Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 101/46 /2012 Burmistrza Dębna z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębnie będących własnością Gminy Dębno.


Zarządzenie Nr 101/46 /2012

Burmistrza Dębna

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębnie będących własnością Gminy Dębno.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 i art. 69 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), uchwały nr XXI/169/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie określenia zasad, wnoszenia, zbywania udziałów i akcji Gminy Dębno w spółkach prawa handlowego, uchwały nr XXI/171/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie: zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębnie oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przeznaczyć do zbycia 5.537, będących własnością Gminy Dębno, udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębnie.

 2. Zbycie udziałów, o których mowa w ust. 1 nastąpi w trybie negocjacji podjętych z inwestorami na podstawie publicznego zaproszenia.

 3. Treść publicznego zaproszenia do negocjacji stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności:

 1. kryterium podstawowe - cena za nabywane udziały,

 2. kryteria uzupełniające:

  • proponowany przez Inwestora program rozwoju Spółki oraz współpraca z Potencjalnym Inwestorem;

  • zobowiązania inwestycyjne i sposób ich realizacji;

  • zobowiązania w zakresie ochrony środowiska;

  • sposób zabezpieczenia wykonania powyższych zobowiązań;

  • inne sprawy uznane za istotne przez strony.

§ 3.

 1. Powołuje się zespół do spraw negocjacji w sprawie zbycia udziałów, o których mowa w §1 ust. 1 w następującym składzie:

 1. Wojciech Czepułkowski przewodniczący,

 2. Andrzej Kornaś z-ca przewodniczącego,

 3. Anna Szymczyk członek,

 4. Stanisław Łokietek członek,

 5. Grzegorz Bącal członek,

 6. Jarosław Bem członek,

 1. Z-ca Przewodniczącego zespołu ds. negocjacji może wykonywać czynności Przewodniczącego zespołu.

 2. Przewodniczący spośród członków zespołu wyznacza protokolanta.

 3. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków zespołu określa regulamin stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

 1. Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewni Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Dębnie

 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Burmistrz Dębna.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/46/2012

Burmistrza Dębna z dnia 20 listopada 2012 r.

0x01 graphic

Burmistrz Dębna

zaprasza do negocjacji

w sprawie zakupu udziałów spółki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Dębnie

Burmistrz Dębna, działając w imieniu Gminy Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 i art. 69 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz uchwałą Nr XXI/169/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji (Dz. Urz Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz.996)zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie nabycia:

5.537 (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie złotych: pięćset) złotych każdy, stanowiących 85% ogólnej liczby udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie (dalej PEC Sp. z o.o.), przy ul. Waryńskiego 48a, 74-400 Dębno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000057948.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% udziałów Spółki jest własnością Gminy Dębno.

Zgodnie z art. 36 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki, należących aktualnie do Gminy Dębno. Burmistrz Dębna przewiduje obowiązek zbycia udziałów nie nabytych przez uprawnionych pracowników, wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji Inwestorowi.

Przedmiotem podstawowej działalności Przedsiębiorstwa jest przesył ciepła i wynajem mienia ciepłowniczego.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności:

 1. kryterium podstawowe - cena za nabywane udziały,

 2. kryteria uzupełniające:

- proponowany przez Inwestora program rozwoju Spółki oraz współpraca z Potencjalnym Inwestorem,

- zobowiązania inwestycyjne i sposób ich realizacji,

- zobowiązania w zakresie ochrony środowiska,

- sposób zabezpieczenia wykonania powyższych zobowiązań,

- inne sprawy uznane za istotne przez strony.

Po przedstawieniu dokumentów indentyfikacyjnych z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego / oświadczenia o prowadzeniu działalności, a w przypadku gdy zainteresowanym jest osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą - okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ewentualnego pełnomocnictwa oraz po podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione odpłatnie w Urzędzie Miejskim w Dębnie „Memorandum Informacyjne o Spółce” (zwane dalej „Memorandum”). Memorandum może zostać odebrane za pośrednictwem kuriera. Memorandum zawiera informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz o strukturze odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji. Opłata za Memorandum wynosi 615,00 zł brutto, płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębnie nr 23 8355 0009 0007 7028 2000 0002.

Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać:

- prezentację Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum),

- deklarację zakupu pakietu 85% udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy,

- proponowaną cenę za jeden udział i wartość całego pakietu, jaki zamierza nabyć Inwestor,

- deklarację Potencjalnego Inwestora odnośnie okresu niezbywania udziałów Spółki nabytych od Gminy Dębno,

- przedstawienie wstępnych założeń działania w zakresie rozwoju Spółki,

- wstępny deklarowany przez Inwestora poziom nakładów inwestycyjnych,

- wstępną koncepcję zabezpieczenia ciągłości dostaw energii cieplej na terenie Dębna oraz rozwoju systemu ciepłowniczego w mieście,

- wstępną koncepcję współpracy między Spółką, a Potencjalnym Inwestorem,

- źródła finansowania nakładów inwestycyjnych,

- sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań,

- dokument potwierdzający wiarygodność i możliwości finansowe Potencjalnego Inwestora,

- istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny,

- inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora kwestie,

- termin ważności odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.

Wszyscy zainteresowani, zwani dalej „Potencjalnymi Inwestorami” proszeni są o kontakt z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Dębnie lub doradcy - spółki Budoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, reprezentującego Burmistrza Dębna w procesie sprzedaży udziałów Spółki (zwany dalej „Doradcą”), pod adresem:

 1. Urząd Miejski w Dębnie, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, Dorota Mielczak- Inspektor d/s Gospodarki Komunalnej, pok. 9 przybudówka, tel. (95) 760 30 01 do 04 wew. 120, mail: gpin@debno.pl ,

 2. Budoserwis Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie procesu po stronie Doradcy jest: Grzegorz Bącal, tel. (32) 241-24-51 wew. 132, mail:  g.bacal@budoserwis.com.pl .

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Spółki przez Potencjalnych Inwestorów upływa w dniu

9 stycznia 2013 r., o godzinie 10:00 (czasu urzędowego w Polsce).

Odpowiedzi Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum. Należy je składać w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, w Urzędzie Miejskim w Dębnie, sekretariat, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno. Na kopercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów spółki PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie- NIE OTWIERAĆ" oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Rozpatrywane będą tylko odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum.

Burmistrz Dębna zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury lub harmonogramu negocjacji; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum, przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na to zaproszenie; żądania dodatkowych wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji.

W terminie do dnia 21 stycznia 2013 r. Burmistrz Dębna poinformuje pisemnie każdego z Potencjalnych Inwestorów, który złożył odpowiedź na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji, o wyniku jej rozpatrzenia.

Sprzedaż udziałów nastąpi w całości, jednorazowo jednemu podmiotowi. Burmistrz Dębna nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny za udziały na raty a zapłata za nabywane udziały może być dokonana jedynie jednorazowo poleceniem przelewu na konto Sprzedającego przed podpisaniem umowy sprzedaży udziałów.

Burmistrz Dębna nie partycypuje w żadnych kosztach poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z przygotowaniem oferty, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy nabycia udziałów Spółki.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/46/2012

Burmistrza Dębna z dnia 20 listopada 2012 r.

Regulamin

prac zespołu do spraw negocjacji w sprawie zbycia udziałów spółki
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębnie będących własnością Gminy Dębno.

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu do spraw negocjacji, zwanego dalej Zespołem, dotyczących zbycia udziałów spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębnie (dalej jako PEC Sp. z o.o.) będących własnością Gminy Dębno, w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

 2. Z treścią niniejszego regulaminu zapoznają się członkowie zespołu, o którym mowa w 
  ust. 1 przyjmując jego postanowienia przez złożenie podpisu na oświadczeniu o treści :

”Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem prac Zespołu do spraw negocjacji w sprawie zbycia udziałów spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębna będących własnością Gminy Dębno, warunki tego regulaminu przyjmuję oraz zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z udziałem w postępowaniu zbycia udziałów Spółki, w tym zawartych w Memorandum Informacyjnym i innych dokumentach oraz uzyskanych w toku prowadzonych negocjacji i prac Zespołu”.

§ 2.

 1. Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie negocjacji z inwestorami zainteresowanymi nabyciem udziałów spółki PEC Sp. z o.o. w Dębnie będących własnością Gminy Dębno, i przedstawienie Burmistrzowi Dębna pisemnych rekomendacji dotyczących warunków umowy zbycia udziałów.

 2. Zespół do spraw negocjacji składa się z 6 osób powołanych zarządzeniem Burmistrza Dębna Nr 101/46/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zbycia udziałów w spółce PEC Sp. z o.o. w Dębnie.

 3. Przewodniczącego Zespołu oraz jego zastępcę wyznaczył w ww. zarządzeniu Burmistrz Dębna.

 4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

§ 3.

 1. Zespół działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz własnych uchwał.

 2. Każdemu z członków Zespołu przysługuje jeden głos.

 3. Uchwały Zespołu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej pięciu członków. W razie równej liczby głosów za i przeciw uchwale, o podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Uchwały Zespołu podpisuje Przewodniczący.

 5. Listę obecności sporządza się na początku każdego posiedzenia Zespołu.

 6. Posiedzenia Zespołu są protokołowane, protokół podpisują: Przewodniczący i protokolant.

 7. Głosowania są jawne, Zespół może jednak podjąć uchwałę o tajności głosowania na wniosek członka Zespołu.

§ 4.

 1. Negocjacje prowadzi Zespół do spraw negocjacji na posiedzeniach. Ilość posiedzeń Zespołu wynika z potrzeb przebiegu negocjacji.

 2. W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział zaproszone osoby jako konsultanci.

§ 5.

Do zadawania pytań w imieniu Zespołu upoważniony jest Przewodniczący lub członkowie, którym przewodniczący udzielił głosu.

§ 6.

 1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu następuje otwarcie odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, złożonych przez potencjalnych inwestorów.

 2. Zespół na podstawie złożonej odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, kierując się kryteriami, określonymi w § 2 Zarządzenia 101/46/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zbycia udziałów w spółce PEC Sp. z o.o. w Dębnie. jako przedmiot negocjacji, a także z uwzględnieniem informacji dotyczących wiarygodności i możliwości finansowych podmiotów, które odpowiedziały na zaproszenie rekomenduje Burmistrzowi Dębna podmioty, które winny zostać dopuszczone do negocjacji lub wnioskuje wraz z uzasadnieniem o odstąpienie od negocjacji.

 3. Zespół przeprowadza negocjacje w sposób określony w § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664).

 4. Po przeprowadzeniu negocjacji Zespół sporządza pisemne rekomendacje dla Burmistrza Dębna, dotyczące warunków umowy zbycia udziałów.

 5. Po zakończeniu negocjacji i zawarciu umowy Zespół sporządza protokół, w którym umieszcza istotne informacje dotyczące ich przebiegu. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu.

Zatwierdzam

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Mielczak 07-12-2012 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mielczak 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 14-12-2012 13:56