Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28.02.2013 r.

Protokół z przebiegu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Dębnie

w dniu 28 lutego 2013 r.

 

Sesja odbyła się w Urzędzie Miejskim w sali posiedzeń.

Godzina rozpoczęcia obrad   12.00

Godzina zakończenia obrad  15.00

 

Obradom przewodniczyła Helena Sługocka Przewodnicząca RM.

 

Przewodnicząca RM- przywitała wszystkich obecnych na sali obrad. Stwierdziła, że na sali obrad obecni byli: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, prezesi spółek gminnych, Prezes Szpitala w Dębnie Sp. z o.o., Dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, Komendant SM w Dębnie, Prezes Polskiego Związku Nauczycielstwa, kierownicy wydziałów UM w Dębnie, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy Dębno.

 

Na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych radnych na sali było 21, co stanowiło 100% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada mogła obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Lista obecności radnych na sesji i gości stanowią załącznik do protokołu nr 1 i 2.

 

Przewodnicząca RM- przedstawiła porządek sesji.

 

Porządek sesji

1.  Sprawy regulaminowe:

 1.  otwarcie sesji RM.
 2.  stwierdzenie quorum.
 3.  przyjęcie protokołu z przebiegu XXXII sesji RM.
 4. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego RM między sesjami.
 5. Informacja z działalności Burmistrza między sesjami.    

      a/   pytania do przedstawionej informacji.

      b/   odpowiedzi na pytania.

 1. Informacja nt. udzielonej odpowiedzi na zapytania. 
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4. Sprawy rożne.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 r. oraz sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r. /Komisja Spraw Publicznych/
 6. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2012 r./Komisja Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska/
 7. Informacja na temat rozwoju kultury w Gminie Dębno. /Komisja Oświaty, Kultury i Sportu/
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki. /Komisja Budżetu i Finansów/
  2. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2013 rok. /Wszystkie komisje/
  3. ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno. /Wszystkie komisje/
 9. Zakończenie sesji RM.

 

Przewodnicząca RM– zapytała, czy są uwagi do przedstawionego porządku sesji?

 

Radny M. Turów-  zapytał, dlaczego w porządku sesji nie ma podjęcia uchwał przez Radę w sprawie zmiany stawek opłat za wywóz nieczystości, ponieważ było wspólne posiedzenie komisji i był wspólny wniosek wypracowany, dlatego uważamy, że taki projekt powinien znaleźć się w porządku obrad. 

 

Burmistrz – odpowiedział, że na posiedzeniu komisja owszem przegłosowała, że w bliżej nieokreślonej przyszłości Rada dąży do obniżenia stawek, zwłaszcza za odpady segregowane. Nie można tego wprowadzić, ponieważ uchwała o stawkach wiąże się też
z deklaracją, jest to obowiązek tej uchwały publikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa i moglibyśmy nie zdążyć ze zbieraniem deklaracji oraz ogłoszeniem przetargu do lipca 2013r. Na komisji wspólnej argumentował to tak, że z tą stawką wychodzimy
z kampanią informacyjną, do końca marca zbieramy deklaracje, czyli wyjaśnia się jedna niewiadoma, ile osób będzie płaciło opłatę za wywóz odpadów, ponieważ te szacunki, które objęliśmy, mogą się rozminąć ze stanem faktycznym oraz drugi czynnik, który na pewno wpływa na wysokość opłaty jest to kwota przetargowa, która będzie wiadoma w maju. Wyjaśnił, że taką uchwałę jest sensownie podjąć w czerwcu, gdy te dwie niewiadome będą znane. Gdyby teraz podjąć taką uchwałę mogłoby to wyglądać politycznie, a po przeprowadzeniu przetargu i zebraniu informacji od mieszkańców, jeszcze raz musielibyśmy podejmować uchwałę. Stąd najbliższą uchwałę podejmiemy po uzyskaniu tych dwóch niewiadomych. 

 

Przewodnicząca RM– zapytała, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego porządku sesji?

 

Przewodnicząca RM- Kto jest za przyjęcie porządku XXXIII sesji RM?

 

Stan radnych na sali  21

Głosowanie: za 15

wstrzymujących 6

 

Porządek sesji został przyjęty.

 

Przewodnicząca RM- poinformowała, że protokół z przebiegu XXXII sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Uwag na 3 dni przed sesja nie wniesiono.

Kto jest za przyjęciem protokołu z XXXII sesji?

 

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 17

wstrzymujących 4

 

Protokół został przyjęty.

=======================================  

PKT 2 Sprawozdanie z pracy przewodniczącego RM między sesjami.

 

Przewodnicząca RM– odczytała sprawozdanie z pracy między sesjami.

Załącznik nr 3

============================================ 

PKT 3 i 4 Informacja z działalności Burmistrza między sesjami.

 

Przewodnicząca RM – poprosiła Burmistrza o przedstawienie informacji z działań podjętych.

 

Burmistrz - przedstawił informację z działań podjętych od 31.I.2013r. do 28.II.2013r.

 

Informacja stanowi załącznik nr 4

 

Przewodnicząca RM – poprosiła o pytania do Burmistrza dotyczące sprawozdania.

 

Radny R. Patkowski– zapytał, czy wysokość stawki za odpady wynika z zakładanej kalkulacji? Jeśli tak, to, dlaczego mieszkańcy wsi, u których odbywają się spotkania, wychodzą z informacją i mają m. in. do niego pretensje, że wysokość opłat za śmieci jest wynikiem uchwały i decyzji Rady. Poinformował, że osobiści głosował przeciw stawkom zgodnym z kalkulacją. Stwierdził, że niektóre osoby po spotkaniach twierdziły, że wyniosły tylko tyle, że wiedzą, ile mają płacić, ale nie wiedzą, jak to wszystko będzie się odbywać.  

 

Burmistrz– odpowiedział, że wychodząc z przekonaniem, faktem jest, iż Rada taką uchwałę podjęła o stawkach 14 zł i 19 zł. Uchwalony został również druk deklaracji. Jednym
z punktów tej deklaracji jest ilość osób wytwarzających odpady, razy stawka uchwalona przez radnych. I z takim przeświadczeniem mieszkańcy mogą wychodzić.   

 

Radny R. Patkowski– jeśli chodzi o przejęcie działki w Warnicach, co to za działka
i dlaczego ją przejęliśmy?

 

Burmistrz– wyjaśnił, że w studium zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
w 2005, czy 2006 roku były również tereny tzw. rekreacyjne na usługi sportu. W Warnicach obok parku jest to działka agencyjna i występując na wniosek pani sołtys i zebrania wiejskiego, przy takich zapisach studium, miał podstawę, aby wystąpić o nieodpłatne przekazanie tej działki pod boisko.

 

Radny R. Patkowski– rozmawiał z wędkarzami, ponieważ 20 października 2012r. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania studium. Ci wędkarze skarżyli się, że nieuwzględnione zostały ich ewentualne postulaty dostępu do jeziora.

 

Burmistrz– odpowiedział, że postulaty będą uwzględnione na etapie opracowywania. Wyjaśnił, że po sytuacji z wędkarzami z Ostrowca mamy nauczkę i wszystkie kolejne plany wyznaczają na terenie Gminy tą strefę wolnego dostępu zarówno dla wędkarzy, jak
i właściciela wody i dla plażowiczów. Trzeba pamiętać, że ustawa Prawo Wodne mówi
o swobodnym dostępie, czyli przejściu wzdłuż brzegu wód płynących oraz stojących i plan zagospodarowania taką strefę będzie przewidywał. Natomiast teren wokół, od tej strony, gdzie podejmowaliśmy uchwałę, w stosunku do tych gruntów, to są to grunty prywatne. Już w 2005 roku wyznaczona była tam strefa rekreacyjna i teraz będzie to zabezpieczone.

 

Radny A. Dobrowolski – zapytał o stwierdzenie „od zakładanej kalkulacji”, chodzi o ceny za śmieci. Gdy pytaliśmy na komisji, dlaczego są takie stawki, a nie inne, to od Pana Skarbnika padło takie stwierdzenie, że zakładamy, iż 30% nie będzie płaciło i dlatego ustalamy stawki na takim poziomie. Dlaczego mamy już z góry zakładać, że prawie 1/3 nie będzie płacić?

 

Burmistrz– odpowiedział, że w dyskusjach w listopadzie i na ostatniej komisji wspólnej,
w tym elemencie, że ktoś nie płaci, jest podstawowa rzecz. Mamy 20.800 mieszkańców, ale sami wiemy, że z zameldowanych osób wiele nie przebywa w miejscu zamieszkania, ponieważ studiują, pracują za granicą. Trudno jest to oszacować, dlatego w stosunku do kalkulacji, którą zatwierdziliśmy, dopiero będziemy mogli obniżyć, gdy z deklaracji na koniec marca, uzyskamy rzeczywistą liczbę mieszkańców, które odpady wytwarzają i mogliśmy się tu pomylić. To jest ten manewr, w cenie rzeczywistej, którą zatwierdzaliśmy ostatnio.

 

Przewodnicząca RM – zapytała, czy są jeszcze pytania do Burmistrza.

 

Pytań nie było.

========================================= 

PKT 5 Interpelacje i zapytania.

 

Przewodnicząca RM – zapytała, czy są interpelacje i zapytania.

 

Interpelację na piśmie złożył radny M. Turów.

 

Radny M. Turów– zapytał, jakie jest zainteresowanie inwestorów, jeśli chodzi o tereny inwestycyjne, w okolicach ulicy Dargomyskiej?

 

Burmistrz– odpowiedział, że do listu intencyjnego jednego inwestora, Ministerstwo Gospodarki wezwało nas do uzupełnienia i dokumenty zostały uzupełnione, obecnie są
w obróbce. Jak wynika z rozmów od lat prowadzonych, jaka jest to procedura, jest to minimum 6 miesięcy i teraz około czerwca dopiero uzyskamy informację zwrotną w postaci Rozporządzenia Rady Ministrów o włączeniu naszych gruntów do strefy Kostrzyńsko - Słubickiej. Formalnie ostatnio uzupełnialiśmy dokumenty o zakres inwestycji i inne rzeczy,
tj. koszty, które musimy ponieść. Na koniec grudnia ubiegłego roku Zarząd Województwa tą naszą uchwałę o rozszerzeniu Strefy Kostrzyńsko – Słubickiej o grunty w Dębnie opiniował pozytywnie.

 

Przewodnicząca RM – zapytała, kto chciałby jeszcze złożyć interpelację, bądź zapytanie?

 

Interpelacji i wniosków więcej nie było.

========================================== 

PKT 6 Odpowiedzi na zapytania.

 

Odpowiedzi na zapytania nie było.  

 

========================================= 

PKT 7 Sprawy różne.

 

Radny J. Mazurowski– poinformował, że na posiedzeniu „Koalicyjnego Klub Radnych 2010” w dniu 31.01.2013r., podjęta została uchwała w sprawie wykluczenia z klubu radnego RM kolegi Stanisława Witkowskiego. Przedmiotową uchwałę przekazał na ręce Pani Przewodniczącej.

Uchwała stanowi załącznik nr 6

 

Przewodnicząca RM– poprosiła Irenę Borysewicz – Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego o zabranie głosu.

 

Irena Borysewicz – przywitała wszystkich i przypomniała, że niedawno stała przed Radą, prosząc o podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi. Poinformowała, że w imieniu pracowników i Związku chciałaby serdecznie podziękować za już dokonane podwyżki. Podziękowała również Panu Burmistrzowi i Radnym za wycofanie z porządku obrad sesji uchwały intencyjnej, dotyczącej połączenia placówek oświatowych szkolno – przedszkolnych. Na ręce Burmistrza i Przewodniczącej RM złożyła symboliczne podarunki
w postaci figurek ławki szkolnej. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet złożyła życzenia dla kobiet zasiadających w Radzie Miejskiej oraz wszystkich kobiet.

 

Radny R. Patkowski– zwrócił się do pani Ireny Borysewicz. Zauważył, że
w Samorządowym Biuletynie Gminy Dębno na pierwszej stronie widnieje artykuł pt. „ Zespoły Szkolno – Przedszkolne – fakty”, a zakończenie tego artykułu brzmi: „Zgodnie z wnioskiem Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Dębnie rozmowy w odniesieniu, co do struktur oraz funkcjonowania będą prowadzone w dalszym ciągu.”

 

Z-ca Burmistrza– wyjaśnił, że jeśli chodzi o rozmowy, to już były na Komisji Oświaty prowadzone, czeka nas zmiana tzw. ustawy o przedszkolach, gdzie będziemy musieli spełniać nowe obowiązki, w następnym roku przychodzą dwa roczniki, które spotkają się w podstawówkach. Trzeba będzie znaleźć rozwiązanie, co do przedszkoli. Po wniosku Komisji Budżetowej będziemy dalej rozmawiać na temat wariantów związanych z wybudowaniem nowego przedszkola, wariantami dobudowywania, bądź remontu starego Przedszkola Nr 2, lub przeniesienia przedszkola do filii SP Nr 3. Wszystkie te warianty zostaną przedstawione
i co, do struktur będziemy jednak rozmawiać. 

 

Paweł Chara– „Jestem fotografikiem, nie będę rozwijał tematu wstecz, bo nie ma sensu. Od półtora roku pracuję z człowiekiem światowej klasy i sławy, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, kim jest Sławomir Mrożek, choć powinni. Sławomir Mrożek jest człowiekiem zapraszanym, np. przez Króla Hiszpanii, u którego byłem też z Panem Sławomirem, przez Prezydenta, którego ciągle odprawia z kwitkiem, itd. Jest nominowany do Nobla, jest to wielka postać, ale przede wszystkim najistotniejszą rzeczą jest to, że jest to wspaniała osobowość, geniusz, którego każdemu z was życzyłbym spotkać, choć wiem, że jest to niemożliwe. Ja właściwie jestem w kilku tych sprawach. Pierwsza sprawa, to sytuacja z Panem Sławomirem Mrożkiem. Otóż dzięki nie wiem, czemu, tak pięknie potoczy się moja droga, to się udało i jestem z tego strasznie dumny i szczęśliwy. Robię o Panu Sławomirze książkę oraz film 40 minutowy, paradokumentalny. Pierwszy raz w życiu coś takiego się dzieje u Pana Sławomira, że robi się i książkę i film. Czegoś takiego po prostu nie było i nie będzie z racji wieku Pana Sławomira. Byłem u Pana Burmistrza jakiś czas temu, wielokrotnie właściwie rozmawialiśmy na ten temat i na inne również, ale ten wydaje mi się „numer 1”. Dowiaduję się, że oczywiście porozmawiamy w tej sprawie, zrobimy coś, ale proszę mi wybaczyć za otwartość, mam dość poklepywania mnie po plecach i mówienia, że wszystko będzie dobrze. Nie jest tak i ja wiem, że macie sprawy trudne typu składki na śmieci, ale taka jest rola Rady
i musicie się zająć wszystkim i Mrożkiem między innymi. Ja się dowiedziałem, że Rada jest chodnikowa, po prostu nic z wami nie załatwimy. Ja nie wiem, co to znaczy, nie wiem, do czego to się odnosi? Ja dzisiaj (niewyraźny zapis), bo mam was gdzieś, naprawdę, szczerze mówiąc. Przepraszam za to, co powiedziałem, ale proszę mnie zrozumieć, bo ja tu przychodzę latami. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład, od was nigdy nie dostałem żadnego zaproszenia, natomiast dwa tygodnie temu byłem na zaproszenie Prezydenta RP, na spotkaniu i rozmowie właśnie na temat Sławomira Mrożka. Chciałbym po prostu zwrócić wam uwagę, że dzieją się rzeczy naprawdę niezwykłe, na poziom miasta Dębna, na poziom Szczecina, Warszawy. Pan Sławomir jest wiekowym człowiekiem, pan Sławomir spowodował taką sytuację, że ja jestem jego pełnomocnikiem, jakby osobistym sekretarze, więc mam dostęp do wszystkiego. Pan Sławomir zobligował mnie do tego, żebym założył jego fundację po śmierci. Ja tu byłem i przychodzę do was i mówię: Ludzie mamy szansę, jak nigdy. Dębno może być punktem na mapie świata, ponieważ tu będą przyjeżdżać ludzie, którzy będą chcieli zobaczyć muzeum im. Sławomira Mrożka. Ja dziś już o nic nie zabiegam, po prostu marnuje was czas i swój, ale chciałbym żebyście wiedzieli, że ja tu dzisiaj jestem tylko
i wyłącznie z potrzeby mojego sumienia. Moje sumienie mi kazało dokończyć temat. Mówię, że byłem, że próbowałem, że wielokrotnie zabiegałem, itd. Natomiast w pewnym sensie klasycznie, jest poklepywanie po plecach, którego ja osobiście nie znoszę. Jeszcze jeden temat odnośnie pracy, bo obecnie pomieszkuję sobie w Świnoujściu i proszę sobie wyobrazić, że po trzech miesiącach mieszkania w Świnoujściu, władza dowiedziała się
o tym, że ja mieszkam w Świnoujściu, zaproponowano mi atelier. Mieszkam tutaj 30 lat, nikt z was, nigdy nic mi nie zaproponował. Wiele razy prosiłem też o coś. I nic. Po trzech miesiącach w Świnoujściu mam propozycję na atelier, oczywiście przyjąłem. Spędzam mniej więcej trzy tygodnie za granicami, najczęściej we Francji i Szwajcarii. Przyjeżdżam tutaj, staram się być cztery razy w miesiącu, ponieważ uczę dzieci w DOK. Przyjeżdżam cztery razy w miesiącu, dostaję 350 zł. Ja to robię tylko i wyłącznie z potrzeby siebie samego. Nie chciałbym więcej czasu zabierać, ale jeśli ktoś chce mnie o coś zapytać, to szczerze odpowiem. Książka będzie pod koniec roku, film będzie w połowie 2014 roku. Muzykę pisze Zbigniew Preisner. Nie chcę się chwalić, przychodzę do Państwa, żebyście się dowiedzieli, żeby mieszkańcy się dowiedzieli, o ty, co się dzieje”.

 

Radny A. Brzozowski– wytłumaczył, że zna Pawła wiele lat i wie, jak go słuchać. Stwierdził, że większość z radnych tej możliwości nie miała, zaszczytu. Wyjaśnił, że Paweł użył pewnego skrótu myślowego. Może należy o tym porozmawiać, bo słuchając Pawła dzisiaj, chciałby dopytać, czego dotyczyły te próby ustaleń, rozmów z decydentami. Wyjaśnił, że chciałby, aby wszyscy z tego coś zapamiętali. Stwierdził, że Paweł Chara niefortunnie użył sformułowania, że ma Radę „gdzieś”, bo chodziło mu o to, że ma do Rady o coś pretensje. Chodzi o to, że nie udaje nam się skorzystać z tego, że jakaś grupa naszych mieszkańców, mówiąc wprost, zrobiła karierę. Ci ludzie są na tyle kreatywni, że jakoś sobie radzą w tym trudnym świecie. Mając na uwadze to, że robi się dużo w sferze dzieci
i młodzieży, ale ten przykład świadczy o tym, że można zrobić jeszcze więcej. To spotkanie dzisiejsze, jeśli ma się nam do czegoś przydać, to prosi o przedstawienie parę szczegółów, co Paweł Chara miał na myśli.

 

Burmistrz– odpowiedział dla Pawła Chary, że faktycznie, dwukrotnie były prowadzone rozmowy o pewnym projekcie, ale problemem było przekazanie darowizną pewnej nieruchomości. Chodziło o nieruchomość, w przypadku, której do tej pory nie jest wyjaśniona koncepcja dalszego funkcjonowania pewnej instytucji. Rozmowy były też na temat nieruchomości przy ul. Mickiewicza, która jest problematyczna. W trakcie rozmów, była prośba, aby nie ujawniać tego projektu, dlatego nie powiedział, jaki to jest projekt, a ponadto, sygnalizował, że jeśli już konkretyzujemy, to niech wpływa pisemny wniosek i opieramy to na dokumentach. Do tej pory żaden dokument nie wpłynął. Rozmawialiśmy o tym, mieliśmy rozeznać grunt, jakie są nastroje i mówiliśmy tylko o jednej konkretnej nieruchomości, a ta służyć ma innemu celowi.   

 

Paweł Chara– stwierdził, że: „Mówiliśmy o dwóch nieruchomościach, o piśmie nie było mowy, a przede wszystkim, jeśli rozmawiamy w ten sposób, to mówiliśmy również o filmie
i książce, który to temat miał Pan Burmistrz poruszyć, a który teraz się dzieje. Chodzi mi o to, że ja nic nie dostaję, nie wiem, czy ktoś z Państwa w ogóle coś na ten temat wie?”

 

Radny P. Szymkiewicz– podkreślił, że nie miał zaszczytu poznania Pawła Chary i się z nim skontaktować. Stwierdził, że sytuacja wygląda dla niego tak, że przychodzi pan, mówi nam, że ma nas gdzieś, natomiast Pan Burmistrz mówi, że to jest owiane tajemnicą, Rada nic nie wie, że się coś dzieje, nikt nic nie mówi o jakiejś darowiźnie. Zapytał, o jakich konkretach mamy mówić, bo jeśli mówimy o darowiźnie nieruchomości, to Komisja Oświaty czasem zbiera się nadzwyczajnie i wtedy można to omówić oficjalnie.

 

Przewodnicząca RM– zapytała Pawła Charę, czy ten temat dalej jest owiany tajemnicą, bo rada naprawdę nie wiem, o co chodzi.

 

Paweł Chara– wyjaśnił, że: ”Owiany tajemnicą jest, jeśli chodzi o sprawy medialne, ponieważ nie może o tym mówić zawczasu. Wiadomo, że trzeba porozmawiać i to jest jasne, ale nie posiadam takiej ilości czasu, żeby do każdego z Państwa dotrzeć i powtarzać to samo. Po za tym, jest tutaj szef, do którego ja przychodzę. Prosiłbym Was, żebyście czasem zrozumieli ludzi, jakby z boku, bo są inne też sprawy, a wiem, że terasz jest gorący temat śmieci, który jest bardzo ważny, wiem, że dotyczy to wszystkich ludzi, natomiast są też inne rzeczy. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy by to przyniosło korzyści dla miasta, to właściwie odpowiadać nie muszę.”

 

Burmistrz– wyjaśnił, że sesja Rady jest to spotkanie publiczne, jesteśmy ścisłym gronem
w naszej Gminie, ale jest protokołowane i protokół publicznie jest ujawniany. Pewne aspekty tematu powinny być na tym etapie jeszcze zachowane i proponuje, aby spotkać się na poszczególnych posiedzeniach komisji kluczowych, tj. kultury i budżetu, bo, jeżeli mamy mówić o konkretach, to w tych aspektach należałoby porozmawiać.

 

Radny B. Feliks– przyznał, że zna nazwisko Pawła Chary, ale jest zaskoczony, ponieważ pamięta, że 3 lata temu, był jego projekt promocji Dębna, w postaci książki. Przypomniał, że pierwszy za tym podnosił rękę, a teraz nie zna tematu. Temat powstał, słowa poszły ostre, to prosimy o kontynuację tego tematu. To nie jest tak, że ktoś jest przeciwny.

 

Przewodnicząca RM– zapytała Pawła Charę, czy to znaczy, że nastąpiło porozumienie między nim, a Burmistrzem, a sprawa zostanie przedstawiona na komisji oświaty i budżetu
i wówczas będzie obecny, a Rada dowie się o szczegółach, o jaki projekt chodzi.

 

Radny A. Brzozowski– zauważył, że mamy budynek, który próbowaliśmy przejąć. Są to przepiękne dwa budynki, przy ulicy Ofiar Katynia, idealne do stworzenia atelier, muzeum, czy galerię. Temat był znany i nie został przekazany wcześniej, Burmistrz ma taką szybką ścieżkę, dzięki, której potrafi zwołać wspólne posiedzenie komisji. Wypada wyrazić żal, że tego nie skierowano w normalnym trybie, czy na naradę roboczą, czy na spotkanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Przewodnicząca RM– podziękowała Pawłowi Chara za przybycie i zabranie głosu. Poprosiła o zabranie głosu Prezesa PUK Sp. z o.o. – Józefa Augustyniaka.

 

Józef Augustyniak– zapytał o informacje w sprawie podziemnej instalacji w zakresie łączy teleinformatycznych. Zauważył, że nie wszystkie domy zostały podłączone do sieci,
a w dalszym ciągu stoją straszne słupy i wiszą te instalacje naziemne. Zapytał, jak to obecnie przebiega i kiedy ten temat powinien być zakończony?

 

Prezes Szpitala w Dębnie– podziękowała za zaproszenie na obrady. Poinformowała, że wciąż jest Szpital Powiatowy, chociaż w nazwie elementu Powiatowy już nie ma. Aktualna nazwa, to Szpital w Dębnie Spółka z o.o. „Zastanawiamy się nad wybraniem patrona dla szpitala, ale to jeszcze temat dalszy. Spółka zaczęła swoją działalność dopiero od połowy października, natomiast rok mamy zamknąć dopiero z końcem roku 2013. Pierwsze trzy miesiące zamknęliśmy z plusem, ale nie jest to efekt działalności, tylko efekt tego, że NFZ bardzo ładnie zapłacił nam za nadwykonania. Uzyskaliśmy ponad 40.000 zł nadwykonań. To nie jest przypadek, stało się to w związku, z tym, że NFZ dysponował pewnymi nadwyżkami finansowymi, z racji zmienionych zasad refundowania leków, a druga sprawa to, też to, że bardzo poprawiliśmy sprawozdawczość ze szpitala. Jest to niezwykle istotne, przy tym, żeby to rozliczanie było postrzegane pozytywnie przez NFZ i nie było podważane. To się przełożyło na fakty konkretne w tym roku. Zakładamy, że plan restrukturyzacyjny, któremu teraz szpital podlega, potrwa około dwóch lat. Ten rok 2013 zamkniemy jeszcze na minusie, natomiast całe dążenia skupione są na tym, żeby teraz ten minus zminimalizować. Nie ukrywa, że ten rok będzie trudny, ponieważ to jest rok, kiedy kończą się kontrakty z NFZ
i w drugiej połowie roku rozpoczną się nowe procedury konkursowe. Troszeczkę
z niepokojem czekamy na nowe wymogi NFZ, związane z przystępowaniem do konkursów, chcielibyśmy przystąpić do udzielania opieki świątecznej i nocnej. Będzie to w dużym stopniu uzależnione, w jakim stopniu wymogi postawi NFZ. Z tych konkursów, które obecnie toczą się, gdzieś w Polsce, a których terminy przypadały na miesiące obecne, wiemy, że te wymogi jakoś drastycznie się nie zmieniły, więc liczymy, że tak, też pozostanie. Jeśli ktoś już miał okazję skorzystać z usług szpitala, to wie, że uruchomiliśmy już rejestrację centralną
w budynku A, który jest najstarszym budynkiem, w którym znajduje się chirurgia
i ginekologia. W tym budynku docelowo będzie się odbywał ruch pacjenta. Tam można uzyskać wszystkie informacje, zarejestrować się do poradni. Istnieje również rejestracja telefoniczna oraz możliwość rejestrowania drogą mailową. Od 18 lutego uruchomiona jest pracownia wysiłkowa, można tam wykonać badania rentgenowskie, EKG, czy wysiłkowe. Jest to jednak pracownia tylko komercyjna, z racji tego, że nie mamy kontraktu ze specjalistą. Jeśli uda nam się zawrzeć kontrakt ze specjalistą, wówczas pracownia będzie działać. Jeżeli chodzi o sam rozwój placówki, to złożyliśmy wniosek do Burmistrza
o przyłączenie nas do programu EPO, pracujemy również nad tym, żeby w ramach programu Jessica, stać się pewnym beneficjentem. W tej chwili zostały uruchomione fundusze norweskie i będą procedury konkursowe, z końcem maja, bądź czerwca. Plany przewidują rozwój w dwóch kierunkach, albo długoterminowej opieki nad osobami starszymi, albo zupełnie odwrotny kierunek, czyli położnictwo i opieka nad nowonarodzonymi dziećmi. Rozważane są obydwa kierunki, ale jeden i drugi pozostawiają wciąż wiele do życzenia
i chcielibyśmy się rozwinąć w jedną i drugą stronę. Trzecim takim kierunkiem, który sobie obieramy za docelowy i rozwojowy, to jest rehabilitacja. Nasz fundusz największą uwagę do tego przykłada, pojawiły się bardzo fajne badania i dobrze się stało, że to w naszym kraju zrobiono, bo jest wiele przypadków za późno zrobionej rehabilitacji, a w konsekwencji wiele osób rencistów, niezdolnych do pracy. Poinformowała, że jak już pewnie wiele osób słyszało, od nowego roku pojawił się system EWUŚ, w którym wszyscy jesteśmy, przy okazji wizyty
u lekarza, sprawdzani, czy mamy prawo do bezpłatnego świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Media informowały, że wystarczy przyjść z numerem PESEL. To nie jest prawda. Media tak informują, natomiast Fundusz żąda od nas zupełnie czegoś innego. Sam PESEL wystarcza w przypadku, jeżeli system potwierdza nam ubezpieczenie, problem
w tym, że w systemie nadal jest mnóstwo błędów. Do tego system niezaktualizowany dwa razy dziennie, przez bazy ZUS, KRUS, MSWiA, nie wspominając ubezpieczonych z OPS
i jeszcze wiele innych instytucji, skutkuje podwójnym sprawdzaniem pacjentów. Liczy się dzień udzielenia świadczenia, więc jeśli pacjent przyszedł na wizytę do szpitala, a przyjęty będzie we wtorek i jeśli na dzień dzisiejszy jest ubezpieczony, to fajnie, ale we wtorek on już może nie być ubezpieczony i wówczas nie uda się rozliczyć go z Funduszem. Może to być tylko wina błędu w bazie, ale wtedy zawsze prosimy o dokument potwierdzający ubezpieczenie, bo wtedy w drodze korespondencji z NFZ można taką sytuację wyjaśnić. Jest duża bulwersacja ze strony pacjentów. Pytają, dlaczego żądamy tych dokumentów, czego chcemy, a my próbujemy przełamać ten mit stworzony przez media, że ten PESEL jest nie do końca wszystkim. Musimy dbać o rozliczenie z NFZ, ponieważ to rozliczenia, to dla placówki pieniądze, możliwości diagnostyczne, czy inwestycyjne. Poprosiła, aby wśród znajomych i krewnych taką informację przekazywać, że mimo wszystko, gdy idą do lekarza, zabrać ze sobą dokument ubezpieczenia. Poinformowała, że w dniu 27.02.2013r. ogłoszony został ogłoszony konkurs na usługi laboratoryjne, ponieważ na tą chwilę od 2005 roku, jest to firma PODIMED, w tej chwili ten konkurs został ogłoszony, oferty zbieramy do 26 marca. Nie jest wykluczone, że to będzie inny podmiot.”     

 

Radny A. Dobrowolski– są zakłady, w których obowiązują jeszcze książeczki ubezpieczeniowe. Zapytał, czy one jeszcze są akceptowane, czy muszą być książeczki RMUA?

 

Prezes Szpitala w Dębnie– jeżeli jest to książeczka zakładu z pieczątką, to jak najbardziej jest akceptowana.

 

Przewodnicząca RM– zapytała, czy rzeczywiście szpital został oddłużony na kwotę 10 mln zł przez Ministerstwo?

 

Prezes Szpitala w Dębnie– taką dotację uzyskało Starostwo, pochwaliła za bardzo sprawną procedurę rozliczania z naszymi wierzycielami. Nie było żadnych niepokojów, wstrzymania dostaw. Starostwo po uzyskaniu środków bardzo sprawnie zaczęło te pieniądze wypłacać i na dzień dzisiejszy wielu wierzycieli jest spłaconych.

 

Przewodnicząca RM– zapytała, o dochodzące wieści o rozmowach, w sprawie łączenia szpitala w Dębnie ze szpitalem w Kostrzynie.

 

Prezes Szpitala w Dębnie– wyjaśniła, że do niej też takie plotki dotarły, ale są nieprawdziwe. Możliwe, że wiąże się to z faktem, iż szpital zakupił od Kostrzyna usługę cateringu, ale catering, to nie jest nowy szpital. W kraju istnieją sytuacje, że szpitale konsolidują się wspólnie, aby wspomóc szpitale, które mają trudną sytuację finansową, ale
z racji tego, że szpital w Kostrzynie należy do nowej spółki, nie ma takiej możliwości.

 

Burmistrz– zapytał o wstępne informacje na temat przedłużanego terminu spłaty pożyczki do 2021 roku i zdaje sobie sprawę, że nie były to jedyne zaciągane zobowiązania, ciążące na spółce szpitala. Jakie inne zobowiązania weszły w momencie tworzenia spółki szpitala?

 

Prezes Szpitala w Dębnie– w tej chwili jesteśmy w trakcie rejestrowania podniesienia kapitału spółki, w związku z przekonwertowaniem zadłużenia szpitala wobec Starostwa,
w związku z tym, zadłużenia, o którym Pan Burmistrz mówił nie będzie.

 

Radny A. Kaczmarczyk– zapytał o opiekę świąteczną i weekendową. Czy może Pani Dyrektor zagwarantować, że, jak pacjent się zgłosi w tych okresach, to zostanie na pewno przyjęty, bo doszły mnie słuchy, że ludzie się skarżą, że nie zostali przyjęci?

 

Prezes Szpitala w Dębnie– nie jesteśmy dedykowani, jako izba przyjęć szpitalna, dla drobnych spraw. Należy najpierw zgłosić się do lekarza rodzinnego, natomiast izba przyjęć jest dedykowana pacjentom, których stan jest taki, że prawdopodobnie trafią na oddział szpitalny. Poprosiła, aby pamiętać, że w przeciwieństwie do opieki całodobowej
i świątecznej, szpital nie może z izby przyjęć wystawić, ani recepty, ani zwolnienia. To nie jest zła wola lekarza, po prostu nam nie wolno.   

 

Przewodnicząca RM– podziękowała Pani Prezes za przybycie i udzielenie obszernych informacji. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie przez Pana Józefa Augustyniaka.

 

Burmistrz– odpowiedział, że, co prawda inwestycja tzw. światłowody, została zakończona. Gwarancyjne usterki, które tu się pojawiają, w tej chwili staramy się wyegzekwować, nie tylko my, ale zarządca dróg wojewódzkich i powiatowych również. Kiedy te inwestycje były prowadzone, te kwestie formalne były przeprowadzane. Poinformował, że Gmina wystąpi do TP o usunięcie tych pozostawionych kabli. Została położona nowa sieć i nie wszyscy odbiorcy zostali podłączeni. Nadal korzystają ze starej sieci i dopóki wszystkich abonentów nie podłączą siecią podziemną, to nie można zdjąć napowietrznej. Ten proces jeszcze trwa. Tego nie wykonuje generalny wykonawca, jakim był TEXTEL, tylko służby TP i monterzy, którzy te linie będą przyłączać.  

 

Radny A. Dobrowolski– zapytał, na jakim etapie jest sprawa budynku dawnego przedszkola, przy ul. Mickiewicza? Co się dzieje, w tym temacie?

 

Burmistrz– odpowiedział, że budynek jest po dwóch przetargach i jest to okres czasu,
w którym ewentualny chętny nabywca może złożyć wniosek oraz zgodnie z prawem można ogłosić negocjacje. Kilka osób oglądało budynek, ale wniosku o wniesienie negocjacji nie złożyło. W poprzednim tygodniu był ewentualny chętny o dzierżawę. Takie warianty też są rozpatrywane, ale gdy będzie realna oferta, wówczas będzie można rozmawiać.

 

Radny A. Dobrowolski– zapytał o słupy stojące na środku chodnika, przy
ul. Grunwaldzkiej. Pierwsza kadencja minęła, jesteśmy prawie na końcu drugiej kadencji,
a te słupy tak, jak stały, tak do dzisiaj stoją. Zapytał, czy to jest temat nie do rozwiązania?

 

Kierownik RI– wyjaśnił, że wykonawca cały czas zwodzi i stoją na stanowisku, że jak skończą tą całą swoją sieć, to polikwidują te słupy. 

 

Burmistrz– odpowiedział, że są to słupy telekomunikacyjne. Wybudowali nową sieć kanalizacji teletechnicznej, ale wiele osób korzysta ze starej sieci. Tutaj na pewno nie TEXTEL, który był wykonawcą tej podstawowej sieci, pociągnął na ścianę kabel, ale przyłącza wykonują już monterzy TP. Ten proces jeszcze długo potrwa.

 

Przewodnicząca RM– odczytała pismo otrzymane ze Strausberga, dotyczące corocznego spotkania miasta Strausberg oraz Wojska Niemieckiego z okazji uroczystości 35-lecia partnerstwa.

Pismo stanowi załącznik Nr 7

 

Z-ca Burmistrza– poinformował, że ci radni, którzy byli na 30 – leciu w zeszłym roku wiedzą, jak wygląda formuła spotkania. Jest to spotkanie coroczne, czyli w środę 29 maja zaproszeni goście spotkają się na uroczystej kolacji i sesji, a w czwartek 30 maja będzie możliwość zwiedzenia instytucji i samego, też miasta. W czwartek nastąpi powrót do Dębna. Są to dwa dni z noclegiem i poprosił, aby wpisywać się na listę, w celu potwierdzenia ilości osób uczestniczących w spotkaniu. Poinformował, że podczas tego wyjazdu będzie możliwość zwiedzania szkół i przedszkoli oraz możliwość przejrzenia funkcjonowania tych instytucji, ponieważ Niemcy wypełniają w całości dyrektywy unijne, łącznie z tym, że przedszkola pojawiają się w systemie trzyzmianowym.

 

Przewodnicząca RM– odczytała pismo w sprawie skierowania do Sądu Administracyjnego w Szczecinie zgodnie z właściwością skargę z dnia 05 lutego 2013 r., Pana Andrzeja Lewandowskiego, zam. W Różańsku. Skarga dotyczyła uchwały RM z dnia 25 października 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy. Pan Lewandowski zgłaszał zastrzeżenia do w/w uchwały, dlatego rozpoczęto procedurę
w celu rozstrzygnięcia na drodze administracyjnej. Odczytała też pismo odpowiadające,
w sprawie zalewania piwnic przy ul. Piasta 6. Mieszkańcy na piśmie prosili o interwencję, ponieważ ich zdaniem teren po „Przetworach”, w takim zagospodarowaniu, w jakim jest obecnie, powoduje zalewanie piwnic. Sprawa została wyjaśniona, a zainteresowani otrzymali odpowiedź.

Pisma stanowiąc załączniki do protokołu.

 

Radny A. Brzozowski– zapytał o plan obchodów święta Żołnierzy Wyklętych. Zadał pytanie Przewodniczącemu „Koalicyjnego Klub Radnych 2010”, czy jest praktyką, że informuje się
o karach nakładanych na członków klubów na forum Rady. Jeśli tak, to poprosił o informację o ukaraniu go, karą upomnienia i dostarczeniu tego upomnienia na piśmie.

 

Radny J. Mazurowski– odpowiedział, że ustalenia na posiedzeniu klubu brakiem głosów innych, niż takie, że przedstawimy na forum Rady Miejskiej uchwałę, z której treści wynika zmiana składu osobowego. Poinformował, że celowo nie uzasadnił, dlaczego została podjęta taka uchwała. Natomiast stwierdził, że jeśli kolega A. Brzozowski sobie życzy na piśmie treść uchwały w sprawie upomnienia, to oczywiście w najbliższym czasie takie pismo otrzyma.  

 

Przewodnicząca RM– wyjaśniła, że podawanie składu klubów jest o tyle konieczne, że ustawowy wymóg mówi, iż przedstawiciele klubów muszą uczestniczyć i Komisja Rewizyjna musi mieć reprezentację. Jest to dla porządku, gdyby zaszła taka sytuacja, że ta osoba jest reprezentantem klubu w Komisji Rewizyjnej i po zmianie, czy ta osoba nadal w Komisji reprezentuje klub.

 

Burmistrz – odpowiedział na pytanie dotyczące Święta Żołnierzy Wyklętych. Poinformował, że nie było formalnych wniosków, że ktoś chce złożyć kwiaty, ale zostaną wystawione flagi przy pomniku Orła Białego.

 

Przewodnicząca RM– zamknęła punkt sprawy różne i ogłosiła 10 minut przerwy.

=================================================

 

Przerwa w obradach.

================================================= 

Po przerwie.

 

Przewodnicząca RM– wznowiła obrady.

 

PKT 8 Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 r. oraz sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.

 

Radny A. Brzozowski– stwierdził, że protokół z posiedzenia Komisji Spraw Publicznych
z dnia 20.02.2013r. jest napisany bardzo dobrze. Zaproponował, aby tematy sportowe podejmować w obrębie spraw sportowych, aby takie kwestie, jak 10.000 zł nie występowały w takim planie wydatków. Zauważył, że ogromnym problemem wśród młodzieży jest, nie tylko nadużywanie alkoholu, ale i sięganie po różne środki odurzające. Skala tego zjawiska
i form działania jest tak duża, że nie sposób jest to traktować tak, że komisja nie jest w stanie tego tematu ogarnąć i nie jest to rola komisji. Można dyskutować, znaleźć czas, w roku bieżącym, czy przyszłym, aby porozmawiać, jak temu przeciwdziałać. Przypomniał, że pozwolił sobie na komisji posłużyć się taką informacją, że przeprowadził ankietę wśród uczniów, a której wynika, że ten pierwszy kontakt z osobami, które zajmują się profilaktyką następuje dosyć późno, bo na etapie gimnazjum. Z reguły w odpowiedziach były to osoby
tj. Policjant, czy Wychowawca, bądź rzadko Pedagog, czy Wolontariusz lub osoba przygotowana. Zaznaczył, że nie były to dane dotyczące Dni Dębna, ale pochodzące
z różnych gmin. Form przeciwdziałania jest dużo, są nawet bezkosztowe, bo wystarczy, że Burmistrz, czy Przewodniczący uściśnie dziecku rękę i jest to wystarczające wsparcie, docenienie, tych postaw, które powinnyśmy, jako osoby publiczne promować. Wydaje mu się, że to należałoby rozpocząć od wieku przedszkolnego i korzystać z tej sytuacji, że na pewnych etapach wieku przedszkolnego, szkolnego gmina ma status organu prowadzącego. Trzeba działać, aby można było sterować strategią budowania przedszkolnego, strategią oświatową. Należałoby zaplanować celowe wydatki w budżecie na szeroką infrastrukturę, czyli po prostu, żebyśmy stwarzali tym dzieciom, jakiś zdrowsze pola zainteresowań, bo
z badań wynika, że jakimś ogromnym motywem dla dzieci, czy młodzieży, a może
i dorosłych też, brania, czy sięgania po te używki jest przekora, źle rozumiana ciekawość, chęć integracji z grupą. Dlatego rolą samorządu jest, żebyśmy na miarę możliwości budżetowych podsuwali takie zdrowe możliwości spędzania wolnego czasu, czy aktywności. Poinformował, że po dyskusji oba materiały zostały przyjęte.

 

Przewodnicząca RM -  Czy są uwagi do tego materiału?

 

Radny S. Witkowski– zapytał o kwotę 10.000 zł, ponieważ ukazały się w informacjach,
a Komisja Budżetu nie miała tego w zakresie tematycznym. Zapytał, od którego roku, na co poszły te środki konkretnie, na jakie stowarzyszenia i kto to sprawdzał, czy to było w formie dotacji? Zapytał, czy komisja sprawdziła? Poprosił o odpowiedź na piśmie.

 

Radny A. Brzozowski– przyjmijmy, że środki generalnie poszły na sport, ale jego zdaniem wydatki powinny być ujęte przy klubie. Chwała za dbanie o sport, ale umówić się należy, że mamy w planie odbyć dyskusję, na temat poziomu naszej partycypacji w finansowaniu sportu. Zaproponował, aby nie podejmować teraz tego tematu, tylko poczekać na następne posiedzenie komisji. 

 

Przewodnicząca RM -  Czy są jeszcze uwagi do sprawozdania?

 

Uwag nie było.

 

Przewodnicząca RM- kto jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 r. oraz sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.

 

Stan radnych na sali  21

Głosowanie: za 16

przeciw 2

wstrzymujących 3

 

 

Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 10

======================================= 

PKT 9Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2012 r.

 

Radny J. Sypniewicz– poinformował, że do sprawozdania było dużo pytań, na które odpowiedzi udzieliła Pani A. Dutkiewicz. Za ubiegły rok Komisja przyjęła sprawozdanie jednogłośnie. Była również dyskusja na temat bieżącego roku, co, gdzie będzie zrobione
w świetlicach. Budżet jest ograniczony. Poinformował, jakie remonty będą wykonane w tym roku.

 

Przewodnicząca RM -  Czy są uwagi do sprawozdania?

 

Uwag nie było.

 

Przewodnicząca RM- kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności świetlic wiejskich za 2012 r?

 

Stan radnych na sali  21

Głosowanie: za jednogłośnie

 

Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 11

======================================= 

PKT 10 Informacja na temat rozwoju kultury w Gminie Dębno.

 

Radny A. Kaczmarczyk – poinformował, że Komisja Oświaty pracowała w tym temacie
z udziałem Pani Dyrektor Biblioteki i DOK oraz Kierownika i pracowników Wydz. Oświaty. Komisja wyraziła ogromne zadowolenie z efektów pracy tych placówek oświatowych. Materiał, który nam przedstawiono jest bogaty, z konkretami i jest potwierdzeniem tej pracy wykonywanej, na co dzień. W dyskusji poruszyliśmy kilka spraw, m.in. to, co najważniejsze, czyli informacja o regulacji płac. Mówiono także o możliwości pozyskania obiektu do celów promocyjnych kultury oraz o modyfikacji formy i terminów Dni Dębna.  Komisja głosowała jednogłośnie za przyjęciem informacji.

 

Radny A. Brzozowski– podkreślił, że nie podoba mu się taka formuła święta miasta, ponieważ również jest przejęty profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Według badań jednym z czynników przeciwdziałania alkoholizmowi jest zakaz reklamy. U nas fakty są takie, że podczas czegoś, co się u nas nazywa uroczyście Dniami Dębna, reklamuje się alkohol. Wnioskuje po raz kolejny, żeby to oddzielić i zrobić coś w okresie letnim, coś wystrzałowego, co będzie witane przez mieszkańców z radością, natomiast święto miasta przenieść na inny uzgodniony termin. Przypomniał, że przydałby się skaner formatu A3 do Biblioteki Publicznej, dlatego, że uczniowie są zainteresowani, tzw. galeriami zdjęć, a Biblioteka ma w swoich zbiorach naprawdę ciekawe rzeczy, ale trzeba je zeskanować, a póki, co, taka proza życia, skaner jest zepsuty. Nie jest to duży wydatek i prosi, aby znaleźć kwotę, która nie jest duża.

 

Radny A. Kaczmarczyk – podziękował A. Brzozowskiemu za wypowiedż. Zasugerował, że można by było zorganizować dni jarmarku, która byłaby imprezą kulturalną, na której można by oferować wyroby i prace mieszkańców oraz promować przedsiębiorców regionalnych. Jest to kwestia do przemyślenia. 

 

Radny W. Baranowicz– stwierdził, że cały czas przewija się kwestia alkoholizmu i podoba mu się pomysł Przewodniczącego Komisji, który mówił o zrobieniu jednego dnia bez alkoholu. Uważa, że żadne zabiegi, o to, żeby zabronić sprzedaży alkoholu, w którymkolwiek dniu, nie powiodą się. Gdyby spróbować tylko, może warto, zobaczymy wówczas, jakie będzie echo. Przecież zaraz będzie krzyk, że przeciw przedsiębiorcom występujemy, za co oni dzieci utrzymają. Pamiętamy dokładnie tą dyskusję, że, jak nie w tym miejscu, to kupi w innym miejscu. Może dla własnego, dobrego samopoczucia, możemy to zgłosić, ale i tak spali to na panewce. Obecnie jest takie prawo, że nie ma szans na to, żeby zabronić cokolwiek sprzedawać, w jakimkolwiek miejscu. Poinformował, że Wałbrzych podjął taką uchwałę o sprzedaży alkoholu do godziny, chyba 23, czy 22 oraz o możliwości organizowania hałaśliwych spotkań typu wesela itp. do godziny 2 nad ranem. To poszło dalej i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Takie działania są, jak bicie głową w mur, można jedynie rozbić to dla własnego samopoczucia. Zaproponował, aby ograniczyć ilość punktów sprzedaży alkoholu w gminie. Mamy najszerszą gamę tych ilości punktów sprzedaży alkoholu. Zmniejszmy ją. Będzie krzyk, ale spróbujmy coś robić.

 

Joanna Rau– odniosła się do Dni Dębna, ponieważ jest to największa impreza, która organizowana jest w naszej Gminie. Chce, aby radni znali też jej punkt widzenia. Poinformowała, że jak najbardziej jest za zorganizowaniem Dni Miasta, Dni Kultury, obojętnie, jak to nazwać, bez alkoholu. Tylko trzeba wiedzieć o jednym, że teraz jest już za późno, ponieważ ma podpisane dwie umowy. Przypomniała, że w zeszłym roku prosiła
o głosy, aby była taka forma, ale teraz nic nie da się zmienić, ewentualnie w przyszłym roku. Zaproponowała, aby zorganizować coś ze sportem, ponieważ jest za zdrowym stylem. Wyjaśniła, że dobrze zorganizowane imprezy, nawet z biletowymi wejściami, nie muszą być z alkoholem. Chciałaby podczas dyskusji wypracować nowy termin, czy nową formułę, czy zrobić dni kultury. Konieczna jest współpraca, aby wypracować terminy, bądź formułę na nowy rok.   

 

Radny A. Brzozowski– przypomniał o osobach, które spełniają rolę kulturotwórczą. Zaproponował na pierwszym miejscu osobę Prof. Kiryka i jego wystąpienie, które mogłoby być manifestem promocji regionu. Uważa, że z tego należy stworzyć książkę
i wszystkim radnym wręczać, aby poczytali, jak to się robi. Przepiękny głos patrioty, który, pomimo, że wrócił w ojczyste strony z Małopolski, to jednak z tym regionem się związał. Wspomniał o Pawle Chara, który jest przykładem człowieka, który dokonał rzeczy wielkich. Tak, jak kiedyś Św. P. Witkowski wyczarował nam Maraton, tak samo Paweł Chara jest
w stanie wyczarować nam wielką rzecz. Jeśli mamy ten punkt dotyczący kultury, to powinniśmy pod tym kątem spojrzeli na siebie i wspierali takich ludzi. Myśląc o Dniach Dębna powinno się pomyśleć o możliwości wpasowania w nie takich ludzi, także z myślą
o młodych ludziach, dla których będzie to motywacją.

 

Przewodnicząca RM -  Czy są uwagi do informacji?

 

Uwag nie było.

 

Przewodnicząca RM– pogratulowała za pracę Pani Dyrektor DOK, Biblioteki i za pracę innych instytucji oświatowych, zapytała, kto jest za przyjęciem Informacja na temat rozwoju kultury w Gminie Dębno?

 

Radny M. Wyszyński – odniósł się do gratulacji. Stwierdził, że Pani Przewodnicząca gratuluje za zasługi dla Biblioteki i DOK, ale jak się mają te gratulacje do posunięcia, które zostało wykonane w stosunku do Biblioteki. Bo jak się gratuluje, to się z drugiej strony obcina.

 

Stan radnych na sali  21

Głosowanie: za jednogłośnie

 

Rada przyjęła informację. Załącznik nr 12

======================================= 

PKT 11 Podjęcie uchwał w sprawie:

 

PKT 11a projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Przewodnicząca RM -  poprosiła o wnioski komisji.

 

Radny S. Witkowski – poinformował, że Komisja Budżetu i F. głosowało 7 za,
2 wstrzymujących.

 

Przewodnicząca RM -  Czy są uwagi do projektu uchwały?

 

Uwag nie było.

 

Przewodnicząca RM- kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Stan radnych na sali  21

Głosowanie: za 17

przeciw 0

wstrzymujących 4

 

Rada podjęła uchwałę XXXIII/270/2013. Załącznik nr 13

======================================= 

PKT 11b projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2013 rok.

 

Przewodnicząca RM -  poprosiła o wnioski komisji.

 

Radny S. Witkowski – poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów przegłosowała projekt za jednogłośnie.

 

Radny A. Brzozowski- poinformował, że Komisja Spraw Publicznych przegłosowała projekt za jednogłośnie.

 

Radny A. Kaczmarczyk- poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przegłosowała projekt za jednogłośnie.

 

Radny J. Sypniewicz - poinformował, że Komisja Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska przegłosowała projekt za 6, wstrzymujących 3.

 

Przewodnicząca RM -  Czy są uwagi do projektu uchwały?

 

Uwag nie było.

 

Przewodnicząca RM- kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2013 rok.

 

Stan radnych na sali  21

Głosowanie: za jednogłośnie

 

Rada podjęła uchwałę XXXIII/271/2013. Załącznik nr 14

======================================= 

PKT 11c projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno.

 

Przewodnicząca RM -  poprosiła o wnioski komisji.

 

Radny S. Witkowski – poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów przegłosowała projekt za 7, wstrzymujących 2.

 

Radny A. Brzozowski- poinformował, że Komisja Spraw Publicznych przegłosowała projekt za jednogłośnie.

 

Radny A. Kaczmarczyk- poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przegłosowała projekt za jednogłośnie.

 

Radny J. Sypniewicz - poinformował, że Komisja Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska przegłosowała projekt za 7, wstrzymujących 2.

 

Przewodnicząca RM -  Czy są uwagi do projektu uchwały?

 

Uwag nie było.

 

Przewodnicząca RM- kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno.

 

Stan radnych na sali  21

Głosowanie: za 20

przeciw 0

wstrzymujących 1

 

Rada podjęła uchwałę XXXIII/272/2013. Załącznik nr 15

======================================= 

Przewodnicząca RM- W związku z wyczerpaniem się porządku XXXIII sesji Rady Miejskiej zamykam obrady i dziękuję za udział.

============================================ 

 

 

Protokolant                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

 

A. Paczewska                                                                        Helena Sługocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytania złożone na XXXIII sesji:

 

Radny S. Witkowski– zapytał o kwotę 10.000 zł, ponieważ ukazały się w informacjach,
a Komisja Budżetu nie miała tego w zakresie tematycznym. Zapytał, od którego roku, na co poszły te środki konkretnie, na jakie stowarzyszenia i kto to sprawdzał, czy to było w formie dotacji? Zapytał, czy komisja sprawdziła? 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 04-04-2013 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 28-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 04-04-2013 14:06