Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXX/240/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Smolnica, gmina Dębno


Uchwała Nr XXX/240/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obszaru w obrębie Smolnica, gmina Dębno
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2012, poz. 647) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Smolnica, gmina Dębno. 

2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zakres ustaleń planu będzie zgodny z art. 15 ust 2 i 3 ustawyo planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/240/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 29 listopada 2012 r. 

0x01 graphic


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/240/2012 

Rady Miejskiej w Dębnie 

z dnia 29 listopada 2012 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Smolnica, gmina Dębno 

Zgodnie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U. z 2012, poz. 647) Rada Miejska w Dębnie podejmuję uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Smolnica, gmina Dębno. Przedmiotem sporządzenia planu jest określenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych. Zamierzenia celu opracowania planu nie są sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dębno. 

Dopuszczenie na przedmiotowy teren inwestycji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW - farm wiatrowych, wymaga opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Smolnica, gmina Dębno zostanie opracowany z zachowaniem procedury planistycznej i zakresu przedmiotowego projektu planu określonych przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2012, poz. 647). 

W związku z powyższym przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Smolnica, gmina Dębno jest zasadne. 

Id: E1E24F9C-60FF-447B-9A86-ADA7FFEDC695. Podpisany

Strona

Id: E1E24F9C-60FF-447B-9A86-ADA7FFEDC695. Podpisany

Strona

Id: E1E24F9C-60FF-447B-9A86-ADA7FFEDC695. Podpisany

Strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-11-2012 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2012 14:19