Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dębnie ob.5 w rejonie ul. Włościańskiej, Piasecznej i Pułaskiego


 

Uchwała nr XXXIV/275/2013

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28 marca 2013 roku

 

w sprawie: scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dębnie ob.5 w rejonie ul. Włościańskiej, Piasecznej i Pułaskiego

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 , Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr153, poz.1271, Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203; Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 175, poz. 1457 , Nr 181,poz. 1337 z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138 ,poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180,poz.1111, z 2009r Nr 223, poz.1458, Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 157,poz.1241, Nr 28, poz. 142,146 Nr106 poz. 675, z 2011 r. Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz.113; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz.887; z 2012r. poz. 567; z 2013r poz.153; art. 104, 103 ust. 5, 105, 106, 107 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 roku Nr 106 poz. 675; Nr,143 poz.963; Nr 155, poz. 1043; Nr 197 poz.1307; Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341; Nr 115, poz.673; Nr 130, poz. 762; Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789; Nr 129, poz. 732Nr 187, poz. 1110 z 2012 r. poz. 908; poz. 1256; poz. 951; poz. 1529; z 2013r. poz. 1429) w zw z §9 rozporządzenia z dnia 4 maja 2005 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości ( Dz. U z 2005 nr 86 poz. 736 ) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dębnie ob.5

oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 734/1, 785, 786, 787, 788, 790, 791, 792, 793, 794, 624, 734/2, 789, 734/3, 733, 732, 606, 626/2, 716, 683, 685, 695, 697, 698, 703, 704, 705/2, 706, 751, 752, 762, 763, 764, 748, 749, 769, 770, 637/3, 596/2, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 727, 729, 735, 737, 738, 739, 740, 742, 743, 746, 590/1, 607, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 708, 709, 710, 711, 713, 715, 717, 745, 741, 767, 768, 616, 610, 712, 747/2, 766, 714, 765, 728, 702, 736, 701, 705/1, 620, 718, 696, 700, 744, 747/4, 627/2, 628/2, 608, 750, 726 w rejonie ul. Włościańskiej; Piasecznej i Pułaskiego.

 

§ 2

1. Opracowane geodezyjnie granice gruntów objętych scaleniem i podziałem, stanowią

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno

w rejonie ul Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki

Kosy miasta Dębna zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej

w  Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego

nr 4 poz. 136 z 30 stycznia 2009 roku) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Geodezyjny projekt scalenia i podziału nieruchomości stanowi załącznik nr 3 do

niniejszej uchwały

4. Rejestr nieruchomości z wykazaniem ich stanu dotychczasowego oraz stanu nowego po

scaleniu i podziale, w tym nieruchomości przyznanych uczestnikom postępowania

w zamian za nieruchomości będące ich własnością przed scaleniem i podziałem oraz

gruntów, które przechodzą z mocy prawa na własność Gminy Dębno pod drogi,

stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Ustala się termin 30.06.2014 r. na dokonanie dopłat z tytułu braku możliwości przydzielenia

równoważnej powierzchni gruntu.

§ 4

Ustala się następujące rodzaje i terminy budowy urządzeń infrastruktury technicznej:

  1. sieć energetyczna - budowana i finansowana przez ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. w terminie określonym w założeniach do planu energetycznego, zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców

  2. sieć gazowa - budowana i finansowana przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.w terminach określonych w planach inwestycyjnych firmy, zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców

3. sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, droga o nawierzchni utwardzonej wraz

z kanalizacją deszczową, podjazdami i chodnikami - budowana i finansowana przez

Gminę Dębno w terminach:

a. nieruchomości położone wzdłuż ulic Pułaskiego i Piasecznej ( drogi oznaczone nr

1025; 1054; 1055 ) nie później niż do 2023 roku

b. nieruchomości położone przy drogach oznaczonych numerami 985; 1036 nie

później niż do 2028 roku

c. nieruchomości położone przy drogach oznaczonych numerami 1043; 982; 953;

972; 971 nie później niż do 2033 roku

§ 5

1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % wzrostu wartości

nieruchomości objętych scaleniem i podziałem.

2. Opłatę adiacencką ustali burmistrz w drodze decyzji określając w niej termin i sposób

zapłaty

3. Zapis pkt.2 nie dotyczy uczestników postępowania z którymi Burmistrz zawarł umowy

 

ugody w zakresie terminów i sposobu wniesienia opłat adiacenckich.

 

§ 6

I. Rozstrzyga się wnioski, uwagi i zastrzeżenia złożone w okresie wyłożenia projektu

niniejszej uchwały do wglądu uczestnikom postępowania w sprawie scalenia i podziału,

w następujący sposób:

1. Uwzględnia się wniosek małż. Czesławy i Józefa Żłobickich tj. przyznaje się działkę nr

 

1013 w zamian za działkę nr 1011.

 

2. Uwzględnia się wniosek Jolanty Waszczeniuk i Miłosza Waszczeniuka tj. przyznaje się

 

działkę nr 998 w zamian za działkę nr 1037.

 

3. Uwzględnia się wniosek Anny Skrzypek tj. przyznaje się działki nr 1046 ; 1047 w zamian

za działki nr 1000 i 1017.

4. Uwzględnia się wniosek małż. Anny i Piotra Zając tj. przyznaje się działki nr 983 ; 1033

w zamian za działki nr 1045; 1041

5. Odrzuca się wniosek Zygmunta Oleszyckiego, Heleny Oleszyckiej, Renaty Orczyńskiej

6. Odrzuca się wniosek Magdaleny Leszke- Zarzyckiej

7. Odrzuca się wniosek Sylwi Mazurak -Psiuk , Danuty Mazurak, Adama Mazuraka

8. Uwzględnia się w części wniosek Tomasza Zioły reprezentowanego przez Radcę

prawnego Edytę Kukier tj. przyznaje się działki nr 994; 987; 988; 1005; 1058

9. Uwzględnia się wniosek Burmistrza Dębna tj przydziela się Gminie Dębno działkę nr 1059.

 

II. Uzasadnienie do rozstrzygnięć stanowi załącznik nr 5.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębnie, publikacji w prasie lokalnej oraz doręczeniu uczestnikom scalenia.

 

UZASADNIENIE do uchwały nr XXXIV/275/2013 Rady Miejskiej w Dębni z dnia 28.03.2013 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Dębnie ob.5

w rejonie ul. Włościańskiej, Piasecznej i Pułaskiego

 

 

Niniejsza uchwała jest konsekwencją Uchwały nr XLI/295/2009 Rady Miejskiej w Dębnie

z dniu 30 kwietnia 2009r w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w mieście Dębno, obręb 5 w rejonie ulic Włościańskiej, Piasecznej i Pułaskiego.

 

Postępowaniem scalenia i podziału zostały objęte grunty o pow. 23,6158 ha.
Na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zaprojektowano nowe drogi i poszerzenie dróg istniejących, a następnie obliczono ze współrzędnych ogólną powierzchnię działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi i pod poszerzenie dróg istniejących, która wynosi 3,1724 ha.
Zgodnie z art. 105 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powierzchnię każdej nieruchomości objętej scaleniem i podziałem pomniejsza się o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod nowe drogi lub poszerzenie dróg istniejących. Pomniejszenie to następuje proporcjonalnie do powierzchni wszystkich nieruchomości objętych scaleniem i podziałem oraz do ogólnej powierzchni działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi i pod poszerzenie dróg istniejących.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2 w zamian za nieruchomości objęte scaleniem i podziałem każdy z dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych otrzymuje odpowiednio na własność, nieruchomości składające się z takiej liczby działek gruntu wydzielonych w wyniku scalenia i podziału, których łączna powierzchnia jest równa powierzchni dotychczasowej jego nieruchomości, pomniejszonej zgodnie z przepisem ust. 1. Jeżeli nie ma możliwości przydzielenia nieruchomości o powierzchni równoważnej, za różnicę powierzchni dokonuje się odpowiednich dopłat w gotówce.

Mając obliczoną powierzchnię ogólną wszystkich gruntów objętych scaleniem i podziałem oraz powierzchnię niezbędną pod nowe drogi i poszerzenie istniejących dróg obliczono, że procentowy udział ogólnej powierzchni zaprojektowanych dróg do ogólnej powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem wynosi 13,43 %

Tym procentowym wskaźnikiem z każdej nieruchomości, objętej scaleniem, wyliczono powierzchnię gruntów, przewidzianą pod nowe drogi i poszerzenie istniejących, a następnie wyliczono zgodnie z art. 105 ust. 2, jaką powierzchnię w nowych działkach powinien otrzymać każdy uczestnik postępowania scaleniowego (powierzchnia przed scaleniem pomniejszona 13,4333 % o grunt przeznaczony pod drogi).

Wynikający z planów układ dróg oraz konieczność zachowania części dotychczasowych granic, ograniczył możliwość projektowania nowych działek o ściśle określonej powierzchni. Stąd też nie było technicznej możliwości przydzielenia wszystkim właścicielom nieruchomości nowych działek o powierzchni w pełni równoważnej. Dlatego zgodnie z art. 105 ust. 2 zdanie drugie, za różnicę w powierzchniach przewidziano odpowiednie dopłaty w gotówce

Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Uczestników Scalenia w dniu 14 lutego 2013 roku oraz wyłożony w dniu 18.02.2013r do wglądu na okres 21 dni w siedzibie urzędu. O wyłożeniu projektu uchwały do wglądu powiadomiono na piśmie uczestników postępowania a ponadto informację o wyłożeniu podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń urzędu i w prasie lokalnej, czyli zachowano tryb przewidziany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

W okresie, kiedy projekt uchwały wyłożony był do wglądu uczestnicy postępowania mogli składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. W okresie tym złożono na piśmie 9 wniosków.

Rada Uczestników Scalenia na posiedzeniu w dniu 12 marca 2013 roku zaopiniowała złożone wnioski, rozstrzygnięcia zastały zapisane w protokole z dnia 12.03.2013r Rady Uczestników Scalenia

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 11-04-2013 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 28-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 11-04-2013 13:52