Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 51/26/2012 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnicy.


ZARZĄDZENIE NR 51/26/2012

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 29 czerwca 2012r.

 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnicy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnicy.

§ 2. Informacja o ogłoszeniu konkursu zamieszczona zostanie się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej wynika z faktu, iż dyrektorowi tej placówki organ prowadzący powierzył to stanowisko do dnia 31 sierpnia 2012 r.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 51/26/2012

Burmistrza Dębna

z dnia 29 czerwca 2012r.

 

BURMISTRZ DĘBNA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Smolnicy

 

1. Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele spełniający wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia

2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły

lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373

z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju

szkoły;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo

kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności

informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa

w lit. c;
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu

ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu

zarządzania oświatą;
f) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.

z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu

nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty

oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76

ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);

n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.

z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego, podczas postępowania konkursowego, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b, d, e, k, l;

3. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, pokój nr 1, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnicy”, w terminie do dnia 23 lipca 2012 r.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Dębna. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 06-07-2012 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 06-07-2012 12:46