Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/305/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana... na działalność Burmistrza Dębna.


Uchwała Nr XXXVIII/305/2013
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana ... na działalność Burmistrza Dębna.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)) i art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2013 r. Nr 39, poz. 267), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi pana ... na działalność Burmistrza Dębna, dotyczącej utrudniania procedury wykupu mieszkań przez Burmistrza Dębna, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie


Helena Sługocka

 


 

Uzasadnienie

W dniu 29 kwietnia 2013 r. do Urzędu Miejskiego w Dębnie wpłynęło pismo pana ... w sprawie utrudniania procedury wykupu mieszkań przez Burmistrza oraz Inspektora Wydziału GNiOŚ. Pan ...w piśmie zarzuca, że naruszenie art. 35 § 3  Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej postepowania wyjaśniającego powinno nastapić nie późniejm niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania, zaś w postepowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Pismo pana ..., na podstawie opinii prawnej radcy prawnego, zostało zakwalifikowane, jako skarga na działalność Burmistrza. Mając na uwadze przedmiot złożonej skargi, tj. wykup mieszkania, należy stwierdzić, że powołany w skardze przepis nie ma zastosowania do spraw, związanych z wykupem mieszkań. Przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, a za tym idący art. 35 § 3  k.p.a., nie mają zastosowania do sprawy o charakterze cywilnoprawnym, a za taką należy uznać sprawę w zakresie wykupu lokalu mieszkalnego od gmin. Zainteresowany wykupem lokalu mieszczącego się w Dębnie przy ul. ... pan .. jako jego główny najemca złożył wniosek opatrzony datą 18 września 2012r. (złożył w tut. urzędzie 27 września 2012r. ). Jednocześnie składając wniosek został poinformowany o tym, że jest przygotowywany nowy projekt uchwały w sprawie określenia stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych. W związku z tym, określenie stawki procentowej bonifikaty, jaką otrzyma jest niemożliwa do określenia do czasu podjęcia wspomnianej uchwały. Decyzja Burmistrza o przygotowaniu nowego projektu uchwały w sprawie stawek procentowych bonifikat nastąpiła po zmianie orzecznictwa Sądów w temacie podejmowania uchwał indywidualnych dot. poszczególnych lokali, które miały powtarzalny charakter. Sądy orzekły, że jest możliwość przygotowania jednej generalnej uchwały w sprawie określenia stawek procentowych bonifikat przy sprzedażach lokali. Idąc za przykładem m. in. miasta Szczecin, który podjął w/w uchwałę w miesiącu kwietniu 2012r. Burmistrz uznał za zasadne przygotowanie projektu uchwały, która będzie określać stawki bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych na terenie Gminy Dębno i będzie miała ogólny charakter. Równocześnie pan Biaduń został poinformowany jak przebiega cały proces związany z wykupem lokalu tj.; wycena lokalu, zarządzenie Burmistrza w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podanie do publicznej wiadomości wymienionego wykazu na okres 6  tygodni, zaproszenie do spisania protokołu rokowań, który będzie stanowił podstawę do zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży. Następnie została zlecona wycena lokalu i 21 grudnia 2012r. Burmistrz podjął zarządzenie w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dzień wcześniej tj. 20 grudnia 2012r. pan Biaduń był w Urzędzie z zapytaniem o sprawę wykupu tzn. na jakim jest etapie i został poinformowany o przygotowanym projekcie zarządzenia i o kwocie, na jaką został wyceniony jego lokal. Pan Biaduń ponownie pojawił się 27 grudnia 2012r. i oznajmił o gotowości wykupu lokalu jednocześnie, wnosząc o przygotowanie protokołu rokowań. Został poinformowany o niemożliwości wykupu w chwili obecnej, ze względu na okres wywieszenia wykazu, na okres 6  tygodni oraz o braku publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego uchwały z 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali komunalnych, która to publikacja niezbędna jest do wejścia w życie przepisów w niej zawartych. 28 grudnia 2012r. w prasie (w Gazecie Wyborczej), ukazał się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż i pismem z 24 stycznia 2013r. został pan ... o tym fakcie poinformowany. Następnie pismem z 15 marca 2013r. został zawiadomiony o upłynięciu 6  tygodniowego okresu wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i jednocześnie został poproszony o potwierdzenie swojej deklaracji w sprawie wykupu lokalu. Brak jego deklaracji w terminie do 5  kwietnia 2013r. miał oznaczać rezygnację z wykupu lokalu. Dnia 3  kwietnia złożył I skargę do Burmistrza Dębna, na którą otrzymał odpowiedź 15 kwietnia 2013r. Skarga została uznana za nieuzasadnioną. Drugą skargę złożył do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Dębnie 29 kwietnia 2013r. W związku z powyższym bezprzedmiotowe jest zarzucanie Burmistrzowi oraz urzędnikowi Wydz. GNiOŚ, że w trakcie procedury wykupu mieszkania, utrudniali panu ... wykup, naruszając art. 35 § 3  Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 239 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w wodpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez zawiadomienia skarżącego.

Id: VWPBBSSGYIKXCGEFIFPGDYTCO. Podpisany

Strona

 

 

Id: VWPBBSSGYIKXCGEFIFPGDYTCO. Podpisany

Strona

 

 

 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 28-06-2013 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 28-06-2013 15:22