Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 66/30/2012 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.


 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 66/30/2012

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 30 lipca 2012 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze

przetargowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 , poz . 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984; Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r Nr 80 poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, z 2005 nr 172, poz. 1441, z 2006r. nr 17, poz, 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. N 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) i art. 35, art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U . z 2010 roku Nr 102 poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, N 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337) oraz uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późniejszą zmianą z a r z ą d z a się co następuje:

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomość niezabudowaną wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego, podany zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej urzędu.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Nr 66/30/2012

Burmistrza Dębna

z dnia 30 lipca 2012 roku

 

W Y K A Z

 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

1. ul. Poprzeczna, obręb 6 m. Dębno

 

Dz. nr 379 powierzchnia 0,2317 ha cena wywoławcza 240.000,00

 

Dla powyższej nieruchomości Księga Wieczysta w trakcie zakładania.

 

  1. Nieruchomość niezabudowana położona jest w Dębnie, obręb 6 w rejonie ulicy Poprzecznej, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie w otoczeniu zabudowy mieszkalno -usługowej. Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej (asfaltowe) ul. Poprzecznej. Działka posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego. Kształt działki foremny w formie wydłużonego prostokąta o powierzchni terenu zbliżonej do płaskiej.

Sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”.

Brak obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na który położona jest nieruchomość.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 działka 379 położona jest w m. Dębno, obręb 6 zgodnie z załącznikiem nr 2 rys. 1.1 oznaczona jest symbolem: P i zapisem: tereny zabudowy produkcyjnej.

 

  1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu zorganizowanego, ogłoszonego i przeprowadzonego przez Burmistrza Dębna.

 

  1. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.

 

  1. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych.

 

  1. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od wywieszenia.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 01-08-2012 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 30-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 01-08-2012 13:20