Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/209/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spelniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczytości ciekłych na terenie Gminy Dębno.


Uchwała Nr XXVI/209/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spelniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczytości ciekłych na terenie Gminy Dębno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 567, poz. 567), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dębno. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. wymagania w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług : 

1) dysponować pojazdem asenizacyjnym, spełniającym wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) oraz niezbędnym sprzętem technicznym używanym do prowadzenia działalności, 

2) pojazd asenizacyjny powinien być dodatkowo: 

a) oznakowany w sposób trwały z podaniem informacji: nazwa i adres przedsiębiorcy oraz jego numer telefonu, 

b) zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadać aktualny przegląd techniczny, 

c) parkowany po zakończonej pracy na terenie bazy magazynowej przedsiębiorcy uniemożliwiającej dostęp do niego osób postronnych, 

d) zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych, 

e) utrzymany w czystości i porządku, 

3) Przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem asenizacyjnym. 

4) Liczba i stan techniczny posiadanego wyposażenia i sprzętu, w tym pojazdów asenizacyjnych powinna zapewniać ciągłość oraz  nieprzerwalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2. wymagania dotyczące bazy transportowej:

1) baza transportowa winna spełniać wszelkie wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisach pożarowych oraz w zakresie ochrony środowiska, w szczególności baza transportowa powinna być wyposażona w: 

a) utwardzone, ogrodzone i niedostępne dla osób postronnych miejsce do postoju i serwisowania pojazdu asenizacyjnego, 

b) miejsce do mycia pojazdu asenizacyjnego i innego sprzętu technicznego używanego do prowadzenia działalności, 

3. wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczeniem usług : 

1) przed przystąpieniem do czynności opróżniania zbiornika bezodpływowego z nieczystości ciekłych przedsiębiorca powinien w sposób widoczny zabezpieczyć dostęp osobo postronnych do pojazdu asenizacyjnego wykonującego pompowanie nieczystości oraz otworu zbiornika bezodpływowego, 

2) opróżnianie zbiornika bezodpływowego powinno następować w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu, uszkodzenia infrastruktury technicznej, nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia powietrza oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla życia ludzi i zwierząt, 

3) przewóz nieczystości ciekłych nie może powodować zanieczyszczenia terenu i trasy przewozu oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt, 

4) w przypadku zanieczyszczenia terenu wokół opróżnianego zbiornika bezodpływowego lub trasy przewozu nieczystości ciekłych przedsiębiorca jest zobowiązany podjąć wszelkie działania porządkowe w celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń, 

4. wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych : 

1) przedsiębiorca musi udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną zlokalizowaną na terenie oczyszczalni ścieków w Dębnie w postaci umowy lub promesy z jej właścicielem, 

2) bezpośrednie wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 188, poz. 1576). 

§ 3. Przedsiębiorca powinien posiadać potencjał kadrowy i techniczny do prowadzenia we własnym zakresie odpowiedniej ewidencji i dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności oraz środki techniczne umożliwiające przekazanie Burmistrzowi Dębna danych wymaganych przepisami w formie pisemnej i elektronicznej. 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien umożliwić organowi wydającemu zezwolenie lub osobie/osobom upoważnionym przez ten organ, przeprowadzenie kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia. 

§ 5. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia na terenie bazy transportowej mycia, dezynfekcji i serwisowania pojazdu asenizacyjnego i sprzętu technicznego używanego do prowadzenia działalności, przedsiębiorca jest zobowiązany do podpisania umowy z podmiotem świadczącym usługi w powyższym zakresie lub uzyskaniem promesy takiej umowy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 


 

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z uwzględnieniem opisu wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Niniejsza uchwała spełnia wymagania ustawy i rozporządzenia w/w zakresie. 

Id: C2419051-D61B-4869-AE6B-659C991EF4B1. Podpisany

Strona

 

 

Id: C2419051-D61B-4869-AE6B-659C991EF4B1. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 03-09-2012 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 30-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 03-09-2012 08:22