Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/230/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie Jeziora Warnickiego


Uchwała Nr XXIX/230/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie Jeziora Warnickiego

Na podstawie art. 9 ust 1 i 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie Jeziora Warnickiego. 

§ 2. Granica terenu objętego zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedstawiona jest na załączniku graficznym nr 1. 

§ 3. Załącznik graficzny nr 1 stanowi integralną część uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/230/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 25 października 2012 r. 

 

0x01 graphic

 


 

Uzasadnienie

do uchwały nr XXIX/230/2012

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie Jeziora Warnickiego

1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie Jeziora Warnickiego

Obszar objęty uchwałą obejmuje teren o powierzchni około 14,5 ha w rejonie północnego brzegu Jeziora Warnickiego i jest zlokalizowany w odległości około 1,5 km od centrum wsi Warnice. W chwili obecnej jest to teren niezabudowany, użytkowany rolniczo. Założenia przyszłego projektu studium przewidują wprowadzenie funkcji umożliwiającej przeznaczenie tego terenu pod lokalizację zabudowy rekreacyjnej i letniskowej wraz z różnego rodzaju usługami i infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania całego obszaru. 

W przypadku realizacji inwestycji powstałej na podstawie przyszłego planu miejscowego będącego konsekwencją zmiany studium, zostanie wprowadzony dodatkowy czynnik stymulujący rozwój społeczno - gospodarczy wsi Warnice i okolic. Stanowić będzie on źródło dochodów gminy oraz może wpłynąć na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

W aktualnym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr LVI/402/2010 z dnia 27 maja 2010 r. teren planu przeznaczony jest na funkcje rolnicze oraz w południowej jego części przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie Jeziora Warnickiego ma umożliwić sporządzenie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego umożliwiającego realizację zabudowy rekreacyjnej i letniskowej gdyż projekt planu nie może sprzeczny z ustaleniami studium gminy. 

2. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych.

Zakres studium musi zawierać zagadnienia określone w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 6CBD5ACA-6BD6-42F2-AB8B-D78110D21D26. Podpisany

Strona 1

 

 

Id: 6CBD5ACA-6BD6-42F2-AB8B-D78110D21D26. Podpisany

Strona 1

 

 

Id: 6CBD5ACA-6BD6-42F2-AB8B-D78110D21D26. Podpisany

Strona 1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-10-2012 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 25-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 29-10-2012 10:57