Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII / 177 / 2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno.

 

 

 

Uchwała Nr    XXII / 177 / 2012

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 26 kwietnia 2012r.

 

 

 

w sprawie: określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni

                    ścieków na terenie Gminy Dębno.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (J.t.: Dz.U.Nr  142, poz. 1591 z 2001r., Nr 23, poz.220 z 2002r., Nr 62, poz.558 z 2002r., Nr 113, poz. 984 z 2002r., Nr 214, poz.1806 z 2002r., Nr 80, poz.717 z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Nr 153, poz. 1271 z 2004r., Nr 102, poz. 1055 z 2004r., Nr 116, poz. 1203 z 2004r., Nr 214, poz. 1806, poz. 1806 z 2004r., Nr 172, poz. 1441, z 2005r., Nr 17, poz. 128  z 2006r., Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Nr 48, poz. 327 z 2007r.,
Nr 138, poz. 974 z 2007r., Nr 173, poz. 1218 z 2007r., Nr 180, poz. 1111 z 2008r., z 2008r.,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, z 2010r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, z 2010r.
Nr 28, poz. 146, z 2010r. Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679 z 2011, Nr 134, poz. 777 z 2011, Nr 21, poz. 113 z 2011, Nr 217, poz. 1281 z 2011, Nr 149, poz. 207 z 2012) w związku z art. 229 oraz 221  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, i 1241,
z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr.123, poz. 835 z 2010, Nr 152, poz. 1020 z 2010, Nr 96, poz. 620, Nr 238,
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257 z 2011, poz. 1726 z 2011, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092 z 2012,
Nr 234, poz. 1386 z 2012, Nr 291, poz. 1707 z 2012, Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 42
w związku z art. 403 ust. 2, 4, 5, 6  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (J.t.: Dz.U.
z 2008r., Nr 25, poz. 150; zm. Dz.U. z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171,
poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009r., Nr 19, poz. 100, Nr 100, Nr 20, poz. 106, nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145,
Nr 40, poz. 227, nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229,
poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011r., nr 32, poz. 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99,
poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341) w związku 
z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis  (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311)  uchwala się, co następuje:

 

§1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady udzielania dotacji na inwestycje należące do zadań własnych gminy, realizowane przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorców, w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych.

       2. Dotacja udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą jest pomocą
de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis i może być udzielona w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących aktach prawa Wspólnoty Europejskiej.

     3. Podmiot prowadzący działalność ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedstawiania:

            a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym

               ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń
               o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń
               o nieotrzymaniu  takiej pomocy w tym okresie,

            b) informacji wynikających z  § 2 ust. 1 zgodnie z ust 2 powołanego w podstawie

               prawnej niniejszej uchwały rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu

               informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

               na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

               którego wzór określa załącznik do rozporządzenia. 

3. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych od 1  stycznia  2010r.

 

§2.1. Dotacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są inwestycje prowadzone przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorców na obszarach gminy Dębno nie przewidzianych w gminnym programie gospodarki ściekowej i nie objętych do skanalizowania zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej, gdzie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

§3. Dotacja udzielana jest do wysokości środków zarezerwowanych w budżecie gminy na dotację, w danym roku budżetowym, budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby wymienione w § 1ust.1 i 2.

 

§4.1. O dotację na budowę inwestycji mogą ubiegać się Wnioskodawcy, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

1)      posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie
z Prawem budowlanym,

2)      inwestycja spełnia wszystkie wymogi sanitarne określone odrębnymi przepisami, do realizacji których wnioskodawcę wezwał organ administracji architektoniczno- budowlanej,

3)      nastąpi złożenie do organu nadzoru budowlanego dokumentów wymaganych Prawem budowlanym, a w szczególności zgłoszenie zamiaru wykonania inwestycji, zawierające między innymi:

-          opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych,

-          termin realizacji robót,

-          szkice lub rysunki przedstawiający plan działki z naniesionymi istniejącymi obiektami i planowaną inwestycją,

-          pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

a organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniesie sprzeciwu
w zakresie wykonania robót objętych zgłoszeniem,

4)      zostanie złożony wniosek o dotację inwestycji – wzór wniosku stanowi załącznik
 nr 1 do niniejszej uchwały.

      2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest ponadto złożenie informacji na formularzu informacji przedstawionych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

      3. Dotacja wypłacana jest Wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 5 wg kolejności składania kompletnych wniosków.

 

§ 5. 1. Wysokość dotacji na podstawie niniejszej uchwały wynosi  50% nie więcej niż 5000,- złotych brutto (słownie : pięć tysięcy złotych 00/100 brutto) udokumentowanych rachunkami kosztów budowy oczyszczalni.

        2. Wnioskujący tylko jednokrotnie może uzyskać dotację do budowy oczyszczalni przydomowej z budżetu gminy.

 

§ 6. Zasady udzielania dotacji:

1)      Wnioskodawca ubiegający się o dotację, składa wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Miejskiego - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,

2)      Służby Urzędu sprawdzają kompletność wniosku i jeżeli nie wymaga on uzupełnienia oraz spełnia wszystkie warunki, określone niniejszą uchwałą, informują
                                                                                                                                     str.2
Wnioskodawcę w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia wszystkich dokumentów
o przyznaniu dotacji,

3)      Określenie kwoty dotacji, która zostanie wypłacona po zakończeniu prac oraz szczegółowe uzgodnienia wykonania prac dofinansowanych na podstawie niniejszej uchwały, określone są każdorazowo w umowie o dotację zawieranej przez Burmistrza z Wnioskodawcą;

4)      Po zakończeniu inwestycji, zatwierdzonej do dotacji, Wnioskodawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Urząd Miejski w Dębnie o zakończeniu robót i przedłożyć:

a)      oryginały faktur, określających koszt inwestycji,

b)      kopię zawiadomienia o zakończeniu robót poświadczoną przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej,

5)      W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, w terminie uzgodnionym
z wnioskodawcą, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Dębnie dokona oględzin inwestycji sporządzając z tej czynności protokół,

6)      Kwota dotacji wypłacana jest Wnioskodawcy w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania protokołu (o którym mowa w ust. 5) przelewem na wskazane konto bankowe.

§  7.  Dofinansowaniu nie podlegają:

       1) Koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń   
             administracyjnych;

        2) Koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;

§ 8.1.Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miejskiego w Dębnie ma prawo kontroli inwestycji objętej dotacją, na każdym jej etapie.

  2.W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, burmistrz wzywa Wnioskodawcę do zwrotu dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

  3. W zakresie zwrotu oraz odzyskania nienależnie lub nadmiernie pobranej dotacji mają  zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych oraz egzekucji w administracji.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

 

§10.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  2. W zakresie udzielenia pomocy de minimis dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 przepisy mają zastosowanie do 31 grudnia 2013r.

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str.3

 

Uzasadnienie :

 

Zgodnie z art. 403 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska  „do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy”.

Art. 403 ust. 4 cyt. ustawy „finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa
w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

     a) osób fizycznych,

     b) wspólnot mieszkaniowych,

     c) osób prawnych,

     d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi”

 

Zgodnie z art. 403 ust. 5 uchwała określa szczegółowe zasady udzielenia dotacji inwestycji należących do zadań własnych gminy, realizowanych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorców w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych. Dofinansowanie przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowaniem na podstawie niniejszej uchwały objęte będą  inwestycje prowadzone przez w/w osoby. gminy Dębno, gdzie przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udzielana dotacja jest pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE)  Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis  (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006r.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311).  Powyższe rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2013r.

 

Uchwała ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010  na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 229, poz. 1498) cyt. „przepisy art. 403 ust. 3-6 ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie do dochodów budżetów powiatów i budżetów gmin uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010r.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str.4

Urząd Miejski w Dębnie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

 

                                                                                                                             Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/177/2012

  Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 kwietnia  2012r.

 

 

 

WNIOSEK

O DOFINANSOWANIE BUDOWY INDYWIDUALNEJ  PRZYDOMOWEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW

 

1. Dane Wnioskodawcy:

1)    Imię i nazwisko Wnioskodawcy (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne lub przedsiębiorcy)

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

2)      Adres zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziba wspólnoty mieszkaniowej, osoby prawnej lub przedsiębiorcy:

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

( W przypadku, gdy urządzenia oczyszczalni będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość, wniosek wypełniają i podpisują wszyscy zainteresowani.)

 

2. Wnoszę o udzielenie mi bezzwrotnej dotacji do  budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, w wysokości: .........................................................................................

 

Słownie: .......................................................................................................................................

 

3.  Informacje o zrealizowanej lub planowanej inwestycji  :

 

1)      Adres nieruchomości, na której planowana jest realizacja lub jest zrealizowana budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków:

 

.......................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

2)      Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

 

..........................................................................................................................................

(własność, dzierżawa, inny)

 

 

str.1/3

 

 

 

4. Opis planowanej inwestycji:

            a) parametry techniczne i wydajność urządzeń:

 

 

            ...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................  

b) cele, dla których realizowana jest inwestycja: 

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

b) dane o dostawcy urządzenia:

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................c) planowany termin realizacji zadania:

 

...........................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

d) inne, wg uznania Wnioskodawcy:

 

...........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

 

5. Planowany sposób finansowania inwestycji:

a) ogólny szacowany koszt inwestycji: ............................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

b) udział środków własnych Wnioskodawcy: ..................................................................

 

...........................................................................................................................................

 

c) inne źródła finansowania: ............................................................................................

 

...........................................................................................................................................

( nie podawać środków, o które Wnioskodawca ubiega się od Gminy Dębno)

 

 

 

str.2/3

 

6. Wykaz załączników:

1)      dokument potwierdzający prawo Wnioskodawcy do dysponowania gruntem na cele budowlane,

2)      dokument potwierdzający brak sprzeciwu organu administracji budowlanej w zakresie wykonania robót,

3)      badania hydrogeologiczne gruntu na, którym będzie posadowiona inwestycja,

4)      atest  montowanych urządzeń,

5)      oświadczenie Wnioskodawcy, że dofinansowanie będzie przeznaczone zgodnie z celem, na który zostało przyznane.

 

 

 

 ..........................................................                                    ....................................................

                                 data                                                                                        podpis Wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 3/3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 27-04-2012 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2012 13:10