Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok.


Uchwała Nr XX/146/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok.

Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r /Dz. U z 2001r Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku § 66 ust 1 uchwały nr LII/371/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębno (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33 z dnia 7 maja 2010r. poz.659 zmieniony uchwałą RM w Dębnie Nr LXII/458/2010 z 30 września 2010r. Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr113 z dnia 12 listopada 2010r. poz. 2078), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 r., które stanowią załącznik nr 1-4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/146/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 23 lutego 2012 r. 

Plan pracy Komisji Spraw Publicznych na 2012 r.

 

Miesiąc

Tematy posiedzeń komisji

Styczeń

Przyjęcie projektu planu pracy komisji 

Luty

1. Informacja w zakresie opieki społecznej (OPS, schronisko, problem bezdomności). Przedstawienie założeń do Gminnej Strategii Pomocy Społecznej 
2. Analiza realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r. 
3. Informacja nt. bieżącej sytuacji szpitala

Marzec

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Dębno 
2. Informacja o założeniach do koncepcji zagospodarowania targowiska miejskiego 
3. Uzgodnienie procedury przyjmowania założeń i weryfikacji dokumentacji zadań inwestycyjnych 
4. Informacja nt. PEC

Kwiecień

1. Informacja z działalności WTZ w 2011 r. 
2. Promocja gminy, oferta inwestycyjna 

Maj

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębno oraz zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dębna za 2011 r. 
2. Stan utrzymania porządku w miejscach publicznych (ulice, place zabaw)

Czerwiec

1. Informacja z działalności CWB 
2. Problem patologii i przeciwdziałania uzależnieniom na terenie gminy Dębno - szkolenie 

Sierpień

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Dębno za I półrocze 2012 r. 
2. Przyjęcie założeń do budżetu gminy na 2013 r. 

Wrzesień

1. Aktualizacja strategii rozwoju gminy Dębno-założenia, harmonogram prac 

Październik

1. Informacja OPS o przygotowaniach do okresu zimowego 
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Pomocy Społecznej 

Listopad

1. Projekt Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Dębno na 2013 r. 

Grudzień

1. Projekt budżetu gminy Dębno na 2013 r. i WPF 

Porządek obrad każdego posiedzenia zawierać będzie: 

- interpelacje, zapytania 

- sprawy różne, wolne wnioski 

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/146/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 23 lutego 2012 r. 

PLAN PRACY KOMISJI INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ I OCHRONY 
ŚRODOWISKA RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2012 ROK

 

MIESIĄC

TEMATY POSIEDZENIA KOMISJI

STYCZEŃ

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2012 r oraz sprawozdania z pracy komisji za 2011 r. 

LUTY

1. Działalność świetlic wiejskich i środowiskowych za 2011 r - zamierzenia i potrzeby na 2012 r. 
2. Analiza materiałów na sesję RM 

MARZEC

1. Plan realizacyjny i wydatkowanie środków z budżetu na konserwację urządzeń melioracyjnych w 
Gminie Dębno na 2012 r w porównaniu z rokiem 2011. 
2. Informacja nt. możliwości aplikowania do funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminnych dotyczących terenów wiejskich w 2012 r. 
3. Analiza materiałów na sesję RM. 


KWIECIEŃ

1. Stan przygotowania inwestycji i remontów na terenach wiejskich na 2012 r. 
2. Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2011 i zaplanowane działania na rok 2012 r w tym spotkanie z sołtysami. 
3. Analiza materiałów na sesję RM MAJ


1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2011 rok. 
2. Propozycje do zagospodarowania czasu wakacyjnego dzieciom szkolnym z terenów wiejskich, w tym 
przygotowanie obiektów oświatowych i sportowych do sezonu letniego 
3. Analiza materiałów dotycząca obrad sesji RM. 


CZERWIEC

1. Ocena Programu Ochrony Środowiska w tym stan przygotowania Gminy Dębno do zmian w ustawie o 
utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. 
2. Działalność górnicza na terenie Gminy Dębno w tym spotkanie ze służbą leśną i przedstawicielami 
nafty i gazu. 
3. Analiza materiałów na sesję RM. 

LIPIEC

Przerwa wakacyjna


SIERPIEŃ

1. Dożywianie dzieci w szkołach wiejskich i organizacja dowozu dzieci z terenów wiejskich do szkół w 
2012r. 
2. Analiza z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 
3. Analiza materiałów na sesję RM. 

WRZESIEŃ

1. Informacja o realizacji równania dróg gminnych oraz stan przygotowania do zimowego utrzymania 
dróg. 
2. Informacja nt. utrzymania cmentarzy wiejskich oraz egzekucja opłat za korzystanie z cmentarzy na terenach wiejskich. 
3. Analiza materiałów na sesję RM. 

PAűDZIERNIK

1. Informacja o realizacji inwestycji wiejskich i remontów na terenach wiejskich od I do IX 2012 r- 
komisja wyjazdowa. 
2. Analiza materiałów na sesję 

LISTOPAD

1. Prace nad budżetem 2013 i WPF 2013-2021. 
2. Analiza materiałów na sesję RM 

GRUDZIEŃ

1. Zaopiniowanie budżetu Gminy Dębno na 2013 r. 
2. Analiza materiałów na sesję RM. 

Program spotkań komisji może ulec zmianie w zależności od potrzeb, które mogą wyniknąć w trakcie roku. 

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/146/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 23 lutego 2012 r. 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2012 ROK

 


MIESIĄC


TEMATY POSIEDZEŃ KOMISJI


Styczeń

Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2012 rok. 
Informacja o planowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych w zakresie oświaty, kultury i sportu na terenie gminy Dębno w 2012 r. oraz zadaniach wykonanych w 2011 roku - określenie zakresu remontów w placówkach Oświatowych. 
Projekt zmiany regulaminu przyznawania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla miasta i gminy Dębno”. 
- w paragrafie 6 usunąć zapis dotyczący wymogu dołączenia do wniosku zaświadczenia o niekaralności i zastąpić go zapisem o wymogu dołączenia do wniosku oświadczenia o niekaralności 
4. Ustalenie planu obserwacji wybranych zadań kulturalno - 
sportowych realizowanych w okresie ferii zimowych w 
poszczególnych placówkach. 
Sprawy bieżące. 


Luty

Analiza sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku. 
Analiza sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku. 
Analiza sprawozdania z działalności świetlic wiejskich w 2011 r. 
Omówienie informacji z działalności sportowo - rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz innych organizacji sportowych ( MKS „Dąb Dębno”, kluby wiejskie, UKS, SZS, SP1- hala sportowa w 2011 roku. 
Omówienie informacji z realizacji zadań w okresie ferii zimowych w poszczególnych placówkach kulturalno - oświatowych. 
Sprawozdanie z pracy Komisji w 2011 r. 
Sprawy bieżące. 


Marzec

Informacja na temat realizacji zajęć pozalekcyjnych w I okresie roku szkolnego 2011/12. 
Koncepcja przejęcia hali przy SP 1 i funkcjonowanie OSiR po jej przejęciu. 
Sprawy bieżące. 


Kwiecień

Informacja na temat rozwoju kultury i działalności placówek kulturalnych w Gminie Dębno w 2011 roku. 
Działalność Rad Sołeckich w 2011 roku, w zakresie spraw oświatowych, kulturalnych i sportowych. 
Sprawy bieżące. 

Maj

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębno w 2011 r. i projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dębna. 
Spotkanie z dyrektorami przedszkoli w celu uzyskania informacji na temat naboru, organizacji i przygotowania placówek do roku szkolnego 2012/13. 
Informacja na temat promocji gminy Dębno i współpracy z miastami partnerskimi w 2011 r. 
Sprawy bieżące. 


Czerwiec

Analiza realizacji i aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Dębno. 
Sprawy bieżące. 


Lipiec


Przerwa wakacyjna. Sierpień

Analiza sprawozdania z realizacji budżetu i WPF Gminy Dębno za I półrocze 2012 roku. 
Omówienie sprawozdania z realizacji zadania „Maraton 2012”. 
Informacja o przygotowaniu placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 20012/2013. 
Sprawy bieżące. Wrzesień

Informacja z przebiegu akcji „Lato 2012” w gminie Dębno. 
Informacja z działalności organizacji pożytku publicznego w I półroczu 2012 roku. 
Informacja z realizacji zadania „Dni Dębna 2012”. 
Opiniowanie propozycji zmian opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz w przedszkolu na 2013 rok . 
Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego. 
Sprawy bieżące. 
Październik

Informacja o osiągnięciach i występujących problemach w działalności szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012 oraz stan organizacji placówek oświatowych na początku roku szkolnego 2012/13 
Weryfikacja planu zadań inwestycyjnych. 
Ustalenie stawek podatkowych na 2013 rok. 
Sprawy bieżące. Listopad

Analiza i opiniowanie projektu Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2013 rok. 
Sprawy bieżące. 


Grudzień

Analiza i opiniowanie projektu budżetu Gminy Dębno na 2013 rok i WPF na lata 2013 - 2022. 
Informacja o przygotowaniu placówek do organizacji ferii zimowych w 2013 roku. 
Podsumowanie pracy komisji w 2012 roku. 
Ustalenie zadań do planu pracy komisji na 2013 rok. 
Sprawy bieżące. 

 

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/146/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 23 lutego 2012 r. 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE 
NA 2012 ROK

 

Miesiąc

Tematy posiedzeń komisji

Luty

Informacja o przebiegu prac związanych z przekształceniami PEC 

Marzec

Analiza założeń do koncepcji zagospodarowania targowiska miejskiego wraz ze 
środkami finansowymi na to zadanie. 

Kwiecień

Stan dróg gminnych - ich remonty, dostosowane do środków finansowych na 2012 r 

Maj

1. Wspólne posiedzenie z komisją budżetową gminy Nowy Tomyśl w temacie dotyczącym funkcjonowania PEC w obu gminach. 
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębno za 2011 r oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Dębna. 

Czerwiec

1.Opłaty za korzystanie z cmentarzy w 2010 r i 2011 roku oraz bieżąca działalność administracyjna cmentarzy. 
2.Informacja z przebiegu inwestycji i remontów kończącego się I półrocza 2012 r. 

Sierpień

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF Gminy Dębno za I półrocze 2012 r. 
2. Informacja o złożonych wnioskach do budżetu na 2012 r. 
3.Założenia finansowe do budżetu Gminy Dębno na 2013 r. 

Wrzesień

Opiniowanie materiałów na sesję RM. 

Październik

1. Ustalenie stawek podatkowych na 2013 r. 
2. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych i remontowych w stosunku do harmonogramu prac na 2012 r. 

Listopad

1. Rozpoczęcie prac nad budżetem na 2013 r. 
2. Informacja o środkach pozabudżetowych pozyskanych i dostępnych. 

Grudzień

1. Uchwalenie budżetu Gminy Dębno na 2013 r i WPF 2013- 2021. 
2. Uchwalenie planu pracy komisji na 2013 r. 

Stałe punkty: 

Wnioski i opinie radnych. 

Odpowiedzi na wnioski z poprzednich komisji i innych komisji RM. 

3 Sprawy zlecone przez Burmistrza Dębna 

4 Opiniowanie materiałów na sesję RM 

Id: 64ABE04F-488C-4BAB-887C-EF7F77B865F8. Podpisany

Strona

 

 

Id: 64ABE04F-488C-4BAB-887C-EF7F77B865F8. Podpisany

Strona

 

 

Id: 64ABE04F-488C-4BAB-887C-EF7F77B865F8. Podpisany

Strona

 

 

Id: 64ABE04F-488C-4BAB-887C-EF7F77B865F8. Podpisany

Strona

 

 

Id: 64ABE04F-488C-4BAB-887C-EF7F77B865F8. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-02-2012 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 29-02-2012 11:26