Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok.


Uchwała Nr XX/144/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r /Dz. U z 2001r Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku § 26 ust 1 uchwały nr LII/371/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębno (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33 z dnia 7 maja 2010r. poz.659 zmieniony uchwałą RM w Dębnie Nr LXII/458/2010 z 30 września 2010r. Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr113 z dnia 12 listopada 2010r. poz. 2078), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 r., który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dębnie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/144/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 23 lutego 2012 r. 

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE NA 2012 ROK

 


Miesiąc


Tematy sesji

Odpowiedz. za przyg. materiałów


Ważne daty


STYCZEŃ 


LUTY 

 





1. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r oraz 
Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011r. 

2. Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich za 2011r. 

3.Informacja z pracy OPS w 2011r.(w tym wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz działalność schroniska) 

4.Informacja z działalności OSiR w 2011r oraz innych organizacji sportowych( MKS”Dąb Dębno”, kluby wiejskie, UKS,SZS, SP1) 
5.Przyjęcie planów pracy RM i komisji stałych RM na 2012. 
6.Sprawozdanie z pracy RM i komisji stałych za 2011 r 
7.Sprawy bieżące. 





 







Pełnomocnik Burmistrza 









Kierownik OKiS 



Kierownik OPS 





Dyrektor OSiR,przedst.organizacji 




Przewodnicząca RM , Przewodniczący Komisji 


4.II- 66 rocznica powrotu Dębna do Macierzy




MARZEC 

 

1.Analiza stanu bezpieczeństwa w Gminie Dębno. 
2.Analiza założeń do koncepcji zagospodarowania targowiska miejskiego. 

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2013. 
4. Sprawy bieżące. 




 

SM, Policja, Straż Pożarna 

Burmistrz Dębna 
Kierownik GPiK 

Skarbnik 

 



KWIECIEŃ 



 

1.Sprawozdanie z udzielenia dotacji w ramach 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w 2011r. 
2.Informacja na temat rozwoju kultury w Gminie 
Dębno ( DOK, Biblioteka, Stowarzyszenia ) 
3. Informacja z działalności WTZ za 2011r 
4. Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2011 rok; 
5. Sprawy bieżące. 






 

Koordynator 



Dyr. Biblioteki i DOK, OKiS 

Kierownik WTZ 
Sekretarz Gminy 


2.IV - 6 rocznica śmierci Jana Pawła II. 

Maraton Dębno






MAJ 


 




Święto Konstytucji 3-go Maja 
1. Informacja na temat realizacji zadania 
utrzymanie czystości i porządku w Gminie 
Dębno i CZG12. 
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Dębno za 2011 r oraz podjęciem uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza 
Dębna. 
3 . Informacja na temat promocji oraz w zakresie 
współpracy z zagranicą i miastami partnerskimi 
Gminy Dębno za 2011 r oraz plan na 2012 r 
4. Sprawy bieżące. 




 





Przewodn.RM 
Sekretarz 


Prezes PUK 
Kierow. GPiK 

Skarbnik 
Burmistrz 



Biuro Promocji i Informacji 

 


3 Maja Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. 

8V -66 rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. 
 



CZERWIEC 
 

1.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do akcji letniej. 
2.Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli. 
3.Informacja z działalności Centrum Wspierania Biznesu. 
4.Przedstawienie przez OSiR koncepcji organizacji imprez sportowych i innych zajęć na hali przy SP nr 1. 
5.Sprawy bieżące. 




 

Kier. OKiS 

Kier OKiS 

CWB 

OSiR 


1.VI- dzień Dziecka


LIPIEC


Przerwa wakacyjna

 

 





SIERPIEŃ

1.Sprawozdanie z realizacji Maratonu 2012r. 
2.Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPI Gminy Dębno za I półrocze 2012r. 
3.Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 
4.Sprawy bieżące. 

Dyr. OSiR 

Skarbnik Burmistrz 

Kierow. OKiS 

 


15.VIII 
Święto Wojska 
Polskie-go 

31.VIII - 31 rocznica Solidar-ności



WRZESIEŃ 

 

1. Informacja z udzielania dotacji w ramach ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariaciew I półroczu 2012r. 
2. Sprawozdanie z realizacji Dni Dębna. 
3. Przyjęcie programu współpracy Gminy Dębno zorganizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność w zakresie pożytku 
publicznego. 
4.Uchwalenie opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wprzedszkolu na 2013 r. 
5. Analiza realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju MiG Dębno. 

6.Sprawy bieżące. 



 

Koordynator 



Dyrektor DOK. 

Koordynator. 





ZEAS 

kierownik PiR 


1.IX- rocznica wybuchu II wojny świato-wej 

17.IX - Dzień 
Sybiraka




PAűDZIERNIK 

 

1.Informacja OPS o przygotowaniu do okresu zimowego podopiecznych w tym schronisko. 
2.Gminna Strategia Pomocy Społecznej. 
3.Weryfikacja planu zadań inwestycyjnych 

4.Informacja nt przygotowań do zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie Dębno. 
5.Uchwalenie stawek podatkowych na 2012r. 
6.Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2011 r. 
7.Sprawy bieżące 


 

Kierow. OPS 


Kierow. OPS 
Burmistrz 
Skarbnik 

Kierow. GPiK Prezes PUK 

Skarbnik 

Przewodnicząca RM 


14.X - Dzień Edukacji Narodo-wej 

16.X - Dzień Papieski




LISTOPAD

Święto Niepodległości. 
1. Przyjęcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2012r 
2.Sprawy bieżące. 


 

Sekretarz 
Skarbnik 

Pełnomocnik Burmistrza 

11.XI- Święto Niepodległości



GRUDZIEŃ 


 

1.Uchwalenie budżetu Gminy Dębno na 2013r. i WPF na lata 2013-2021 
2.Informacja o przygotowaniu placówek do organizacji ferii zimowych. 
3.Uchwalenie planów pracy RM i komisji stałych na 2013 r i przedstawienie sprawozdań z pracy RM i komisji stałych na 2013 r 
4.Sprawy bieżące 





 

Burmistrz 
Skarbnik 

Kierown.OKiS 


Przewodnicząca RM i Przewodniczący Komisji RM 

 

 

Id: 2EA047C0-F2D1-4E8B-BF48-4AF9B2FD74C6. Podpisany

Strona

 

 

Id: 2EA047C0-F2D1-4E8B-BF48-4AF9B2FD74C6. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 29-02-2012 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 29-02-2012 11:25