Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXX/245/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty


Uchwała Nr XXX/245/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych. 

§ 2. Metoda ustalenia opłaty, o której mowa w §1, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

§ 3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 14,00 zł miesięcznie od osoby. 

§ 4. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi 19,00 zł miesięcznie od osoby. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego. 


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niniejsza uchwała reguluje sposób wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz stawki opłaty. 

Stawki opłaty, tj. stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz nieselektywny (zmieszany) również reguluje niniejsza uchwała. Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy rada gminy obowiązana jest uchwalić niższą stawkę opłaty, jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty systemu obejmują: 

a) obsługę administracyjną systemu, 

b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 

Przedstawiona kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami uwzględnia koszty powstające w podanych wyżej trzech podgrupach w systemie miesięcznym. Roczny koszt funkcjonowania systemu określony został na poziomie 2 581 056,00 złotych, natomiast miesięczny koszt funkcjonowania systemu to 215 088,00 zł. 

Id: 1C61243A-BDA4-4E0F-BC70-9CC6D0A2CC4B. Podpisany

Strona

Id: 1C61243A-BDA4-4E0F-BC70-9CC6D0A2CC4B. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-11-2012 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2012 14:25