Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/309/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno.

 

Typ aktu: Uchwała
Publikacja:
Organ wydający: Rada Miejska w Dębnie
Data ogłoszenia: 2013-07-30
Data aktu: 2013-06-27

Uchwała Nr XXXVIII/309/2013
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno.

Na podstawie Na podstawie: art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/268/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


Helena Sługocka

 

 


Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/309/2013
Burmistrza Dębna
z dnia 18 czerwca 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DĘBNO

I. Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin określa:

1) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno;

2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) dochodzie rodziny - należy przez to rozumieć sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie,

2) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

3) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

4) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę posiadającą, co najmniej troje niepełnoletnich dzieci,

5) szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

6) uczniu - należy przez to rozumieć odpowiednio - ucznia, wychowanka, słuchacza szkoły, o której mowa art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia, zamieszkałego na terenie gminy Dębno,

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 3. Stypendium szkolne może być przyznane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinnie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3  i ust 4  ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, którzy zamieszkują na terenie Gminy Dębno.

§ 5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona, jako:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

II. Formy udzielania pomocy materialnej

§ 6. 1. Przyjmuje się następujące formy, w jakich udzielane jest stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębno.

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym - szczegółowy wykaz pomocy rzeczowej, ubioru szkolnego, przyborów szkolnych, pomocy edukacyjnych,

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4) stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

2. Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego - załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Możliwe jest łączenie kilku form udzielania stypendium, w granicach kwot przyznanych na danego ucznia.

4. W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 i 3 regulaminu, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku w okresie, na który stypendium zostało przyznane (faktury i inne dowody księgowe wystawione od 15 lipca będą uwzględniane do rozliczenia stypendium przyznanego od września kolejnego roku szkolnego).

III. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 7. 1. 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz.2703 z późn. zm.).

2. Jeżeli dochód wynosi poniżej 200 zł do kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy na osobę stypendium nie może być niższe niż 90 % kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy.

3. Jeżeli dochód wynosi powyżej 200 zł do kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy, na osobę, stypendium nie może być niższe niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy.

§ 8. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

§ 9. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 10. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się:

1) w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Dębnie przy ul. Droga Zielona 1, pokój 208;

2) wnioski składa się do 15 września danego roku szkolnego,

3) wnioski składa się do 15 października danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4) po upływie w/w terminów w uzasadnionych przypadkach.

§ 11. Wniosek można złożyć po terminie w uzasadnionych przypadkach tj.:

1) utrata dochodu w trakcie roku szkolnego, po 15 września, przez rodzinę ucznia;

2) narodziny dziecka w rodzinie powodujące zmniejszenie dochodu przypadającego na członka rodziny do poziomu uprawniającego do otrzymania stypendium szkolnego;

3) zmiana wysokości kryterium dochodowego po upływie terminu 15 września, powodująca nabycie uprawnienia do otrzymania stypendium szkolnego.

§ 12. 1 Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

1) rodzic ucznia, (jako rodzica należy też rozumieć prawnego opiekuna małoletniego ucznia - art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty),

2) pełnoletni uczeń,

3) dyrektor szkoły lub kolegium.

4) stypendia mogą tez być przyznawane z urzędu przez Burmistrza. Przy czym stroną postępowania administracyjnego może być jedynie: rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń.

§ 13. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym musi zawierać:

1) imię nazwisko ucznia i jego rodziców,

2) miejsce zamieszkania ucznia,

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze materialnym, w tym zaświadczeń lub oświadczeń,

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna

2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

3. Wzór wniosku o stypendium szkolne określa załącznik do regulaminu nr 2.

§ 14. 1. Rodzice ucznia, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o zmianie sytuacji, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepisy ust 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku, jeżeli uczeń przerwał naukę w szkole, został skreślony z listy uczniów lub przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. 4. O wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, rodzic/prawny opiekun, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje Burmistrza Dębna za pośrednictwem Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie.

5. Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

7. 7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkole w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 15. 1 Stypendium szkolne nie przysługuje w przypadku otrzymania przez ucznia innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust 2

2. W przypadku, gdy inne stypendium o charakterze socjalnym jest niskie, uczniowi może zostać przyznane stypendium uzupełniające do uzyskania łącznej kwoty określonej niniejszym regulaminem.

§ 16. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie.

§ 17. 1. W celu usprawnienia procedury udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz powołuje odrębnym zarządzeniem Komisję Stypendialną, której zadaniem jest:

1) weryfikacja dokumentów, na podstawie, których jest przyznawana pomoc socjalna,

2) proponowanie w oparciu o jednolite kryteria, wysokości stypendiów szkolnych w danym roku szkolnym,

3) proponowanie wysokości zasiłku szkolnego w konkretnym przypadku, stosownie do zdarzenia losowego,

4) proponowanie zastosowania odpowiedniej formy pomocy stypendialnej w konkretnych przypadkach,

5) wnioskowanie o udzielenie pomocy socjalnej z urzędu.

2. W skład komisji stypendialnej wchodzą przedstawiciele Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Urzędu Miejskiego w Dębnie.

V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 18. 1. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz Dębna w drodze decyzji administracyjnej.

2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego przy ul. Droga Zielona 1, pokój 208,

5. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - realizowany jest przez zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego dla ucznia;

2) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;

6. Zasiłek szkolny przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym realizowany jest przez wypłatę na konto wskazane przez wnioskodawcę lub w kasie.

7. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

8. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się nie więcej niż 5% kwoty dotacji celowej otrzymywanej przez gminę Dębno zgodnie z art. 90r ust. 3 ustawy powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały.

9. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

10. Wzór wniosku o zasiłek szkolny określa załącznik do regulaminu nr 3.

VI. Postanowienia końcowe

§ 19. 1. Wypłaty stypendiów i zasiłków następują po otrzymaniu przez Gminę Dębo dotacji, o której mowa w art. 90 r ust 1 ustawy o systemie oświaty.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy, w szczególności: art.90b, art.90c ust.1,2 i 4, art.90d, art.90e, art.90n, art.90o, przepisy ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu

udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnej

dla uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Dębno

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

I. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania:

1. 1. Wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

2. nauka języków obcych.

3. Kursy informatyczne.

4. Kursy przygotowawcze na wyższe uczelnie.

II .Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

1. Podręczniki szkolne, lektury szkolne

2. Zeszyty

3. Pomoce dydaktyczne (słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, globusy, mikroskopy, kalkulatory itp.).

4. Artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, plastelina, modelina).

5. Tornistry, plecaki szkolne, worki na obuwie zamienne.

6. Stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:

- koszulka sportowa - 2 szt. na rok szkolny,

- spodenki sportowe - 2 szt. na rok szkolny,

- dres - 2 szt. na rok szkolny lub 2 pary spodni sportowych i 2 bluzy sportowe,

- obuwie sportowe - 2 pary na rok szkolny.

Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia wychowania fizycznego. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza do klasy sportowej

dyrektor szkoły może postanowić o zwiększeniu zakupu ilości odzieży sportowej - decyzja dyrektora szkoły.

7. Strój galowy(biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula) - 1 sztuka na rok szkolny.

8. Stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych

do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem pracodawcy).

9. Komputer stacjonarny (laptop, notebook, tablety itp.), monitor, klawiatura, myszka, drukarka, skaner.

10. Tusze do drukarek, papier do drukarek.

11. Programy multimedialne, edukacyjne.

12. Biurko, krzesło do biurka, lampka - 1 sztuka na rodzinę.

13. Wycieczki szkolne po uprzednim poświadczeniu kosztów wycieczki przez organizatora,

14. Okulary korekcyjne.

15. Instrumenty muzyczne w przypadku uczniów uczęszczających do szkół muzycznych - zaświadczenie ze szkoły.

16. Pokrycie kosztów abonamentu za Internet bez TV.

III. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz kolegiów pracowników służb społecznych:

1. Transportu środkami komunikacji zbiorowej - imienne bilety miesięczne.

2. Zakwaterowanie w bursie, internacie.

3. Wyżywienie (posiłki stołówkowe).

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.:

Kurtki sportowe, rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery internetowe, strój na studniówkę, komunię, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty oraz rachunki za Internet z usługą TV

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu

udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnej

dla uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Dębno

 


Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Dębnie


………………………………………………………………..

Burmistrz Dębna
W N I O S E K
o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia / dyrektora szkoły *
Wnoszę o przyznanie : stypendium szkolnego
UWAGA : należy wypełniać wszystkie pola używając liter drukowanych.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją.

I. DANE WNIOSKODAWCY (rodzic, pełnoletni uczeń, opiekun prawny)

Nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod pocztowy

 

 

-

 

 

 

Miejscowość

 

Województwo

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

II. DANE OSOBOWE UCZNIA

Nazwisko

 

Imię

 

Pesel

 

Nazwisko i imię ojca/ nr dowodu

 

Nazwisko i imię matki/ nr dowodu

 

Data i miejsce urodzenia

 

III. ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA

Miejscowość / nr domu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod pocztowy

 

 

-

 

 

 

Poczta

 

IV. INFORMACJE O SZKOLE, do której uczeń uczęszcza

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły

 

Typ szkoły (podstawówka, gimnazjum, liceum, zawodówka itp.

 

Klasa

 

V. KRÓTKIE UZASADNIENIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: / krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w rodzinie/

 

 

 

 

 

 

 


VI. INFORMACJA O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA
Oświadczam, że niżej wymienione osoby prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i uzyskują następujące dochody:

 

 

 

 

 

 


1.Liczba osób w rodzinie : .........................................

 

 

 

 

 

 

2. Dochody netto członków rodziny ( wraz ze świadczeniem z pomocy społecznej )

 

 

 

 

 

 

Lp

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Miejsce pracy, nauki

Rodzaj
dochodu

Wysokość dochodu w zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 a. Łączny dochód rodziny wynosi miesięcznie :

 

 

 

 

 

 

3. Średni łączny dochód netto na 1 członka rodziny wynosi miesięcznie :

 

 

 

 

 

 

4. Czy w rodzinie występują : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania ?
? TAK ? NIE

 

 

 

 

 

 

VII. WNIOSKOWANA FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 

 

 

 

 

 

1. Pomoc pieniężna ? TAK ? NIE

 

 

 

 

 

 

2. Przeznaczenie :
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą ,
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

 

 

 

 

 

Uwaga : Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny wymienione w instrukcji dołączonej do wniosku

VIII. OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że uczeń/słuchacz nie otrzymuje innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

……………………………………………
(data i podpis składającego oświadczenie)


Oświadczam, że:
1.Zostałem/am poinformowany/ana, iż należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.Zostałem/am poinformowany/ana o obowiązku niezwłocznego powiadomienia Burmistrza Dębna o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, a także o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia/ słuchacza

3. Świadomy odpowiedzialności art. 233 z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm. ) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

4.Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych do realizacji programu stypendialnego.

5. Zapoznałem/am się z zasadami przyznawania stypendium szklonego dla uczniów/słuchaczy.

……………………………………………
(data i podpis składającego oświadczenie)

Instrukcja do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Część I.
- II - III - IV

Wpisuje się dane dotyczące wnioskodawcy, dane osobowe ucznia, adres zamieszkania, informacje o szkole, do której uczeń uczęszcza

Cześć V.

Wpisuje się krótkie wyjaśnienie dotyczące trudnej sytuacji materialnej w rodzinie.

Część VI.
Informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia:

Kryteria dochodowe:

1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. 456 zł

2. Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi określonym w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach , z tym że: dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 456 zł - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

Wysokość dochodu osób nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej potwierdzona powinna zostać zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków oraz oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł takich jak np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło (lub ewentualnie oświadczeniem o braku takich dochodów).

Osoby bezrobotne przedłożyć powinny zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Cześć VII

Należy wybrać co najmniej jedną z wymienionych form pomocy.

Część VIII.
o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

UWAGA : należy wypełniać wszystkie pola używając liter drukowanych.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją.

Oświadczenia.

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu

udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnej

dla uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Dębno

 


Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Dębnie


………………………………………………………………..

Burmistrz Dębna
W N I O S E K
rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia / dyrektora szkoły *
Wnoszę o przyznanie : zasiłku szkolnego

I. DANE WNIOSKODAWCY (rodzic, pełnoletni uczeń, opiekun prawny)

Nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod pocztowy

 

 

-

 

 

 

Miejscowość

 

Województwo

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

II. DANE OSOBOWE UCZNIA

Nazwisko

 

Imię

 

Pesel

 

Nazwisko i imię ojca/ nr dowodu

 

Nazwisko i imię matki/ nr dowodu

 

Data i miejsce urodzenia

 

III. ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA

Miejscowość / nr domu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod pocztowy

 

 

-

 

 

 

Poczta

 

IV. INFORMACJE O SZKOLE, do której uczeń uczęszcza

Nazwa szkoły

 

Adres szkoły

 

Typ szkoły (podstawówka, gimnazjum, liceum, zawodówka itp.

 

Klasa

 

V. ZDARZENIE LOSOWE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

( z podaniem daty):

 


VI. INFORMACJA O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA
Oświadczam, że niżej wymienione osoby prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i uzyskują następujące dochody:

 

 

 

 

 

 

1.Liczba osób w rodzinie : .........................................

 

 

 

 

 

 

2. Dochody netto członków rodziny ( wraz ze świadczeniem z pomocy społecznej )

 

 

 

 

 

 

Lp

Nazwisko i imię

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Miejsce pracy, nauki

Rodzaj
dochodu

Wysokość dochodu w zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 a. Łączny dochód rodziny wynosi miesięcznie :

 

 

 

 

 

 

3. Średni łączny dochód netto na 1 członka rodziny wynosi miesięcznie :

 

 

 

 

 

 

Uwaga : Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny wymienione w instrukcji dołączonej do wniosku

VII. OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że:
1. Świadomy odpowiedzialności art. 233 z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm. ) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

2.Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych do realizacji programu stypendialnego.

3. Zapoznałem/am się z zasadami przyznawania zasiłku szkolnego dla uczniów/słuchaczy.

……………………………………………
(data i podpis składającego oświadczenie)

…………………………………………………..

(data i podpis składającego oświadczenie)

Instrukcja do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego

Część I.
- II - III - IV

Wpisuje się dane dotyczące wnioskodawcy, dane osobowe ucznia, adres zamieszkania, informacje o szkole, do której uczeń uczęszcza

Cześć V.

Dane uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego:

- Opis zdarzenia losowego uzasadniającego do przyznania zasiłku szkolnego.

- Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

- O zasiłek szkolne może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Część VI.
Informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia:

Kryteria dochodowe:

1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. 456 zł

2. Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi określonym w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach , z tym że: dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 456 zł - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

Wysokość dochodu osób nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej potwierdzona powinna zostać zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków oraz oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł takich jak np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło (lub ewentualnie oświadczeniem o braku takich dochodów).

Osoby bezrobotne przedłożyć powinny zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Część VII.

Oświadczenia

Id: 0AFF1072-FD9C-4850-9F66-DFBF7B76A8F7. Podpisany

Strona

 

 

Id: 0AFF1072-FD9C-4850-9F66-DFBF7B76A8F7. Podpisany

Strona

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 28-06-2013 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 09-12-2013 10:13