Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXI/258/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.


Uchwała Nr XXXI/258/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 9 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1521 z późn. zm.) art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala , co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Dębna, na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące : 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej ,,urządzeniami”, 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1- 3. 

 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego w celach , o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 , ustala się następujące stawki opłat za każdy 1 dzień zajęcia: 

1) jezdni do 50% szerokości  3,00 zł

2) jezdni powyżej 50% do100% szerokości  5,00 zł

3) chodników 3,00 zł

4) pobocze, teren zielony  1,50 zł

 

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia: 

1) w jezdni  35,00 zł

2) poza jezdnią  25,00 zł

3) na drogowym obiekcie inżynierskim 200,00 zł

 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia za 1 m 2 powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:  1,00 zł

2) reklamy jednostronnej:  1,00 zł

3) dla reklam świetlnych, podświetlanych i dwustronnych stawkę z ust.2 podwyższa się o 100%. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIV/222/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 października 2004r. ( Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego nr 93 poz.1903 z 16.12.2004r.). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 


Kazimierz Fafuła

 


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zmian. ) zarządca dróg posiada obowiązek ustalenia stawek opłat 

za umieszczenie urządzeń obcych tj.: sieci energetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, 

wodociągowych, gazowych itp. oraz zajęcie pasa drogowego w celu ich wykonania. Z uwagi 

na fakt, że obowiązujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały ustalone w 2004r. 

istnieje potrzeba urealnienia ich wysokości. 

Ze względu na wysokie koszty utrzymania i remontów dróg bieżącego i zimowego, 

utrzymania oznakowania, koszenie poboczy, rowów i pasa drogowego, czyszczenia ścieków 

betonowych i przepustów zasadnym jest podwyższenie przez Radę Miejską w drodze uchwały, 

dla dróg których zarządcą jest Burmistrz Dębna stawek opłat za zajęcie pasa drogowego . 

Podjęcie uchwały przyczyni się do zwiększenia dochodów gminy z zajęcia pasa drogowego i 

umieszczenie urządzeń obcych nie związanych z zarządzaniem ruchem na drogach. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: CB8F47E2-F926-4C1F-80D0-D88A260F96FC. Podpisany

Strona 1

 

 

Id: CB8F47E2-F926-4C1F-80D0-D88A260F96FC. Podpisany

Strona 1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 03-01-2013 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 03-01-2013 08:37