Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLI/328/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym Przedszkola nr 1 w Dębnie.

Uchwała unieważniona uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/341/2013 z dnia 6 listopada 2013r.

Uchwała Nr XLI/328/2013
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno oraz ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym Przedszkola nr 1  w Dębnie.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)) i art.58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 r. Nr 45, poz. 235, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 747 i 983.), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć:

a) przedszkole ogólnodostępne,

b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej,

c) zespół przedszkolny.

2) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

3) oddziale żłobkowym - należy rozumieć oddział żłobkowy funkcjonujący w przedszkolu.

4) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.).

§ 2. Przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno świadczą następujące usługi:

1) bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie zapewniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

2) usługę opiekuńczo bytową, odpłatną polegającą na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad dzieckiem, stanowiącą świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację.

§ 3. Zakres usługi określonej w § 2 pkt 2 obejmuje:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,

2) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

3) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową,

4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

§ 4. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za usługę opisaną w § 3 w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć.

2. W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny odpłatność za świadczenia opisane w § 3 za każdą godzinę korzystania z usługi przez drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny ulega obniżeniu o 50%.

3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta z usługi określonej w § 3.

§ 5. 1. Pobyt dziecka w oddziale żłobkowym jest odpłatny i obejmuje częściowe koszty bieżącego utrzymania dziecka w oddziale żłobkowym, w tym koszty organizacji opieki i wychowania.

2. Odpłatność miesięczna za świadczenia, o których mowa w ust.1 ustala się w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, określonego w odrębnych przepisach.

3. Ustala się ulgę w opłacie w przypadku korzystania ze świadczeń oddziału żłobkowego przez dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny. Określona w §5 ust. 2 opłata ulega obniżeniu o 50% za drugie i o 75% za każde następne dziecko z danej rodziny uczęszczające do oddziału żłobkowego.

§ 6. Za wyżywienie dziecka rodzice są zobowiązani wnieść opłaty na zasadach ustalonych przez dyrektorów jednostek i uzgodnionych z organem prowadzącym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 8. Traci moc:

1) Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno.

2) Uchwała NR XII/80/2011Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. W sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno.

3) Uchwała Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu uchwały w życie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


Ryszard Paweł Patkowski

 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 4F573B31-F9B1-4E01-8F78-030070A04E8F. Podpisany

Strona 2

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 02-10-2013 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Patkowski 26-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 12-12-2013 11:36