Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA nr XXVIII/218/2012 RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE z dnia 27. września 2012 roku w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013.


Uchwała Nr XXVIII/218/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr  234 poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013”. 

2. Wszystkie kwoty zapisane w załączniku mają charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane w zależności od możliwości finansowych Gminy Dębno. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/218/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 27 września 2012 r. 

Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013.

WSTĘP

W myśl ustawy o samorządzie gminnym lokalną wspólnotę samorządową tworzą wszyscy mieszkańcy gminy. W skali lokalnej, gdzie władza samorządowa reprezentuje sektor publiczny, powstaje naturalna potrzeba współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, które skupiają w swoich szeregach najefektywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Chociaż zaspakajanie zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców należy do zadań własnych gminy, współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ organizacje te, działając na rzecz małych społeczności, są bardzo cennym wyrazicielem opinii publicznej i oczekiwań określonych grup społecznych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do zadań własnych gminy zalicza się sprawy: „Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie […]” 

Rozdział 1.
Informacje ogólne i definicje

1. Program obejmuje współpracę Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami w zakresie zadań publicznych realizowanych w 2013 roku. 

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.); 

2) Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawnei jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy; 

3) Programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Dębnoz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013; 

4) Zadaniu Publicznym - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy;. 

5) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dębno; 

6) Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.), 

7) Konkursie- należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy. 

3. Program obejmuje współpracę Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy Dębno i jej mieszkańców. 

Rozdział 2.
Cele Współpracy

1. Głównym celem programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Dębno poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego 
z organizacjami pozarządowymi dla podnoszenia efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy. 

2. Celami szczegółowymi Programu są: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie 
i wspólnotę lokalną; 

2) zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu i realizowaniu polityki lokalnej; 

3) wspólną analizę potrzeb i problemów społeczności lokalnej; 

4) poprawę jakości życia mieszkańców Gminy. 

5) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włączenie do ich realizacji organizacji; 

6) wspieranie oraz powierzanie organizacjom zadań publicznych. 

Rozdział 3.
Zasady Współpracy

1. Partnerami współpracy w realizacji zapisów programu są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 

2. Współpraca Gminy z organizacjami opierać się będzie na zasadach: 

1) Pomocniczości - oznacza, że Gmina Dębno zleca realizację zadań publicznych za każdym razem, kiedy organizacje są zdolne do zrealizowania zadania publicznego, 
a przekazanie realizacji zadania nie koliduje z zasadą efektywności; 

2) Suwerenności stron - oznacza, poszanowanie autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnie nieingerowanie w sprawy wewnętrzne; 

3) Partnerstwa - oznacza uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznawaniu 
i definiowaniu problemów mieszkańców oraz w ich rozwiązywaniu; 

4) Efektywności - polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów; 

5) Uczciwej konkurencji - oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego; 

6) Jawności - opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach podejmowanych przez Gminę Dębno w zakresie objętym Programem. 

Rozdział 4.
Zakres Przedmiotowy

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami są: 

1) ustawowe zadania własne Gminy; 

2) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy; 

3) zadania dotyczące promocji Gminy; 

4) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców Gminy potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych; 

5) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

2. Priorytety oraz zadania realizowane w formie współpracy finansowej i pozafinansowej 
w poszczególnych obszarach przedstawione zostały w § 5 i 6 Programu. 

Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne

1. Do priorytetowych zadań Gminy Dębno w 2013 roku we współpracy z podmiotami Programu należą: 

1) Działalność na rzecz osób starszych; 

2) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) Działalność na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań; 

4) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) Cykliczne imprezy interdyscyplinarne; 

6) Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej; 

7) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

8) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 

9) Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

10) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

11) W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

2. Preferowane są zadania, które mają znaczenie i zasięg gminny lub dotyczą projektów systemowych, w tym, przedsięwzięć, które mają duże znaczenie promujące Gminę Dębno. 

Rozdział 6.
Formy Współpracy

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy oraz pozafinansowy . 

2. Finansowe formy współpracy polegają na: 

1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 

2) wspierania wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

3) wspólnej realizacji zadań na zasadach partnerstwa, określonych w ustawie z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); 

4) udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisać; 

5) zakup potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2010r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.) 

6) zlecania zadań w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy do wartości 20% dotacji planowanych w roku budżetowym 2013 na realizację zadań publicznych przez podmioty Programu, 

7) dofinansowania wkładu własnego organizacji, polegającego na wsparciu ze środków budżetu samorządu wkładu organizacji przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest niezbędny, 

3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu oraz zawieranie umów wieloletnich. 

4. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych. 

5. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy, celowość zgłoszonych zadań publicznych 
o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniem publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające 
z realizacji tego zadania przez podmioty programu. 

6. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 

7. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, Burmistrza Dębna może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym na zasadach określonych 
w art.19a ustawy. 

8. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych. 

9. Wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez Wydział Planowania i Rozwoju. 

10. W przypadku stwierdzenia w/w braków, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie lub pisemnie. W ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków. 

11. Ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna zostaje dokonana przez Komisję Konkursową. Przy rozpatrywaniu ofert, komisja konkursowa kieruje się w szczególności kryteriami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy. Dodatkowe szczegółowe kryteria wynikające z merytorycznej specyfiki danego zadania mogą być zawarte w ogłoszeniach konkursowych. 

12. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego mogą w szczególności polegać na: 

1) Konsultowaniu z podmiotami programu odpowiedniego do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

2) Udzieleniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji; 

3) Udzieleniu rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł; 

4) Udostępnienie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na siedzibę dla organizacji pozarządowych; 

5) Organizowaniu szkoleń w celu podnoszenia standardu usług publicznych świadczonych przez podmioty programu; 

6) Pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze; 

7) Realizacja wspólnych projektów i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, sztuki, turystyki, sportu, rekreacji, przeciwdziałania uzależnieniom; 

8) Udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w pracach komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Dębna; 

9) Wspieranie akcji promowania idei akcji 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Dębno. 

Rozdział 7.
Okres Realizacji Projektu

1. Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013 realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013r. 

2. Harmonogram ogłaszania konkursów: 

 

Lp.

Nazwa zadania

Planowany termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert

1

Działalność na rzecz osób starszych 

do 26 listopad 2012 

2

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

do 26 listopad 2012 

3

Działalność na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań 

do 26 listopad 2012 

4

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

I nabór do 26 listopad 2012 
II nabór do 20 maj 2012 

5

Cykliczne imprezy interdyscyplinarne 

I nabór do 26 listopad 2012 
II nabór do 20 maj 2012 

6

Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 

I nabór do 26 listopad 2012 
II nabór do 20 maj 2012 

7

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

I nabór do 26 listopad 2012 
II nabór do 20 maj 2012 

8

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 

I nabór do 26 listopad 2012 
II nabór do 20 maj 2012 

9

Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

I nabór do 26 listopad 2012 
II nabór do 20 maj 2012 

10

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

do 26 listopad 2012 

11

W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 

do 26 listopad 2012 

Rozdział 8.
Sposób Realizacji Programu

1. Realizatorami Programu są: 

1) Rada Miejska w Dębnie - w zakresie wyznaczania kierunków współpracy Gminy 
z organizacjami oraz określania wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje; 

2) Burmistrz Dębna - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, 
a w szczególności: 

a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy oraz powoływania Komisji Konkursowych, 

b) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowych, 

3) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom Gminy. 

2. Komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na: 

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków Gminy; 

2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami; 

3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

4) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z organizacjami; 

3. Realizację Programu koordynuje Wydział Planowania i Rozwoju. 

Rozdział 9.
Wysokość Środków Przeznaczonych na Realizację Programu

1. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy Dębno na rok 2013. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa 
w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowanych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2013. 

2. W ramach realizacji Programu współpracy Gminy z organizacji pozarządowymi, planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 1 020 100,00 zł 

Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Komisje Konkursowe powoływane są przez Burmistrza Dębna w drodze zarządzenia celem opiniowania ofert, składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dębno. 

2. W skład komisji konkursowych wchodzi 5 osób w tym: 

1) Przedstawiciele Burmistrza Dębna - 3 osoby; 

2) Osoby Reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 biorące udział w konkursie - 2 osoby; 

3) W pracach w komisji mogą również uczestniczyć z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań objętych konkursem. 

3. W przypadku nie wskazania przez żadną z organizacji osób do składu komisji albo wyłączenia lub nieobecności członka komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej 3 członków Komisji. 

4. Komisja Konkursowa opiniuje dokumenty, które przeszły ocenę formalną przeprowadzoną przez pracowników Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

5. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Konkursowych prowadzą pracownicy Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

6. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendację dotyczącą przyznania środków finansowych Komisja przedkłada Burmistrzowi Dębna. 

7. Decyzję o zleceniu zadania oraz udzieleniu dofinansowaniu podejmuje Burmistrz Dębna po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie. 

Rozdział 11.
Ocena Realizacji Programu

1. Monitoring realizacji współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty Programu. 

2. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane na bieżąco do pracownika Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Dębnie. 

3. Miernikami efektywności Programu są: 

1) liczba podmiotów Programu współuczestniczących w realizacji zadań publicznych 
w 2013 r.; 

2) wysokość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu; 

3) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu; 

4. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne sporządzi Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

5. Burmistrz Dębna, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2014 roku, przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu. 

Rozdział 11.
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

2. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań: 

1) przygotowanie projektu Programu w oparciu o wypracowane formy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi; 

2) przeprowadzenie konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr LXII/457/2010 Rady Miejskiej 
w Dębnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania 
z organizacji pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji; 

4) sporządzenie sprawozdania z przebiegu konsultacji; 

5) przedłożenie programu Radzie Miejskiej w Dębnie; 

6) uchwalenie programu przez Radę Miejską w Dębnie; 

3. Po uchwaleniu przez Radę Miejską Programu został on zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. 

Rozdział 13.
Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące Programu należy zgłaszać do Burmistrza Dębna za pośrednictwem Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

2. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej 
w Dębnie. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


 

Uzasadnienie

Obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.). 

Zgodnie z ustawą Program określa: 

- cele i zasady współpracy Gminy Dębno z podmiotami Programu, 

- zakres przedmiotowy, 

- formy współpracy, 

- okres i sposób realizacji oraz sposób oceny realizacji, 

- sposób tworzenia oraz przebieg konsultacji, 

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert, 

- priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczanych na realizację Programu. 

Ponadto niniejszy projekt programu został poddany konsultacjom społecznym zgodnie 
z uchwałą nr LXII/457/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje programu przeprowadzone zostały w terminie od 03.08.2012 do 03.09.2012 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne sugestie ani propozycje dotyczące konsultowanego projektu uchwały. 

Przyjęcie Programu będzie służyło lepszej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz efektywniejszemu realizowaniu przez organizacje zadań publicznych. 

Id: FC012A6B-FFB2-489B-AC4F-6F3DD4D6552A. Podpisany

Strona

 

 

Id: FC012A6B-FFB2-489B-AC4F-6F3DD4D6552A. Podpisany

Strona

 

 

Id: FC012A6B-FFB2-489B-AC4F-6F3DD4D6552A. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Paczewska 11-10-2012 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Paczewska 11-10-2012 11:21