Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXX/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Dębno


Uchwała Nr XXX/248/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Dębno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 

§ 1.   Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za następujące usługi: 

a) pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) bez dzierżawy pojemnika w wysokości 99,00 zł/m3 netto, 

b) pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny bez dzierżawy pojemnika w wysokości 74,00 zł/m3 netto, 

c) wywóz odpadów komunalnych luzem z nieruchomości wraz z ich załadunkiem - 300,00 zł/Mg netto. 

§ 2.  Do górnych stawek opłat określonych w § 1 dolicza się podatek od tworów i usług określony na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 


 

Uzasadnienie

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) określa, że rada gminy uchwala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny należy zastosować niższą stawkę opłaty. 

Niniejsza uchwała ustala wysokość górnych stawek opłat za usługi pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych i odbieranych odpadów komunalnych oraz załadunku i wywozu odpadów komunlanych gromadzonych luzem na nieruchomości (poza pojemnikami). 

Średni koszt odbioru, transportu i utylizacji Mg (tony) odpadów komunalnych zmieszanych, według analiz przyjętych do niniejszej kalkulacji, wynosi 295,51 zł netto. W danych statystycznych dotyczących wskaźników nagormadzenia odpadów komunalnych w jednej tonie zmieszanych odpadów komunalnych znajdują się 4 m3 tych odpadów (tj. 1 m3 odpadów waży ok. 250 kg). W związku z powyższym ustala się górną stawkę opłaty za odpady gromadzone w sposób zmieszany na poziomie 99,00 zł netto za m3 oraz górną stawkę opłaty za gromadzenie odpadów w sposób selektywny na poziomie 74,00 zł netto za m3. Wyznacza się także stawkę odbioru odpadów komunlanych zmiesznaych zgormadzonych luzem na terenie nieruchomości na poziomie 300,00 zł netto za Mg (tonę) odpadów wraz z załadunkiem tych odpadów. Do górnych stawek należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawki nie zawierają kosztów dzierżawy pojemnika do gromadzenia odpadów. 

Id: D204A59A-988C-48E4-A795-7D39C74B6FD7. Podpisany

Strona

 

 

Id: D204A59A-988C-48E4-A795-7D39C74B6FD7. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-11-2012 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 30-11-2012 14:28