Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXX/247/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dębno


Uchwała Nr XXX/247/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dębno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się, że pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania druku deklaracji, nie później niż do 31 marca 2013 r. 

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w Sekretariacie lub Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Dębnie. 

§ 4. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, które stanowią podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

§ 5. Ustala się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących ilości zamieszkujących osób na danej nieruchomości w przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych i liczbą osób zamieszkałych oraz w przypadku zmian w liczbie osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość: 

a) zaświadczenie o stałym lub czasowym wymeldowaniu lub zameldowaniu, 

b) oświadczenie o zamieszkaniu poza miejscem zameldowania ze wskazaniem adresu zamieszkania, 

c) zaświadczenie lub oświadczenie dotyczące kontynuowania przez dziecko nauki poza stałym miejscem zamieszkania wraz z kserokopią legitymacji ucznia lub studenta, 

d) oświadczenie o długotrwałym, ciągłym pobycie w placówce opieki medycznej (szpital, sanatorium, zakład opieki leczniczej itp.) trwającym powyżej 30 dni wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego pobyt w placówce. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 


Załącznik do Uchwały Nr XXX/247/2012
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

 


 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy uwzględniając konieczność prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oznaczony symbolem DŚ-1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór deklaracji przedstawiony w niniejszej uchwale zawiera wymagane przepisami ustawy pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz objaśniania, jak wypełniać deklarację. 

Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do tut. Urzędu w terminie do 31 marca 2013 r. W przypadku zmiany danych, które stanowią podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany. Właściciel nieruchomości obowiązany jest również złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania nieruchomości przez pierwszego mieszkańca. 

W uchwale ujęty został również katalog dokumentów, które należy przedłożyć przy składaniu deklaracji lub w postępowaniu administracyjnym wyjaśniającym uzasadnione wątpliwości w co do danych zawartych w deklaracji. 

Id: DA2E8C75-7053-4D86-A6C9-6103DBDC3E33. Podpisany

Strona

 

 

Id: DA2E8C75-7053-4D86-A6C9-6103DBDC3E33. Podpisany

Strona

 

 

Id: DA2E8C75-7053-4D86-A6C9-6103DBDC3E33. Podpisany

Strona

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-11-2012 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 07-12-2012 08:06