Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (GPiK)

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ (GPiK)

Kierownika Wydziału
Adam Trzciński

W ZAKRESIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

 1. przygotowanie materiałów i informacji do opracowania oraz aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dębno,

 2. przygotowanie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 3. przygotowanie materiałów oraz prowadzenie spraw związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 4. przygotowanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 5. opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,

 6. udostępnianie raportów oddziaływania na środowisko zainteresowanym osobom prawnym
  i fizycznym,

 7. opiniowanie podziałów geodezyjnych w przypadku istnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prowadzeniem procedur z tym związanych,

 8. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji wymagających raportów oddziaływania na środowisko,

 9. opracowywanie decyzji na inwestycje celu publicznego oraz ustalających opłatę adiacencką w przypadku zbycia działek na terenach objętych w uchwalonych planach zagospodarowania przestrzennego,

 10. opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 11. nadzór nad oświetleniem ulicznym wraz z rozliczaniem i konserwacją,

 12. prowadzenie spraw Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu (warunki, plany ruchu, odwierty),

 13. prowadzenie dokumentacji przetargowej realizowanych miejscowych planów oraz aktualizacji studium uwarunkowań.

W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

 1. nadzór nad funkcjonowaniem systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie miasta i gminy,

 2. nadzór nad funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego,

 3. nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych, małej architektury, czystości na terenie miasta (dotyczy Spółek PUK, PWiK),

 4. ustalanie zakresu postanowień szczegółowych na okresy roczne oraz analiza ich realizacji,

 5. wydawanie zezwoleń na zajęcie komunalnego pasa terenów zielonych,

 6. analizowanie potrzeb w zakresie budownictwa mieszkań komunalnych,

 7. zabezpieczenie dekoracji świątecznych i okolicznościowych miasta,

 8. prowadzenie dokumentacji oraz nadzór merytoryczny nad spółkami:

  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
  •  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
  •  Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 1. udział w Walnych Zgromadzeniach oraz Radach Nadzorczych poszczególnych spółek,

 2.  analiza planowanych wydatków na eksploatację i remonty bieżące w spółkach gminnych,

 3.  analiza planowanych dochodów pochodzących z eksploatacji urządzeń komunalnych,

 4.  przygotowywania analiz z działalności spółek dla potrzeb Burmistrza,

 5.  sprawowanie nadzoru i kontroli oraz udział w przeglądach i odbiorach technicznych zleconych do wykonania robót, rozliczenie zleceniodawców oraz weryfikacja faktur,

 6.  przygotowywanie projektów uchwał cen za wodę i ścieki oraz innych uchwał współdziałając ze spółkami gminnymi,

 7.  prowadzenie nadzoru merytorycznego nad działalnością Celowego Związku Gmin „CZG-12”,

W ZAKRESIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencji transportu zarobkowego( taxi):

  a) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  b) decyzji o wykreśleniu z ewidencji,
  c) wydawanie decyzji o odmowie wpisu,
  d) prowadzenie rejestrów

 2. współdziałanie i pomoc przedsiębiorcom w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

 3. udzielanie informacji i przygotowywanie wypisów z ewidencji działalności gospodarczej,

 4. wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

 5. współdziałanie z organami kontroli z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości,

 6. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących liczby punktów i usytuowania placówek handlowych i gastronomicznych,

 7. przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym,

 8. koordynowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowisk,

 9. kontrola podmiotów gospodarczych z zakresu ustawy prawo działalności gospodarczej,

 10. prowadzenie banku danych w zakresie działalności gospodarczej,

W ZAKRESIE SPRAW LOKALOWYCH:

 1. przyjmowanie, rejestrowanie i kwalifikowanie wniosków o przydział, zamianę lokali mieszkalnych,

 2. zwoływanie posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 3. opracowywanie list przydziału lokali zgodnie z ustaleniami Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 4. prowadzenie ewidencji zwalnianych lokali i kontrola nad ich prawidłowym zagospodarowaniem,

 5. realizacja prawomocnych wyroków sądowych o eksmisję z lokali,

 6. współdziałanie z Dębnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawach związanych z samowolnym zajęciem lokali,

 7. współpraca z Dębnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w zakresie właściwej gospodarki komunalnymi zasobami lokalowymi,

 8. sporządzenie sprawozdań, ankiet związanych z gospodarką mieszkaniową,

 9. współpraca z Towarzystwami Budownictwa Społecznego w zakresie budownictwa mieszkaniowego,

W ZAKRESIE DROGOWNICTWA:

 1. dokonywanie okresowych analiz i ocen planów remontów dróg gminnych,
 2. typowanie dróg gminnych i lokalnych oraz chodników do remontów,sprawdzenie prawidłowości wykonania remontów dróg gminnych i lokalnych, spisywanie protokołów odbioru oraz
 3. sprawdzanie faktur wystawionych za te roboty,
 4. współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach,
 5. udział w komisyjnych przeglądach oznakowania dróg i ulic,
 6. koordynacja działań w zakresie budowy i utrzymania przystanków oraz zatok PKS,
 7. opracowanie sprawozdań i informacji o stanie dróg gminnych wewnętrznych,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,
 9. prowadzenie wszystkich spraw dotyczących bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych,zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych miejskich,
 10. uzgadnianie przebiegu inwestycji liniowych przez drogi gminne i lokalne,
 11. przejmowanie w administrowanie inwestycji zrealizowanych przez gminę w zakresie dróg, chodników i terenów zielonych oraz linii oświetleniowych,

W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYM:

 1. opiniowanie projektów oraz nadzór urbanistyczno-architektoniczny nad inwestycjami znaczącej funkcji lub istotnych dla zagospodarowania przestrzennego prowadzonych na terenie miasta i gminy,
 2. opiniowanie zmian architektonicznych w obiektach,
 3.  wykonywanie prostych planów koncepcyjnych zabudowy i zagospodarowania o znaczącej funkcji lub zlokalizowanych w miejscach istotnych dla zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,
 4. formułowanie wniosków i uwag przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy,
 5. opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 6. opiniowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 7. opiniowanie reklam pod względem formy, estetyki oraz miejsca lokalizacji i sposobu montażu,
 8. udział w posiedzeniach miejsko-gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 9. monitoring i planowanie w zakresie rewitalizacji miasta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 22-10-2004 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Turów 25-01-2022 08:31