Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 41/21/2012 Burmistrza Dębna z dnia 29.05.2012r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

ZARZĄDZENIE Nr 41/21/2012
Burmistrza Dębna

z dnia 29.05.2012r.


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły  umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku naukiNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz na podstawie art. 14 a ust 3 i art. 17 ust. ,3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz 2572 Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458 Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) zarządzam, co następuje:

§1.

§1.1. Dowóz lub dofinansowanie zwrotu dojazdu do szkoły przysługuje:

a) jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Na mocy art.9 ust.3 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr Dz. U. Nr 56, poz. 458),gmina jest także zobligowana do objęcia bezpłatnym transportem i opieką dzieci 5 letnie, które korzystają z prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego, a odległość z ich domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej bądź innej publicznej formie wychowania przedszkolnego przekracza 3 km.
b) jeżeli droga dziecka z domu do szkoły w której obwodzie dziecko mieszka przekracza  następujące odległości:
- 3km- w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, przysługuje zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
 

2.Dopuszcza się powierzenie rodzicom, opiekunom, opiekunom prawnym wykonania zadania gminy Dębno, polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi objętymi obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki na trasie miejsca zamieszkania -szkoła-miejsce zamieszkania w przypadkach określonych w art. 17 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

3.Ustala się zasady zawierania umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu uczniów, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni własnym samochodem lub środkami powszechnej komunikacji zbiorowej.

§2.

Warunkiem organizacji bezpłatnego transportu i opieki, o których mowa w §1 ust.1 a także zawarcia umowy, o której mowa w §1 ust.2 jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Dębnie przez rodziców/opiekunów winsoku (załącznik nr 1)

§3.

1.Bezpłatny transport i opieka oraz zwrot kosztów przejazdu nie obejmuje okresu ferii i przerw w pracy  szkoły  wynikających z kalendarz danego roku szkolnego oraz innych udokumentowanych okresów nieobecności ucznia w szkole.

2.Umowa, o której mowa w § 1 ust. 2 zawierana jest na okres od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§4.

1.Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu ucznia własnymi pojazdami – przy zastosowaniu stawki ………zł/ za 1 km przebiegu pojazdu na podstawie pisemnego potwierdzenia obecności ucznia w szkole wystawionego przez dyrektora szkoły.

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu:

a)      do 900 cm³- 0,5214

b)     ponad  900 cm³ - 0,8358

Przykładowe obliczenia:

8 km x 0,5214 x 20 dni = 83,43 zł

8 km x 0,8358 x 20 dni = 133,73 zł

 

2.Wypłata zwrotu kosztów przejazdu następuje  w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Opiekuna dziecka pisemnego rozliczenia, którego wzór stanowi  załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia przelewem na konto.

 

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników:

  1. wzór wniosku
  2. wzór umowy
  3. wzór rozliczenia

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Dutkiewicz 31-05-2012 07:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2012 07:10