Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jerzego Gumulaka na Burmistrza Dębna.


 

 

 

Uchwała Nr XXV/198/2012

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jerzego Gumulaka na Burmistrza Dębna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwała, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Jerzego Gumulaka na działalność Burmistrza Dębna dotyczącej nie wydania warunków zabudowy dla budynku usługowego handlowo-rzemieślniczego , uznaje się skargę za bezzasadną uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie do powiadomienia skarżącego o sposobie i uzasadnieniu załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


 

Uzasadnienie

W dniu 2 maja wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dębnie skarga Pana Jerzego Gumulaka , że od dwóch i pół roku zabiega z wychowankiem o plac, na którym można postawić sklep. W piśmie zarzucił, że Gmina kazała załatwić zezwolenia z wodociągów, energetyki, mapki ze starostwa, zgody wszystkich lokatorów, wstępny projekt, tracili czas i pieniądze po to, żeby dowiedzieć się, że nie. 

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez pracowników Urzędu ustalono, iż wniosek o ustalenie warunków zabudowy w sprawie budowy budynku usługowego handlowo-rzemieślniczego przy zbiegu ulic Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie na terenie części działki nr 900/3 w obrębie geodezyjnym Dębno - 5, złożył Tomasz G. syn konkubiny Pana Jerzego Gumulaka. W związku z powyższym Pan Jerzy Gumulak, nie jest stroną w postępowaniu, oraz nigdy nie występował do tutejszego Urzędu z wnioskiem o budowę sklepu na działce nr 900/3 w obrębie geodezyjnym Dębno - 5 

O możliwości zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrz określa w drodze decyzji o warunkach zabudowy po złożonym stosownym wniosku, do którego należy dołączyć: 

- dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000 - w przypadku braku mapy zasadniczej kopia mapy katastralnej, mapa powinna obejmować co najmniej obszar równy trzykrotnej szerokości frontu działki (część działki przyległa do drogi), jednak niemniej niż 50m. 

- graficzne przedstawienie inwestycji - koncepcja, 

- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów, (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia); 

- wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej), 

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,* 

- Pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora wraz z niezbędną opłatą skarbową*. 

W związku z tym, że wniosek został złożony przez syna konkubiny Pana Jerzego Gumulaka, pana Tomasza G. sprawa przedstawiała się następująco: 

W dniu 07.10.2010 r. Pan Tomasz G. złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego handlowo-rzemieślniczego przy zbiegu ulic Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie na części działki nr ewidencyjny 900/3, obręb 5, m. Dębno. Urząd Miejski w Dębnie zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie wynikającym z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ).

Sporządzenie projektu tej decyzji powierzono zgodnie z art. 60 ust. 4 osobie będącej członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów. 

W art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) określono warunki, które muszą być spełnione łącznie w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy: 

1)  co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 

2)  teren ma dostęp do drogi publicznej; 

3)  istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; 

4)  teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzeniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art, 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust.1; 

5)  decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

W trakcie przeprowadzonej analizy zabudowy i zagospodarowania terenu na działce nr 900/3 i na działkach sąsiednich, dostępnych z tego samego układu gminnych dróg publicznych na działkach nr 380/3 (ul. Kościuszki) i nr 899 (ul. Konopnickiej) w wyznaczonym obszarze analizowanym, stwierdzono występowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, w tym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami określoną w odrębnej decyzji o warunkach zabudowy. 

Strona zawarła we wniosku zamiar lokalizacji przedmiotowej inwestycji na części rozległego terenu działki nr 900/3 u zbiegu ulic Kościuszki i Konopnickiej w sąsiedztwie i w nawiązaniu do istniejącego tymczasowego budynku pawilonu punktu usługowego przedsiębiorstwa pogrzebowego stanowiącego wyraźną dysharmonię , zarówno w lokalizacji jak i w formie, do pozostałej zabudowy w obszarze poddanym analizie. Wyznaczona zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588) obowiązująca linia zabudowy nawiązująca do budynków w uporządkowanej części pierzei ul. Konopnickiej, znajdujących się w odległości 5.0 m od frontów działek i zlicowana ze ścianą szczytową budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 45/47 praktycznie pozbawia możliwości lokalizacji nowej zabudowy w sposób określony we wniosku. Także forma i gabaryty zabudowy formującej narożnik po przeciwnej stronie ul. Konopnickiej i określonej w odrębnej decyzji o warunkach zabudowy zostały wyznaczone w sposób odmienny od ujętych we wniosku. 

Powyższe ustalenia uniemożliwiały lokalizację nowej zabudowy w wyznaczonym terenie inwestycji w sposób spełniający warunek zawarty w art. 61 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi i stanowiły przesłankę do podjęcia decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji . 

Na przedmiotową decyzję Burmistrza Dębna wnioskodawcy służyło prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Na powyższą decyzję wnioskodawca w ustawowym terminie nie złożył odwołania. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Pan Tomasz G. uznał za zasadne rozstrzygnięcie zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy. 

Po rozpatrzeniu powyższego uznaje się skargę Pana Jerzego Gumulaka za bezzasadną.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 239§1 Kpa „ W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 03-07-2012 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 03-07-2012 08:12