Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jerzego Gumulaka na Burmistrza Dębna.


 

 

 

Uchwała Nr XXV/197/2012

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Jerzego Gumulaka na Burmistrza Dębna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwała, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Jerzego Gumulaka na działalność Burmistrza Dębna dotyczącej nie wyrażenia zgody na przepisanie umowy najmu mieszkania komunalnego, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie do powiadomienia skarżącego o sposobie i uzasadnieniu załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

W dniu 2 maja 2012r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego skarga pana Jerzego Gumulaka na nie wyrażenie zgody przez Burmistrza na przepisanie umowy najmu mieszkania komunalnego na syna jego konkubiny. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 czerwca sprawa została szczegółowo omówiona i ustalono, co następuje: 

Pan Jerzy Gumulak 17 września 2010r. zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza o przepisanie mieszkania na inna osobę- syna konkubiny. Wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na to, iż brak jest podstawy prawnej do zmiany obowiązującej umowy najmu. Wnioskodawca został o tym powiadomiony pismem z dnia 6 października 2010r. 

Zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały nr XXXIX/277/2009 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno/Dz.U. Woj. Zachodniopomor. nr 21 poz. 825/ warunkiem wynajęcia lokalu jest zamieszkiwanie przez okres ostatnich 5 lat na terenie Gminy Dębno, a ów pan nie zamieszkiwał na terenie Gminy Dębno od 20.09.2004 do 20.11.2009r.. Ponadto zgodnie z § 20 ww. uchwały zawarcie umowy najmu jest możliwe tylko w sytuacji gdy: 

1) dotychczasowy najemca opuścił lokal mieszkalny lub zmarł; 

2) a pełnoletni zstępny najemcy (syn konkubiny nie jest zstępnym w rozumieniu art. 931 kodeksu cywilnego) stale zamieszkiwał z najemcą przez okres conajmniej 5 lat. 

W świetle powyższego uznaje się skargę Pana Jerzego Gumulaka za bezzasadną.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 239§1 Kpa „ W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 03-07-2012 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 28-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 03-07-2012 07:49