Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/228/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno


Uchwała Nr XXIX/228/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (J.t.: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Nr 23, poz.220 z 2002r., Nr 62, poz.558 z 2002r., Nr 113, poz. 984 z 2002r., Nr 214, poz.1806 z 2002r., Nr 80, poz.717 z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2004r., Nr 172, poz. 1441 z 2005r., Nr 175, poz. 1457, z 2005r., Nr 17, poz. 128 z 2006r., Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2007r., Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2008r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2009r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 
poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, 
poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2011r., Dz. U. poz. 567 z 2012 r.) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687) Rada Miejska uchwala: 

§ 1. Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Każda osoba znajdująca się na terenie cmentarzy komunalnych zobowiązana jest stosować się do 
niniejszego regulaminu. 

§ 3. Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno winien być ogłoszony na specjalnych tablicach informacyjnych, w ilości odpowiedniej do ilości cmentarzy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/228/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 25 października 2012 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH 
NA TERENIE MIASTA I GMINY DĘBNO

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Godziny otwarcia cmentarzy: 

1) Dla odwiedzających 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września i w dniu 31 października w godzinach od 
8:00 do 20:00 

- w dniu 1 i 2 listopada od godziny 7:00 do 22:00 

- w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 8:00 do 17:00 (nie dotyczy 
31 października, 1 i 2 listopada) 

2) Dla ceremonii i usług pogrzebowych 

- od godz. 8:00 do 17:00 w dni powszednie (oprócz niedziel i świąt) 

- w przypadkach szczególnie uzasadnionych zarządca umożliwi zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach 

3) Dla przedsiębiorstw wykonujących usługi kamieniarskie od godz. 8:00 do 17:00 w dni robocze. 

§ 2. 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym. 

2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 

3. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają opiekunowie grup. 

§ 3. 1. Zabrania się na terenie cmentarza: 

1) przebywania poza godzinami otwarcia, 

2) niszczenia i przemieszczania nagrobków, ławek, kwiatów i zniczy pozostawionych na grobach oraz niszczenia zieleni cmentarnej i elementów wyposażenia cmentarza, 

3) wjazdu pojazdów mechanicznych bez wymaganego zgłoszenia zarządcy cmentarza z zastrzeżeniem § 8, 

4) stawiania nagrobków bez wymaganego zgłoszenia, 

5) wyrzucania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

6) prowadzenia handlu, reklamy oraz umieszczania wizytówek i ulotek, 

7) spożywania alkoholu i używania środków odurzających, 

8) sadzenia drzew i krzewów bez zgody zarządcy, 

9) wprowadzania psów i zwierząt uciążliwych na teren cmentarza, nie dotyczy psów przewodników, 

10) utwardzania terenu wokół nagrobka bez zgody zarządcy cmentarza, 

11) stawiania ogrodzeń wokół grobów, 

12) wykonywania innych czynności zakłócających spokój lub naruszających powagę miejsca. 

§ 4. 1. Przed przystąpieniem do wykopania grobu osoba uprawniona do pochowania zwłok lub 
upoważnione przedsiębiorstwo pogrzebowe są zobowiązani do uzyskania pisemnego wskazania lokalizacji miejsca pochówku. 

2. Miejsce pochówku wyznacza zarządca cmentarza. 

3. W trakcie robót miejsce przed wykonaniem pochówku powinno być ogrodzone taśmą i oznakowane tablicami ostrzegawczymi np. UWAGA - GŁĘBOKIE WYKOPY. 

4. Ustawienie tablicy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za skutki nienależytego zabezpieczenia terenu. 

Opłaty za grób 
§ 5. 1. Wysokość opłaty za korzystanie z cmentarzy reguluje uchwała Rady Miejskiej. 

2. Opłaty na kolejne 20 lat można uiścić nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu obowiązujących dotychczasowych opłat. 

3. Mogiły nie opłacone po upływie 20 lat, po bezskutecznych próbach ustalenia osób bliskich zainteresowanych ich utrzymaniem ulegają likwidacji. 

Utrzymanie czystości i porządku

§ 6. 1. Utrzymywanie w należytym stanie grobów, przestrzeni między grobami oraz zarezerwowanych miejsc należy odpowiednio do osób uprawnionych do pochowania osoby zmarłej, najbliższych krewnych oraz właścicieli zarezerwowanych miejsc. 

2. Odpady powstałe przy porządkowaniu grobów należy wrzucać do pojemników. 

3. Za odpady powstałe przy wymianie nagrobka odpowiedzialność ponosi osoba zlecająca wymianę i przedsiębiorstwo kamieniarskie. 

Zasady prowadzenia robót

§ 7. 1. Przed wykonaniem nagrobka osoba uprawniona lub upoważnione przedsiębiorstwo kamieniarskie powinni na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem robót: 

1) dokonać zgłoszenia u zarządcy cmentarza, 

2) wnieść opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie. 

2. Zgłoszenie robót winno zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres wykonawcy, 

2) lokalizację grobu, 

3) wymiar nagrobka, 

4) rodzaj prac. 

3. W odpowiedzi na zgłoszenie zarządca cmentarza udziela zezwolenia na wjazd na teren cmentarza. 

4. Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać nie uporządkowanego terenu po wykonanych robotach. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach).Przygotowanie zapraw murarskich może się odbywać tylko w specjalnych pojemnikach(kastrach). 

5. Wykonawca robót obowiązany jest zapewnić czystość i porządek w miejscu wykonywania robót, a prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sanitarnymi i BHP. 

6. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać zarządcy cmentarza. 

7. Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, pozostałych po robotach, a także naprawić wszelkie powstałe w wyniku prac szkody na terenie cmentarza. 

8. Wykonawca odpowiada za wyrządzone w trakcie robót szkody w mieniu znajdującym się 
na terenie cmentarza. 

Wjazd na teren cmentarza

§ 8. 1. Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest dozwolony za zasadach określonych przez zarządcę cmentarzy dla: 

1) osób oraz firm posiadających wskazaną lokalizację pochówku, 

2) firm kamieniarskich posiadających zezwolenie, 

3) pojazdów zarządcy cmentarza, pojazdów podmiotów odpowiedzialnych za wywóz 
odpadów oraz służb prewencyjno-ratunkowych. 

4) osób niepełnosprawnych. 

2. Osoby wjeżdżające na teren cmentarza obowiązuje zachowanie szczególnej 
ostrożności i ograniczenie prędkości do 20 km/h. 

§ 9. 1. Zabrania się poruszania po cmentarzu niesprawnymi środkami transportu. 

Miejsca po ekshumacji zwłok

§ 10. 1. Miejsca po ekshumacji zwłok lub ich szczątków przed upływem terminu na jaki uiszczono opłatę za udostępnienie miejsca pod pochówek lub jego przedłużenie wraca do dyspozycji zarządcy cmentarza. 

2. Zabronione jest przepisywanie praw do miejsc pochówku pomiędzy osobami za wyjątkiem osób bliskich I stopnia pokrewieństwa. 

3. Opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi. 

§ 11. 1. Zabronione jest dokonywanie pochówków w odległości mniejszej niż 3 metry od istniejącego zadrzewienia. 

2. W przypadku braku możliwości dokonania pochówku po okresie 20 lat w miejscu opłaconym, wynikającej z konieczności zachowania niezbędnych stref ochronnych i istniejącego drzewostanu zarządca zobowiązany jest do wskazania innego miejsca grzebalnego bez obowiązku zwrotu opłaty za miejsce niewykorzystane pod pochówek, ale nadal pozostające miejscem z możliwością pochowania urny. 

Zasady ustawiania nagrobków i innych elementów

§ 12. 1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu. 

2. Zarządca cmentarza ma prawo wezwać opiekuna grobu do usunięcia niewłaściwie usytuowanych lub rażąco nieestetycznych (np. uszkodzonych) elementów wyposażenia miejsca pochówku: roślin, ławek, rzeźb, płotków, chodników itp. W przypadku wezwania opiekuna grobu do usunięcia nieprawidłowości i niezastosowania się do wezwania spowoduje usunięcie powyższych elementów przez zarządcę na koszt osoby uprawnionej lub upoważnionego zakładu kamieniarskiego. 

3. W przypadku ustawienia ich w ciągach komunikacyjnych lub przejściach pomiędzy 
grobami będą usuwane przez Administrację cmentarzy bez decyzji i informowania opiekuna grobu o zaistniałym fakcie. Opiekunowi grobu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

4. Ogrodzenia grobów, stawiane po ogłoszeniu regulaminu, będą likwidowane przez Zarządcę cmentarzy. 

Obowiązki zarządcy cmentarzy

§ 13. 1. Zarządca cmentarza upoważniony jest do prowadzenia wszelkich spraw związanych 
z funkcjonowaniem cmentarzy. 

2. Zarządca cmentarza pobiera opłaty za korzystanie z cmentarzy według stawek ustalonych odrębnymi przepisami. 

§ 14. Do obowiązków zarządcy cmentarza należy miedzy innymi: utrzymywanie w należytym stanie domu przedpogrzebowego, wolnych kwater grzebalnych, alejek i ścieżek, terenu przy pomnikach, drzewostanu, ogrodzenia cmentarza, punktów czerpalnych wody i odstojników, oświetlenia, szaletów, ubezpieczenie cmentarzy oraz zgłaszanie potrzeb w zakresie wywożenia odpadów. 

§ 15. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy sprawuje Burmistrz Dębna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: C00A06A9-D648-4DFB-9E24-56939C6FF650. Podpisany

Strona 1

 

 

Id: C00A06A9-D648-4DFB-9E24-56939C6FF650. Podpisany

Strona 3

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-10-2012 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 25-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 29-10-2012 10:57