Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIX/378/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana ? na działalność Burmistrza Dębna.


Uchwała Nr XLIX/378/2014
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana na działalność Burmistrza Dębna.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U.2013r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2013 r. Nr 39, poz. 267), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi pana …. na działalność Burmistrza Dębna, dotyczącej procedury wykupu działki, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Paweł Patkowski

 


 

Uzasadnienie

W dniu 22 sierpnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym była rozpatrywana pierwsza skarga Pana ... Na posiedzeniu tym zostały omówione wszystkie aspekty przedmiotowej sprawy, w tym temat rozbudowy domu przez właściciela sąsiedniej nieruchomości. Na posiedzeniu tym Burmistrz Dębna przedstawił propozycję sprzedaży części działki 95/2 i pozostawienia pozostałej części jako drogi. W efekcie tej propozycji Pan … wycofał skargę. Następstwem powyższego było zlecenie w dniu 24 września 2013 roku dokonania podziału działki 95/2. Decyzja zatwierdzająca podział została wydana 18 lutego 2014 roku. W dniu 6  marca br. odbyło się okazanie granic nowo wydzielonych działek. Przy okazaniu granic udział brali właściciele sąsiednich nieruchomości nie wnosząc uwag, co do przebiegu nowych granic. Obecnie zlecono wykonanie wyceny działki 95/5 o powierzchni 0,0224 ha, która będzie mogła być przeznaczona do sprzedaży na rzecz Pana … w drodze bezprzetargowej. Od posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22.08.2013 roku Burmistrz realizuje ustalenia jakie tam zapadły. Podział wykonany został według wcześniejszych ustaleń oraz odręcznego szkicu projektu podziału sporządzonego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 22 sierpnia 2013 roku. W świetle powyższych faktów należy uznać skargę, złożoną przez Pana … za bezzasadną.

Zgodnie z art. 239 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez zawiadomienia skarżącego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 96053568-BA98-49EF-8996-3D8E1F9E087B. Podpisany

Strona 1

 

 

Id: 96053568-BA98-49EF-8996-3D8E1F9E087B. Podpisany

Strona 1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 31-03-2014 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Patkowski 27-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 31-03-2014 08:49