Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/183/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

UCHWAŁĄ NR LXXIV/558/2023 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

- traci moc uchwała nr LVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 81 poz. 1516 z 24.08.2010r.) oraz uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1893 z 10.08.2012r.).

 

 

 

Uchwała Nr XXIII/183/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875 z 2007r. Nr 192 poz. 1394 z 2009r. Nr 31 poz 206 Nr 97 poz. 804,z 2010 Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 nrr 40, poz. 230, nr 117 poz.679, nr 134, poz. Nr 777, nr 21 poz. 113, nr 217, poz. 1281, nr 149 poz. 887) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz.U. Woj. Zachodniopomor. nr 81 poz.1516),§ 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 71 ust.1 ustawy mogą być udzielane z budżetu Gminy Dębno dotacje na dofinansowanie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku usytuowanym na terenie gminy Dębno obejmujących: 

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 

2) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 

3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 

4) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności; 

5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 

6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 

7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

8) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 

9) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; 

10) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-9.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu katalogu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, na które można uzyskać dotacje na prowadzenie prac przy zabytkach usytuowanych na terenie gminy Dębno. 

 

 

 

 


 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 01-06-2012 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Gubała 01-09-2023 07:34