Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/169/2012 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, zbywania udziałów i akcji Gminy Dębno w spółkach prawa handlowego.

Uchwała Nr XXI/169/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, zbywania udziałów i akcji Gminy Dębno w spółkach prawa handlowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zasady wnoszenia przez Burmistrza Dębna (zwanego dalej Burmistrzem) wkładów pieniężnych i niepieniężnych Gminy Dębno(zwanej dalej Gminą) do spółek prawa handlowego: 

1) Burmistrz wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady pieniężne do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. 

2) Burmistrz wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady niepieniężne w postaci gruntów, budynków, budowli, środków trwałych oraz wyposażenia według wartości wynikającej z oszacowania przez uprawnionego rzeczoznawcę. 

§ 2. Określa się następujące zasady zbywania udziałów lub akcji należących do Gminy w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy przez Burmistrza. 

1. Zbycie następuje w trybie: 

a) oferty ogłoszonej publicznie, 

b) przetargu publicznego, 

c) rokowań podjętych na podstawie publicznego ogłoszenia. 

2. Przed określeniem formy zbycia udziałów lub akcji dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej spółki, stanu i perspektyw rozwoju spółki, oszacowania wartości spółki przez podmiot specjalistyczny oraz wyceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska . 

3. Burmistrz przedłoży do akceptacji Radzie Miejskiej w Dębnie tryb zbycia oraz ilość zbywanych akcji lub udziałów. 

§ 3. 1. Burmistrz wyraża zgodę na obejmowanie udziałów lub akcji należących do Gminy w podwyższonym kapitale zakładowym spółek z udziałem Gminy Dębno przez osoby inne niż Gmina Dębno lub spółki komunalne Gminy Dębno, po akceptacji Rady Miejskiej w Dębnie. 

2. Przed objęciem udziałów lub akcji, o którym mowa w ust.1 dokonuje się oszacowania przez uprawnionego rzeczoznawcę wartości spółki celem ustalenia wartości rynkowej udziału lub akcji, po jakiej zostaną one nabyte. 

§ 4. O zamierzonych oraz zrealizowanych przedsięwzięciach, o których mowa w § 1-3 Burmistrz informuje Radę Miejską w Dębnie 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi . 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 20-11-2012 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 29-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2012 11:59