Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXX/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr XXX/244/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dębno zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustalone zasady szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/244/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 29 listopada 2012 r. 

Szczegółowy sposób świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 

I. Zakres obowiązywania systemu odbierania odpadów komunalnych 

1. W systemie uczestniczą wszyscy mieszkańcy gminy Dębno tj. osoby stale lub czasowo zameldowane oraz osoby zamieszkałe na terenie gminy Dębno bez meldunku. 

2. System obejmuje odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych, wyłączone są z niego odpady pochodzące z działalności gospodarczej, nawet jeśli prowadzona jest ona w miejscu zamieszkania oraz pochodzące z innych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 

II. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Ustala się, że od właściciela nieruchomości zamieszkałej należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych. 

III. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 

1. Ustala się, że odpady komunalne zmieszane będą odbierane: 

a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi - co dwa tygodnie, 

b) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi na terenie miasta - co najmniej raz w tygodniu, 

c) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi na terenie wsi - co dwa tygodnie. 

2. Ustala się, że odbiór odpadów selektywnie zebranych (tzw. frakcja sucha obejmująca odpady papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych oraz szkła) odbywać się będzie z częstotliwością raz w miesiącu, a w przypadku budynków wielorodzinnych także po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w ramach okresowych, kwartalnych akcji wywozowych. Terminy kwartalnych akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych zostaną podane w harmonogramie sporządzonym w porozumieniu z jednostką wywozową i udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie www.debno.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych. 

4. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w ramach okresowych, kwartalnych akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych. Właściciel nieruchomości zamieszkałej może przekazać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, którym jest sprzedawca detaliczny lub hurtowy tego sprzętu. 

5. Dopuszcza się przekazanie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej we własnym zakresie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

6. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza ustalonym harmonogramem akcji wywozowych będzie realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości za odrębną opłatą. 

IV. Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałej 

1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” obejmuje zbieranie i odbiór z terenu nieruchomości następujących frakcji odpadów: 

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) papier i tektura, 

c) opakowania wielomateriałowe, 

d) tworzywa sztuczne, 

e) metale, 

f) szkło, 

g) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, 

h) odpady wielkogabarytowe, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na oddzielnym ich gromadzeniu od pozostałych odpadów powstających na terenie nieruchomości, a następnie ich odbieranie przez jednostkę wywozową. 

3. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych o minimalnej pojemności ustalonej zgodnie z zapisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno”. 

4. Odpady z papieru i tektury, w tym suchy i niezanieczyszczony papier należy gromadzić do pojemników lub worków foliowych oznaczonych kolorem niebieskim i napisem „PAPIER”. 

5. Odpady z tworzywa sztucznego, metalu oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić do pojemników lub worków foliowych oznaczonych kolorem żółtym i napisem „PLASTIK i METAL”. Odpady te przed włożeniem do pojemnika lub worka foliowego należy zgnieść lub rozłożyć. 

6. Odpady ze szkła należy gromadzić w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem zielonym lub biało-zielonym i napisem „SZKŁO”. 

7. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy gromadzić w workach foliowych koloru czarnego, które będą odbierane przez jednostkę wywozową na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej i za dodatkową opłatą. Zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości (np. usunięte chwasty, liście, trawa, gałęzie drzew i krzewów, owoce) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych. Dopuszcza się także przekazanie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji, a w szczególności odpadów zielonych do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

8. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane w ramach okresowych kwartalnych akcji wywozowych, zgodnie z harmonogramem sporządzonym w porozumieniu z jednostką wywozową. W dniu odbioru tych odpadów należy je umieścić przy granicy nieruchomości lub na chodniku w miejscu nieutrudniającym ruchu pieszych i pojazdów do godziny 8:00. Informację o miejscu i ilości wystawionych odpadów, w ramach akcji wywozowych, należy najpóźniej dzień przed terminem planowanej zbiórki zgłosić jednostce wywozowej. 

9. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza ustalonym harmonogramem akcji wywozowych będzie realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości za odrębną opłatą. 

10. Do pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zabrania się wrzucania gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego i rozbiórkowego, odpadów niebezpiecznych, a także śniegu, lodu i błota. 

11. Zabrania się umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach na odpady segregowane oraz odpadów innych rodzajów niż rodzaj odpadu określony w stosunku do danego pojemnika lub worka. 

12. Jeżeli w pojemniku na odpady zmieszane będą znajdować się odpady podlegające selektywnej zbiórce odpadów pomimo zdeklarowanej i prowadzonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpady te zostaną odebrane przez jednostkę wywozową jako odpady zmieszane, a fakt ten zostanie zgłoszony do Urzędu Miejskiego w Dębnie, gdzie zostanie naliczona właścicielowi nieruchomości zamieszkałej opłata za gospodarowanie odpadami według stawki dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych). 

13. Pojemniki lub worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane w dniu wywozu przez jednostkę wywozową, która zgłosi ten fakt do Urzędu Miejskiego w Dębnie. Przy kolejnej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów niezgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno” zgłoszonej przez jednostkę wywozową do Urzędu Miejskiego w Dębnie, odpady będą traktowane jako odpady zmieszane i właścicielowi nieruchomości zamieszkałej zostanie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami według stawki dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych). 

14. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki foliowe przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas ich odbierania, w szczególności poprzez wystawienie ich poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd i dostęp lub umożliwić swobodny dojazd i dostęp do boksu gromadzenia odpadów. Wystawienie pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców i innych osób trzecich. 

15. Nieodebrane odpady, z przyczyn określonych w pkt. 14, właściciel nieruchomości przechowuje na własnej nieruchomości do czasu kolejnego, zgodnie z harmonogramem, terminu odbioru odpadów. Jeżeli dotyczy to odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości może samodzielnie przekazać odpady do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

16. Pojemniki i worki powinny być udostępniane przez właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów. Nieudostępnienie pojemniki i worków w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów. 

17. Odbiór odpadów selektywnie zebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych: 

a) właściciel nieruchomości jednorodzinnej ma obowiązek zawiązać worek foliowy z odpadami selektywnie zebranymi i oznaczyć go kodem kreskowym identyfikującym właściciela. Worek bez oznaczenia kodem kreskowym nie będzie odbierany przez pracowników jednostki wywozowej w dniu odbioru odpadów, 

b) właściciel nieruchomości jednorodzinnej otrzymuje jednorazowo miesięczny zestaw worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów oraz półroczny zestaw kodów kreskowych w terminie do 01.07.2013 r., 

c) na terenie zabudowy jednorodzinnej dystrybucja kolejnych worków foliowych odbywać się będzie poprzez jednostkę wywozową zgodnie z zasadą „worek pusty za worek pełny”, 

d) na terenie zabudowy jednorodzinnej dystrybucja kodów kreskowych identyfikujących właściciela nieruchomości odbywać się będzie w systemie raz w roku poprzez jednostkę wywozową. 

V. Zasady postępowania z pozostałymi odpadami komunalnymi 

Zasady postępowania z pozostałymi odpadami komunalnymi gromadzonymi selektywnie na terenie nieruchomości obejmujące następujące frakcje odpadów: 

1. przeterminowane leki - właściciel nieruchomości zamieszkałej samodzielnie dostarcza i umieszcza w przeznaczonych do tego celu oraz specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w wybranych aptekach i placówkach opieki zdrowotnej na terenie gminy Dębno. Wykaz punktów wyznaczonych do zbiórki przeterminowanych leków dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie www.debno.pl , 

2. przeterminowane chemikalia - właściciel nieruchomości zamieszkałej samodzielnie przekazuje do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

3. baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe - właściciel nieruchomości samodzielnie umieszcza w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach publicznych tj. placówkach oświatowych, punktach handlowo-usługowych oraz w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów, 

4. odpady budowlane i rozbiórkowe - należy gromadzić w specjalnych pojemnikach (kontenerach) udostępnianych odpłatnie, na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, przez jednostkę wywozową lub przedsiębiorstwo odbierające odpady. Dopuszcza się samodzielne przekazanie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej czystego gruzu budowlanego bezpłatnie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

5. zużyte opony - właściciel nieruchomości zamieszkałej samodzielnie przekazuje do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub punktów zbiórki zużytych opon. 

6. zużytą odzież i odpady tekstylne - właściciel nieruchomości zamieszkałej samodzielnie przekazuje do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

7. metale inne niż opakowania metalowe - właściciel nieruchomości zamieszkałej samodzielnie przekazuje do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

8. właściciel nieruchomości zamieszkałej może samodzielnie przekazać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów także odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady frakcji suchej podlegające selektywnej zbiórce odpadów. 

VI. Sposób świadczenia usług przez gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów 

1. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów dostępny jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Dębno w cztery dni w tygodniu tj. od wtorku do piątku. Dodatkowo w okresie od kwietnia do października gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów będzie czynny także w  każdą sobotę, a w pozostałych miesiącach roku dwa razy w miesiącu. Godziny i szczegółowy harmonogram funkcjonowania gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów będą podane do publicznej wiadomości oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie www.debno.pl. 

2. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje bezpłatnie od mieszkańców Gminy Dębno następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

a) odpady podlegające selektywnej zbiórce odpadów tj. frakcja sucha obejmująca odpady papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych; 

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone; 

c) odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel itp.; 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych; 

e) przeterminowane leki i chemikalia; 

f) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe; 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

h) czysty gruz budowlany; 

i) zużyte opony. 

3. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuję zmieszanego (brudnego) gruzu budowlanego i rozbiórkowego, który należy przekazać odpłatnie jednostce wywozowej lub przedsiębiorstwu odbierającego odpady. 

4. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyposażony jest w pojemniki i kontenery z podziałem na poszczególne frakcje odpadów i oznaczeniem danej frakcji. 

5. Osoba (mieszkaniec), która przekaże odpady do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek samodzielnie wrzucić odpady do odpowiedniego pojemnika (kontenera) zgodnie z oznaczeniem frakcji/rodzaju odpadów gromadzonych w danym pojemniku (kontenerze). 

6. Odpady komunalne można przekazać w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów tylko w godzinach jego funkcjonowania. 

7. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzi ewidencję (rejestr) osób przekazujących odpady komunalne z wykorzystaniem następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ilości i rodzaju przekazanych do punktu odpadów. 

VII. Opłaty 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny określona została w formie ryczałtu na osobę, bez określenia limitu ilości odpadów, uwzględniając jedynie fakt ich selektywnej zbiórki (segregowania). Podstawę określenia wysokości opłaty stanowi wskazanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości oraz liczy osób zamieszkujących daną nieruchomość w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej obowiązkowo przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. 

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli odpady są zbierane i oddawane w sposób nieselektywny (zmieszany) określona została w formie ryczałtu na osobę, bez określenia limitu ilości odpadów. Podstawę określenia wysokości opłaty stanowi wskazanie prowadzenia nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczy osób zamieszkujących daną nieruchomość w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej obowiązkowo przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. 

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest uiszczać terminowo wg zasad określonych uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie przelewem na indywidualne konto bankowe lub konto bankowe Gminy Dębno lub wpłacać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

4. Zryczałtowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie obejmuje wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. 


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W uchwale określone zostały zasady szczegółowego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym ilość odbieranych odpadów, częstotliwość odbieranych odpadów zmieszanych i segregowanych, zasady gromadzenia odpadów, w tym prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz zasady funkcjonowania gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

Id: 0FDE1320-E9C2-40DD-8755-EFD548524A8A. Podpisany

Strona

Id: 0FDE1320-E9C2-40DD-8755-EFD548524A8A. Podpisany

Strona

Id: 0FDE1320-E9C2-40DD-8755-EFD548524A8A. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-11-2012 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2012 14:24