Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 102/47/2012 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

 

Zarządzenie Nr 102/47/2012
Burmistrza Dębna

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dębnie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje : 

§ 1. Wprowadzam procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzednicze w Urzędzie Miejskim w Dębnie – stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 129/48/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Dębno z dnia 05 października 2005 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Dębno. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Burmistrz Dębna 


Piotr Ryszard Downar

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/47/2012  
Burmistrza Dębna  
z dnia 30 listopada 2012 r. 

§ 1. Celem procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dębnie, zwanej dalej „procedurą” jest ustalenie zasad zatrudniania na podstawie umowy o pracę na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dębnie.  

§ 2. 1. Procedura reguluje zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w rozumieniu  

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,  

wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  

samorządowych (Dz.U. z 2008 r  .  Nr 223,poz. 1458 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o  

pracownikach samorządowych”,  

2. Procedura określa zakres czynności od momentu przygotowania procedury naboru do  

wyłonienia kandydata, z wyłączeniem czynności nawiązania stosunku pracy.  

§ 3. Procedura nie dotyczy:  

1) Obsadzania stanowisk w ramach wewnętrznego ruchu kadrowego spowodowanego zmianami organizacyjnymi, przesunięciami pracowników, awansami;  

2) Zatrudniania na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika  

§ 4. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz:  

a) w przypadku kierowniczego stanowiska urzędniczego lub samodzielnego stanowiska pracy z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Sekretarza Gminy;  

b) w przypadku stanowiska urzędniczego na wniosek kierownika komórki organizacyjnej lub Sekretarza Gminy.  

§ 5. 1. Sekretarz Gminy w stosunku do kierowniczego stanowiska urzędniczego i samodzielnego stanowiska pracy lub kierownik komórki organizacyjnej, w której usytuowane jest wolne stanowisko urzędnicze, przedkładają do akceptacji Burmistrzowi projekt opisu stanowiska zawierający zestaw wymagań dla kandydata na wolne stanowisko pracy.  

2. Opis stanowisk pracy, o którym mowa w ust.1, zawiera w szczególności:  

a) informacje ogólna dotyczącą stanowiska, zawierającą m.in. nazwę i symbol stanowiska, komórkę organizacyjna i osobę nadzorującą;  

b) cel pracy na stanowisku;  

c) określenie zadań realizowanych na stanowisku;  

d) określenie odpowiedzialności;  

e) określenie szczególnych wymagań w zakresie kwalifikacji ( m.in. poziom i kierunek wykształcenia, niezbędne kursy, wymagane doświadczenie);  

f) wymagane umiejętności;  

g) zastępstwa na innych stanowiskach.  

3. Formularz opisu stanowiska pracy stanowi  załącznik nr 1  do niniejszej procedury.  

4. Akceptacja opisu stanowiska pracy przez Burmistrz powoduje rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej.  

§ 6. 1. Komisję rekrutacyjną powołuje Burmistrz.  

2. W skład komisji, z zastrzeżeniem ust.3 i 4, mogą wchodzić:  

- kierownik wydziału, do którego przeprowadza się nabór,  

- Z-ca Burmistrza Dębna,  

- Sekretarz Gminy,  

- pracownik ds. kadr,  

3. W skład komisji mogą wchodzić dodatkowo inne osoby, posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne,  

4. Pracownik ds. kadr pełni funkcję sekretarza komisji,  

5. Z przeprowadzonego naboru sekretarz komisji sporządza protokół, zgodnie z wymaganiami art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych.  

6. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.  

§ 7. Na etapy naboru składają się:  

1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko;  

2) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych;  

3) wstępna selekcja kandydatów- analiza dokumentów aplikacyjnych;  

4) selekcja końcowa kandydatów:  

a) test kwalifikacyjny lub testy kwalifikacyjne ( w zależności od potrzeb);  

b) rozmowa kwalifikacyjna;  

5) rozstrzygnięcie naboru i podjęcie decyzji o zatrudnieniu;  

6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko;  

7) informacja o wyniku naboru.  

§ 8. Ogłoszenie o naborze publikuje się Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres minimum 10 dni.  

§ 9. Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności informacje zawarte w art. art. 13 ust. 2, 2a, 2b i 3 ustawy o pracownikach samorządowych – wzór stanowi  załącznik Nr 2  do procedury.  

§ 10. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.  

§ 11. Po umieszczeniu ogłoszenia w BIP i na tablicy informacyjnej Urzędu następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku w Urzędzie.  

§ 12. Na dokumenty aplikacyjne składają się:  

1) list motywacyjny zawierający ofertę i wniosek o zatrudnienie;  

2) życiorys – CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;  

3) kwestionariusz- wg. wzoru udostępnionego w BIP;  

4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;  

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;  

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;  

7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym na stanowisku pracy;  

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;  

9) oświadczenie o niekaralności;  

10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat na stanowisko zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych);  

11) inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych kandydatowi.  

§ 13. 1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko i tylko w formie pisemnej.  

2. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.  

§ 14. 1. Po upływie terminu składania ofert Sekretarz Gminy oraz pracownik ds. kadr dokonują  

weryfikacji ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych i sporządzają listę  

kandydatów spełniających wymagania formalne, według wzoru stanowiącego załącznik  

Nr 3  do procedury,  

2. Z przeprowadzonej analizy dokumentów sporządza się protokół, w którym przedstawia się wyniki tej analizy oraz wskazuje metodę i techniki dokonania końcowej selekcji kandydatów w tym naborze;  

3. Kandydatów spełniających wymagania formalne, pracownik ds. kadr informuje pisemnie, za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie o terminie, godzinie i miejscu kolejnego etapu naboru (test wiedzy i kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna).  

4. Kandydatom niespełniającym wymagań formalnych i nie zakwalifikowanym do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zwraca się dokumenty aplikacyjne. W aktach naboru pozostawia się jedynie kopie- listu motywacyjnego oraz CV takiego kandydata.  

§ 15. Na selekcję końcową składają się:  

a) test kwalifikacyjny lub testy kwalifikacyjne (przeprowadzone w zależności od potrzeb);  

b) rozmowa kwalifikacyjna.  

§ 16. 1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.  

2. Test kwalifikacyjny jest przygotowywany pod potrzeby stanowiska, na które przeprowadzany jest nabór.  

3. Test kwalifikacyjny przeprowadza komisja rekrutacyjna lub wyznaczeni przez nią członkowie przed przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej.  

4. Kandydat za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie z testu może otrzymać 1 punkt.  

§ 17. 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem oraz weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.  

2. Rozmowa kwalifikacyjna ma również na celu zbadanie:  

a) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wypełnianie powierzonych obowiązków;  

b) posiadanej wiedzy na temat Urzędu jako jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o zatrudnienie;  

c) obowiązków i zakresu odpowiedzialności na dotychczas zajmowanych stanowiskach przez kandydata;  

d) celów zawodowych kandydata;  

e) komunikatywności, taktu, uprzejmości w kontaktach z klientami oraz współpracownikami.  

3. Rozmowę przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.  

4. Każdy z członków Komisji podczas rozmowy przydziela kandydatowi za każdą z wypowiedzi za zagadnienia w ust. 1 pkt a-e, punkty w skali od 0- do 3. Razem maksymalnie 15 punktów.  

5. Formularz oceny kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej stanowi załącznik  nr 4 do procedury.

§ 18. 1. Nabór uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli przynajmniej jeden z kandydatów uzyskał:  

a) w naborze na kierownicze stanowisko minimum 80% wszystkich możliwych do uzyskania punktów w danym naborze;  

b) w naborze na urzędnicze stanowisko minimum 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów w danym naborze.  

2. Ostatecznego wyboru spośród wyłonionych kandydatów dokonuje Burmistrz, biorąc pod uwagę postanowienia art. 13a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, o ile stosuje się je do przeprowadzanego naboru.  

§ 19. 1. Wyniki oceny:  

a) uzyskane wyniki przeprowadzonego testu;  

b) otrzymane przez kandydatów z rozmowy kwalifikacyjnej  

zestawia się i sumuje na formularzu zestawienia punktowego z naboru, stanowiącego  załącznik nr 5  do procedury.  

2. Na tej podstawie Komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów  

§ 20. 1. Jeżeli wyłoniony kandydat jest osoba podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy, który kończy się dokonaniem oceny efektywności procesu naboru.  

2. W pozostałych przypadkach ocena efektywności naboru dokonywana jest po zakończeniu pierwszej umowy o pracę na czas określony.  

3. Formularz efektywności naboru stanowi  załącznik nr 6  do procedury.  

§ 21. 1. Po zakończeniu procedury Sekretarz Komisji sporządza protokół.  

2. Protokół w szczególności zawiera informacje zawarte w art. 14 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.  

§ 22. 1. Sekretarz komisji, o którym mowa sporządza informację o wyniku naboru, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 15 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, według wzoru stanowiącego  załącznik Nr 7  do procedury,  

2. Treść informacji o wyniku naboru, sekretarz komisji publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej  

oraz przekazuje do Biura Obsługi Klienta celem umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu ,  

zgodnie z wymaganiami art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.  

§ 23. 1. Oferty kandydatów, którzy w procesie naboru zakwalifikowali do dalszego postępowania i zostali umieszczeni w protokole wśród 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 2,  

2. oferta kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych,  

3. oferty pozostałych kandydatów z chwilą zatrudnienia wybranego kandydata albo nierozstrzygnięcia naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną, z zastrzeżeniem ust. 4,  

4. oferty kandydatów zawierające oryginały dokumentów będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.  


 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 13-12-2012 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 30-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 13-12-2012 09:07