Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/303/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębno.


Uchwała Nr XXXVIII/303/2013
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębno.

Na podstawie art. 20 i 24 ust. 1  ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz.97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238 poz.1578), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Miejska zatwierdza przedłożone przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej, obowiązujące od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r. na terenie Gminy Dębno według następujących stawek brutto:

a) stawka za pobraną wodę 3,25 zł/m?

b) stawka za odprowadzone ścieki do kanalizacji miejskiej lub dostarczone do oczyszczalni ścieków 6,55 zł/m?

2. Wszystkich odbiorców usług zakwalifikowano do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.

§ 2. Przedsiębiorstwo ogłosi taryfy poprzez wywieszenie w miejscach publicznych (na tablicach ogłoszeń) w postaci komunikatów oraz jednokrotnie w prasie regionalnej lub lokalnej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/195/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalania cen jednostkowych za 1  m? wody oraz 1  m? przyjętych ścieków do kanalizacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Dębno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz w BIP.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


Helena Sługocka

 


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz.97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 238 poz.1578)Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. złożyło Burmistrzowi Dębna wniosek o zatwierdzenie taryf w terminie 97 dni przed planowaną datą wejścia taryfy, dnia 27 maja 2012 r. r.(termin ustawowy 70 dni). Wniosek został złożony z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych na terenie gminy Dębno na lata 2011 - 2015 oraz szczegółową kalkulacją cen stawek i opłat, zgodnie z wymaganym wzorem - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ( Dz. U. z 2006 Nr 127 poz.886 ) w/g następujących stawek : a/ pobranej wody netto 3,01 zł/m3 brutto 3,25 zł/m3 b/odprowadzanych ścieków netto 6,06zł/m3 brutto 6,55 zł/m3. Wnioskowany wzrost stawek brutto: • za 1m3 dostarczanej wody o 0,12 zł tj.: 3,834 % w stosunku do roku 2012 • za 1  m3 odprowadzanych ścieków o 1,37 zł tj.: 26,448 % w stosunku do roku 2012. Zadania rzeczowe przyjęte w taryfie do wykonania dot. zaopatrzenia w wodę zostały ustalone na poziomie 730 tyś. m3 przy poziomie wykonania roku 2012 ( 729 tyś m3). Wzrost cen spowodowany jest wzrostem kosztów w pozycjach: - amortyzacja o 10 774,00 zł (modernizacja stacji uzdatniania wody Krześnica, modernizacja SUW Kosynierów, przebudowa sieci ul. Dargomyska, Cegielniana oraz w ramach Natury 2000), - wynagrodzenia z narzutami o 49 601 zł (wzrost minimalnego wynagrodzenia które ma wpływ na pochodne wynagrodzeń takie jak:dodatki stażowe , za pracę w godzinach nocnych, w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, pracę zmianową) - energia o 8 903,00 zł - podatki i opłaty inne o 38 709,00 zł (od nieruchomości oraz zmiany stawek podatki) Z powyższego wynika, że poz. wynagrodzenia z narzutami, podatki i opłaty i amortyzacja generują największy procent wzrostu ceny dostarczanej wody . Zadania rzeczowe przyjęte w taryfie do wykonania dot. odprowadzania ścieków zostały ustalone na poziomie 580 tyś. m3 czyli większym niż poziom wykonania roku 2012 r. (554 tyś. m3) ze względu na przyłączenie nowych odbiorców do kanalizacji sanitarnej (w ramach projektu POIiŚ - Barnówko, Mostno, Więcław, Dolsk, Ostrowiec oraz PROW 2007/2013 - Różańsko). Wzrost cen spowodowany jest wzrostem kosztów w pozycjach: - amortyzacja o 175 139,00 zł (zakup samochodu wielofunkcyjnego MAN , oczyszczalnia Różańsko) - wynagrodzenia z narzutami o 14 612,00,- zł (wzrost minimalnego wynagrodzenia które ma wpływ na pochodne wynagrodzeń takie jak:dodatki stażowe , za pracę w godzinach nocnych, w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, pracę zmianową, oraz dodatkowy etat elektryk urządzeń do obsługi przepompowni Natura 2000) - energia o 69 991,- zł (przyjęcie do eksploatacji przepompowni w ramach Natury 2000) - podatki i opłaty o 191 611,00 zł, (podatek od nieruchomości od przejętych przepompowni płacony od stycznia 2014, oczyszczalnia Różańsko, oraz zmiana stawek podatku) - usługi pozostałe o 13 269,00 (ubezpieczenia mienia, polisy, ubezpieczenia przepompowni przejętych w ramach Natury 2000, opłaty za zajęcia pasów drogowych oraz dzierżaw terenów leśnych) - usługi obce 130 849,00 zł (remonty urządzeń: dmuchawy , silniki reaktorów) Z powyższego wynika, że przekazanie w użytkowanie kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach Natury 2000 najbardziej zwiększyło koszty w podatki i opłaty, usługipozostałe, energia oraz częściowo amortyzacja co generuje największy procent wzrostu ceny odprowadzanych ścieków, pośrednio wpływają też koszty amortyzacji z tytułu zakupu samochodu wielofunkcyjnego oraz usługi obce związane z remontem urządzeń oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 24 ust. 4  cyt. ustawy Burmistrz Dębna przeprowadził weryfikację kosztów pod względem celowości ich ponoszenia (Zarządzenie Nr 49/19/2013 z dnia 04 czerwca 2013 r.) ustalając stawki opłat za 1m3 obowiązujące od 01.09.2013 do 31.08.2014 r. dla wszystkich kontrahentów na poziomie : a/ pobranej wody brutto 3,25 zł/m3 b/ odprowadzanych ścieków brutto 6,55 zł/m3

Id: YGSHYNPLPWXVCCMKWQOKLVTLV. Podpisany

Strona

 

 

Id: YGSHYNPLPWXVCCMKWQOKLVTLV. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 01-07-2013 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 01-07-2013 11:59