Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości


Uchwała Nr XXX/249/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 
i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. 
Nr 45, poz. 236), art. 43 ust.6 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o ogospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2010.102.651; zm.: Dz.U. z r.2010 Nr 106, poz.675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323; z r.2011 Nr 64, poz.341, Nr 115, poz.673, Nr 130, poz.762, Nr 106, poz.622, Nr 135, poz.789, Nr 129, poz.732, Nr 187, poz.1110, Nr 163, poz.981, Nr 224, poz.1337; z r.2012, poz.908) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Dębno; 

2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, udostępnione do powszechnego korzystania w szczególności: stadion, boiska sportowe, hale sportowe, świetlice wiejskie, remizy i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będące własnością Gminy Dębno, wykorzystywane 
do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną pozastatutową działalność, zwane 
w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami; 

3) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 

4) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w szczególności: odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu, zabawy, dyskoteki lub widowiska, w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym. 

§ 2. 1.  Każdy obiekt i urządzenia użyteczności publicznej powinno być przede wszystkim wykorzystane do bezpośredniej realizacji celów statutowych danej jednostki organizacyjnej gminy władającej danym obiektem lub urządzeniem. 

2.  W sytuacji, gdy realizacja celów statutowych, o której mowa w ust. 1 nie skutkuje całkowitym wykorzystaniem obiektu lub urządzenia dopuszcza się ich udostępnianie innym jednostkom organizacyjnym gminy na realizacje ich zadań statutowych lub innym organizatorom w sposób niekolidujący z realizacją powyższych celów. 

§ 3.  Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń: 

1) korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ma charakter odpłatny, 
z zastrzeżeniem pkt 5, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód gminy; 

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika jednostki organizacyjnej gminy, przy czym imprezy z 50% zniżką i nieodpłatne mogą być realizowane w terminach wolnych od imprez pełnopłatnych, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) imprezy wymienione w pkt 4 lit. a mają pierwszeństwo realizacji przed imprezami pełnopłatnymi lub 50% zniżką; 

4) stosuje się opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, w przypadku: 

a) organizatorów imprez dla osób niepełnosprawnych, 

5) gminne obiekty i urządzenia mogą być udostępniane nieodpłatnie w przypadku organizacji imprez: 

a) z zakresu edukacji, kultury i sportu dla wychowanków i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy, 

b) z zakresu sportu dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy, 

c) z zakresu edukacji, kultury i sportu dla emerytów i rencistów z terenu gminy, 

d) charytatywnych uzgodnionych z Burmistrzem Dębna; 

6) korzystanie ze stawek obniżonych i zwolnień dotyczy wyłącznie imprez nieodpłatnych i nie realizowanych w celu osiągnięcia zysku; 

7) prawo do nieodpłatnego korzystania z gminnych obiektów i urządzeń nie znajduje zastosowania 
w przypadku korzystania z: 

a) hali sportowo-rehabilitacyjnej, 

b) świetlic wiejskich, 

c) remiz. 

§ 4.  Określa się sposób ustalania opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń: 

1) wysokość opłat w przypadku nieruchomości oddanych w trwały zarząd ustala kierownik danej jednostki organizacyjnej, w pozostałych przypadkach ustala je Burmistrz Dębna 
z uwzględnieniem pkt 2, 

2) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat powinna uwzględniać koszty dotyczące utrzymania danego obiektu lub urządzenia, 

3) Burmistrz Dębna określi pomocnicze wzory umów, o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały. 

§ 5.  Traci moc Uchwała Nr XXIII/151/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2008 roku,w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 49 poz. 1063 z dnia 16.05.2008 roku). 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy wydają przepisy dotyczące zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Realizacja uchwałyz 2008 roku wskazuje na potrzebę dokonania korekt mających na celu uszczegółowienie i dostosowanie przyjętych uregulowań do wprowadzonych zmian w zadaniach jednostek Gminy. Przyjecie uchwały w proponowanym brzmieniu dostosuje zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej do aktualnych struktur organizacyjnych i potrzeb Gminy w tym zakresie (odzyskiwanie VAT z hali sportowo-rehabilitacyjnej, świetlici remiz). 

Id: CDA3E115-BB0D-406B-AF20-078C361569BF. Podpisany

Strona

Id: CDA3E115-BB0D-406B-AF20-078C361569BF. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-11-2012 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2012 14:29