Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 31/13/2014 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.


Zarządzenie Nr 31/13/2014
Burmistrza Dębna

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.

Na podstawie art. 31, art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.)art. 70 a ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela (Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkół, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 z 2002 r. poz. 430) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na rok 2014 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli szkół/przedszkoli nie może przekroczyć 60 % całkowitych kosztów, nie więcej jednak niż 700,00 zł za semestr.

§ 3. 1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli specjalności, na które może być przyznane dofinansowanie dla nauczycieli w 2014 roku:

1) język angielski, język niemiecki,

2) pedagogika: przedszkolna, wczesnoszkolna, szkolna, ogólna,

3) logopedia,

4) diagnoza i terapia pedagogiczna, psychologia, socjoterapia,

5) oligofrenopedagogika,

6) sztuka (plastyka/muzyka),

7) gimnastyka korekcyjna,

8) bibliotekoznawstwo,

9) technika,

10) WDŻ.

2. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które może być przyznawane dofinansowanie w 2014 roku:

1) studia podyplomowe, magisterskie, licencjackie podnoszące kwalifikacje,

2) studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia dodatkowych zajęć,

3) studia uzupełniające licencjackie lub magisterskie zgodnie z posiadanym wykształceniem,

4) kursy kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia określonego rodzaju zajęć,

5) inne formy dokształcania i doskonalenia zaakceptowane przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

§ 4. 1. Zasady podziału środków na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Dębno określa regulamin podziału środków na doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym i który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.  Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 20/9/2013 Burmistrza Dębna z dnia 12 marca 2013r.  

 

 

 

Burmistrz Dębna


Piotr Ryszard Downar

 

 


 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 22-04-2014 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 15-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 22-04-2014 08:17