraz świetlica środowiskowa mają wiele propozycji spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Dębna i okolic m.in. zajęcia pozalekcyjne w świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, gry świetlicowe w naszym klubie, zajęcia w pracowni komputerowej, integracja uzdolnionej młodzieży poprzez działanie w wolontariacie.

   W celu realizacji zadań statutowych ognisko i świetlica realizują:

   - zajęcia socjoterapeutyczne: terapie grupową, psychodrama, ekspresję plastyczna, twórczość ruchowa.

   - zajęcia indywidualne: rozmowy interwencyjne według aktywnego słuchania, rozmowy diagnostyczne,

   - zajęcia integracyjne: organizowanie urodzin, andrzejek, dyskotek, półkolonii, zimowisk, obozów, okolicznościowych wycieczek,

   - działania mające na celu umożliwienie wychowankom odkrycia osobistej relacji z Bogiem,

   - ognisko współpracuje ze środowiskiem szkolnym, z domem oraz innymi instytucjami jak na przykład Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną czy kuratorem rodzinnym.

   Do ogniska i świetlicy przyjmowane są dzieci w wieku od 8 do 18 lat.

   Czynne jest od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. W soboty, niedzieli i dni wolne od nauki organizowane są okolicznościowe wyjazdy i zajęcia o charakterze rekreacyjnym.

   5)OGNISKO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

   Ognisko dla dzieci i młodzieży przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie jest placówką, dla dzieci i młodzieży, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, z zaburzeniami zachowania, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Celem „Ogniska” jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń osobowościowych w oparciu o wartości chrześcijańskie. Ognisko zapewnia swoim wychowankom: opiekę po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, wspólne praktyki religijne wychowanków i opiekunów, gorący napój i możliwość spożycia posiłku. Ognisko organizuje zajęcia w grupach i zespołach tematycznych w zależności od potrzeb. Do ogniska przyjmowani są wychowankowie z całej Parafii na ich prośbę, na prośbę rodzica i na wniosek szkoły, która stwierdzi potrzebę udzielenia pomocy. Ognisko czynne jest 10 miesięcy w roku, jeżeli istnieje potrzeba to cały rok. Zajęcia odbywają się w godzinach od 14:00 do 19:00 od poniedziałku do soboty.

   6)KOMISARIAT POLICJI W DĘBNIE

   W Komisariacie Policji zatrudnieni są Policjanci przeszkoleni w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie, współpracujący z MGKPiRPA, Zespołem interdyscyplinarnym oraz innymi jednostkami zajmującymi się problematyką uzależnień, przemocy z terenu gminy Dębno.

   7)OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DEBNIE

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Dębno realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Prowadzi działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom wzmacniać lub odzyskiwać zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz poprzez tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracownicy Ośrodka wspierają poprzez pracę socjalną działania w zakresie problemów alkoholowych. Czynnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach poszerzających ich wiedzę z zakresu choroby alkoholowej i przemocy.

   8) SZKOŁY

   Na terenie miasta i gminy Dębno jest 8 szkół podstawowych, 3 gimnazja oraz 2 Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych. Każda Szkoła posiada program profilaktyki, który jest realizowany. Komisja utrzymuje stałe kontakty z dyrektorami placówek oświatowych i pedagogami szkolnymi w celu podejmowania wspólnych działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz podejmowania konkretnych działań w zakresie rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu przez osoby nieletnie, a także ze zjawiskiem narkomanii i przemocy. Młodzież szkół czynnie uczestniczy w programach edukacyjno - profilaktycznych i kampaniach proponowanych przez gminę.

   §5. Cele strategiczne i operacyjne programu.

   Celem strategicznym programu jest minimalizowanie przypadków choroby alkoholowej oraz jego następstw oraz ograniczenie picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie.

   1.Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających stylu życia.

   2.Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejącego problemu alkoholowego.

   3.Zapobieganie powstawania nowych problemów społecznych wynikających z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez dzieci i młodzież.

   4.Zmiana zachowań i postaw mieszkańców, instytucji w Gminie Dębno, w sytuacjach związanych z alkoholem.

   5.Wdrażanie różnorodnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

   6.Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

   7.Zwiększenie dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

   Do osiągnięcia celu głównego przewiduje się realizację zadań i celów szczegółowych, wyznaczonych przez art. 4? ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań wynikających z potrzeb i możliwości ujawnionych w analizie problemów lokalnych.

    

   §6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin i jest realizowane w postaci gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanych corocznie przez rady gmin.

   W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   Gmina Dębno korzysta z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się problemem uzależnienia od alkoholu, a w szczególności:

   1) konsultantów z Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie,,

   2) członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

   4) funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej,

   5) pracowników socjalnych, pedagogów,

   6) pracowników innych instytucji i organizacji zajmujących się pomocą rodzinie, przeciwdziałaniu uzależnieniom i ograniczeniu patologii społecznych.

   Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Dębno, a w szczególności:

   1) młodzież szkolna,

   2) rodziny osób z problemem alkoholowym,

   3) osoby pijące nadmiernie, w tym uzależnieni od alkoholu,

   4) konsumenci alkoholu,

   5) oraz inne, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

    

   §7.űródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie.

   Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012 prowadzona będzie w oparciu o środki własne Gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007r.Nr 70 poz. 473 -jednolity tekst z późn. zm.)

    

    

    

    

    

    

    

   ROZDZIAŁ II

   ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

    

   ZADANIE 1

   §8.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

    

    

   ZADANIE 2

   §9.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

    

   1.Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie oraz w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych.

   2. Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic z programem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

   3.Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną, opiekuńczo-wychowawczą, prawną dla dzieci i ich rodzin dotkniętych problemem uzależnienia.

   4.Opracowywanie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy w gminie Dębno.

   5.Realizacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej:

   - współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej

   - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, finansowanie kosztów zatrudnienia psychologa - specjalisty od problemów uzależnień,

   - rekomendowanie edukacji w zakresie interdyscyplinarnej współpracy: miedzy innymi dofinansowanie szkoleń dla Zespołu Interdyscyplinarnego, opracowanie i upowszechnianie informatorów zawierających informacje o działaniach w/w Zespołu,

   - rekomendowanie działań służących wdrożeniu „Niebieskiej Karty”: organizowanie cyklicznych szkoleń, narad dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” i zjawisk przemocy w rodzinie, przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjno -edukacyjnych (informatory, ulotki, plakaty).

   6. Organizacja i udział w lokalnych i ponadregionalnych kampaniach na temat przeciwdziałania przemocy i agresji:

   a) koszty organizacyjne,

   b) zakup materiałów koniecznych do przeprowadzania kampanii.

   7. Kontynuowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, interdyscyplinarnym zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkołami, przedstawicielami ochrony zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej.

    

   ZADANIE 3

   §10.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

   a) tworzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży (między innymi: doposażenie, remonty i adaptacja w/w miejsc),

   b) finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic,

   c) finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci takich jak: zajęcia komputerowe, taneczne, sportowe.

    

    

   -wspieranie działań/akcji zwiększających bezpieczeństwo na określonych terenach szczególnie sprzyjającym niebezpiecznym zachowaniom np. wyżywienie Policjantów przyjeżdżających do w/w akcji.

    

   ZADANIE 4

   §11.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

   1.Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji konkretnych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym:

   a) działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore z zakresu organizacja terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

   b) prowadzenie ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologią społeczną

   c) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych.

   W/w zadania finansowane będą w formie dotacji dla organizacji pozarządowych.

   2.Wspomaganie organizacji samopomocowych skupiających osoby uzależnione od alkoholu i ich rodzin przez dofinansowanie działań o charakterze integracyjnym, podtrzymującym proces terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, rozwijających ich aktywność w sferze profilaktyki.

   3.Wspieranie Komisariatu Policji w Dębnie w realizacji konkretnych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobieganiem niebezpieczeństwom spowodowanym nadużywaniem alkoholu. Dotyczy to głównie prowadzenie oddziaływań profilaktycznych i interwencyjnych w środowiskach dzieci i młodzieży służących zapobieganiu.

    

   ZADANIE 5

    

   §12.Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

   1.Podstawowym założeniem tego zadania jest stworzenie standardów dotyczących zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz wskazanie kierunków polityki w zakresie ograniczenia dostępności do alkoholu w gminie Dębno. Przyjmuje się, jako zasadę, że napój alkoholowy nie jest zwykłym towarem, do którego można stosować proste zasady wolnego rynku, popytu i podaży.

    

   ROZDZIAŁ III

   §14.Kompetencje członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

   1.Miejsko - Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Burmistrza Dębna.

   2. Do podstawowych kompetencji Komisji należą zagadnienia takie jak:

   • inicjowanie i koordynowanie polityki gminy wobec występujących problemów alkoholowych w gminie Dębno,

   • prowadzenia kontroli punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4, 5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w zakresie przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Dębno,

   • wytyczania priorytetów gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

   ROZDZIAŁ IV

   §14.Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno.

   1.Za udział w posiedzeniach Komisji oraz zespołów problemowych przysługuje jej członkom wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości:

   1) 27% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów dla Przewodniczącego Komisji,

   2) 22% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów dla pozostałych członków Komisji.

   2.Ilość posiedzeń komisji w roku kalendarzowym: min. 24 posiedzenia w tym; posiedzenia zespołu w/s rozmów merytoryczno - interwencyjnych oraz spraw bieżących działalności komisji, posiedzenia plenerowe (kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz działalności świetlic środowiskowych), udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej w Dębnie.

   3.Wypłata następuje na podstawie podpisu na liście obecności.

   4.Członkom Komisji przysługuje tylko jedno wynagrodzenie niezależnie od liczby odbytych
   w danym dniu, miesiącu posiedzeń.

   5.Członkom komisji delegowanym w sprawach związanych z działalnością komisji przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach przewidzianych dla pracownika z tytułu podróży służbowych.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Preliminarz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie

   na rok 2013

   Przeciwdziałanie patologiom społeczny, na terenie gminy Dębno

   450 000,00

   Ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego

   851-85153-4110

   2 700,00

   Składki na fundusz pracy

   851-85153-4120

   450,00

   Dofinansowanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - psycholog, konsultant ds. narkomanii

   851-85153-4170

   19 200,00

   Zakup usług pozostałych: Programy profilaktyczne w szkołach

   851-85153-4300

   1 000,00

   Zakup usług pozostałych: profilaktyka zagrożeń - narkomania - na Terenie Gminy Dębno

   851-85153-4300

   1 000,00

   Dotacje na zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - Izba Wytrzeźwień

   851-85154-2710

   1 000,00

   Dotacje na zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

   851-85154 -2820

   37 000,00

   Dotacje na zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

   851-85154 - 2820

   119 500,00

    

    

    

   Składki na ubezpieczenie społeczne - współpraca ze środowiskiem wiejskim

   851-85154-4110

   4 184,00

   Wynagrodzenie -umowy zlecenia - współpraca ze środowiskiem wiejskim

   851-85154-4170

   105 600,00

   Wynagrodzenie Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   851-85154-4170

   24 660,00

   Podróże służbowe MGKPiRPA

   851-85154- 3030

   1 000,00

   Szkolenia członków MGKPiRPA

   851-85154-4300

   1 000,00

   Programy profilaktyczne w szkołach

   851-85154-4300

   3 500,00

   Opinie biegłego -psychologa

   851-85154-4300

   1 000,00

   Materiały szkoleniowe sprzedawców

   851-85154-4300

   600,00

   Dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych

   851-85154-4300

   30 000,00

   Zakup materiałów - współpraca ze środowiskiem wiejskim

   851-85154-4210

   23 890,00

   Zakup materiałów- działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie Dębno

   851-85154-4210

   2 500,00

   Dofinansowanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - konsultant ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

   851-85154-4170

   19 200,00

   Dofinansowanie działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - konsultant ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

   851-85154-4300

   30 720,00

   Czynsz Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie

    

   851-85154-4400

    

   3 960,00

   Gminny Punkt Konsultacyjny - telefon stacjonarny

   851-85154-4370

   720,00

   Wynagrodzenie osobowe inspektora ds. patologii społecznych

   851-85154-4010

   12 000,00

   Dodatkowe wynagrodzenie roczne

   851-85154-4040

   1 000,00

   Składki na ubezpieczenie społeczne

   851-85154-4110

   2 316,00

   Składki na fundusz pracy

   851-85154-4120

   300,00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   21

    

    

    

    

   1. Zatrzymania osób nietrzeźwych

    • organizacja czasu wolnego,

    • udzielanie wszechstronnej pomocy wychowankom w realizacji obowiązku szkolnego (pomoc w nauce i odrabianiu lekcji),

    • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

    • zapewnienie posiłku,

    • nauka komunikowania się, współpracy i współdziałania,

    • propagowanie zdrowego stylu życia,

    • nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych,

    • dążenie do samorozwoju i odnoszenia sukcesów w szkole i w domu,

    • rozwijanie wrażliwości estetycznej,

    • rozwijanie kreatywnego i twórczego myślenia,

    • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w różnej formie,

    • integrowanie społeczności świetlicowej,

    • uczenie tolerancji,

    • podtrzymywanie tradycji oraz celebrowanie dni świątecznych,

    • działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

    • organizacja czasu wolnego - prowadzenie zajęć tematycznych w placówce
     i poza nią,

    • pomoc w nauce i w uzupełnianiu zaległości edukacyjnych,

    • działania przyczyniające się do rozwoju kultury osobistej,

    • działania zmierzające do poprawy sprawności fizycznej,

    • udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w rozwiązywaniu problemów,

    • pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego i twórczości własnej,

    • organizacja uroczystości świetlicowych,

    • organizacja wycieczek pieszych i wyjazdowych.

    • planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej,

    • udzielanie wsparcia wychowankom w sytuacjach trudnych i pomoc w ich rozwiązywaniu,

    • pomoc w tworzeniu warunków do rozwoju osobistego, społecznego
     i twórczości własnej,

    • pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,

    • organizacja zajęć sportowych, gier i zabaw.

    1. Podnoszenie motywacji do podjęcia leczenia odwykowego w ramach prac Miejsko Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - udzielanie wsparcia, prowadzenie rozmów motywacyjnych.

    2. Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym po przebytym podstawowym programie terapii - zachęcanie do udziału w programach motywujących i podtrzymujących abstynencję.

    3. Prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, do zadań, którego należy:

    1. motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

    2. motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzorca picia,

    3. udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnych grup wsparcia dla osób po zakończeniu w placówce odwykowej),

    4. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

    5. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

    6. gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny,

    7. konsultacja indywidualna osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci alkoholików, ofiar przemocy w rodzinie i osób używających środki psychoaktywne - spotkań nastawionych na pomoc w rozpoznawaniu w sytuacji osobistej lub rodzinnej, zawierające propozycje i wybór ewentualnej dalszej formy pracy terapeutycznej,

    8. rozpoznanie sytuacji rodzinnej i znalezienia odpowiedniej formy pomocy,

    1. zatrudnianie pracowników Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie (konsultantów, terapeutów uzależnień, psychologów),

    2. zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych: artykułów biurowych sprzętu potrzebnego do prowadzenia konsultacji,

    3. podnoszenie kwalifikacji personelu Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie - sfinansowanie niezbędnych szkoleń, kursów,

    4. wspieranie bazy lokalowej Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie,

    5. remonty pomieszczeń Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie,

    6. doposażenie Gminnego Punktu w niezbędne wyposażenie podstawowe sprzęty potrzebne do prowadzenia działalności np.: meble, tablice, magnetofon/odtwarzacz DVD itp.

    7. zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszur, ulotek dla klientów punktu oraz instytucji współpracujących).

    8. Opłacanie kosztów powołania biegłego psychologa orzekającego w przedmiocie uzależnienia.

    9. Sfinansowanie kosztów leczenia odwykowego, nawiązanie i utrzymanie kontaktów z ośrodkami odwykowymi, poradniami.

    1. Dofinansowanie i koordynacja na terenie szkół, innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień, narkomanii, przemocy, promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży.

    2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców.

    3. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.

    4. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

    5. Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

    6. Podejmowanie działań mających na celu edukację rodziców i wychowawców w zakresie promowania abstynencji wśród młodzieży.

    7. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowaną do grup rówieśniczych.

    8. Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży (w tym nagrody, zakupy sprzętu). Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony to złożenie wniosku do Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    9. Monitorowanie sytuacji w instytucjach zajmujących się problemami uzależnień dzieci i młodzieży.

    10. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów czy psychologów.

    11. Dofinansowanie do zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jak również dorosłych poprzez zorganizowanie konkursów, festynów, zawodów sportowych, pikników rodzinnych, olimpiad, zabaw choinkowych, na bazie szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych, stowarzyszeń, klubów sportowych.

    12. Dofinansowanie alternatywnych form wypoczynku dla dzieci, jako alternatywa do zachowań niepożądanych - kolonie profilaktyczne, półkolonie, obozy oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.

    13. Dofinansowanie spektakli profilaktycznych dotyczących uzależnień organizowanych dla dzieci i młodzieży

    14. Udział w kampaniach ogólnopolskich - kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, kampanie organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    15. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień.

    16. Edukacja lokalnych decydentów i radnych, co do wagi i skali problematyki alkoholowej poprzez zapraszanie ich do lokalnych debat, kampanii edukacyjnych, udziałach w imprezach profilaktycznych czy prenumeratę lub zakup specjalistycznych opracowań, czasopism czy publikacji.

    17. Wspieranie edukacji osób pracujących w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez prenumeratę lub zakup specjalistycznych opracowań, publikacji czy materiałów multimedialnych.

    18. Upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki poprzez zakup materiałów informacyjno -edukacyjnych i profilaktycznych np. prasy, książek specjalistycznych, broszur, plakatów.

    19. Tworzenie i dofinansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych, świetlic środowiskowych działających na terenie gminy realizujących zadania związane z profilaktyką alkoholową:

    1. Współdziałanie z Policją w Dębnie, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, interdyscyplinarnym zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkołami, przedszkolami oraz innymi organizacjami, w tym z Kościołem Katolickim.

    2. Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli służb kontaktujących się z osobami nietrzeźwymi poprzez organizację lokalnych szkoleń dla przedstawicieli poszczególnych służb na temat umiejętnego kontaktowania się i postępowania z klientami będącymi pod wpływem alkoholu.

    3. Inicjowanie działań na rzecz współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscach publicznych (np. policji i straży miejskiej):

    1. Rekomendowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców: - organizowanie lokalnych i regionalnych kampanii i innych działań edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców (prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki alkoholowej dla kandydatów na kierowców oraz zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwym, prowadzenie edukacji z wykorzystaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych :zakup ulotek, broszur zawierających informacje o realnym wpływie alkoholu na kierowanie pojazdami).

    2. Zakup materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego i pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej.

    1. Podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń, ubiegające się o podawanie napojów alkoholowych w ogródkach przed lokalami winny uzyskać opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    2. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany do odbycia nieodpłatnego szkolenia z zakresu podstawowych wiadomości dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzonego przez MGKPiRPA.

    3. Nowe zezwolenie wydaje się po uzyskaniu opinii Miejsko -Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

    4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest cofane w przypadku określonym w ustawie z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70 roz. 473 ze zmianami).

    5. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzać będzie kontrole punktów sprzedaży alkoholu w zakresie respektowania przez nie warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad obrotu napojami alkoholowymi określonymi przez ustawę w szczególności sprzedaży i podejmowania napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw.

    6. W czasie prowadzonych kontroli zwrócona zostanie uwaga na funkcjonowanie tak zwanych ogródków, parasoli z siedziskami przy punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

    7. Podczas kontroli zwrócona zostanie uwaga na zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych.

    8. Apeluje się do policji, aby w szerszym zakresie podejmowała interwencje wobec osób zajmujących się nielegalnym handlem alkoholem i łamiących przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dutkiewicz 14-05-2014 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 23-11-2018 09:03