Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno".

Uchwała uchylona uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/170/2012 z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała Nr XX/157/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno".

Na podstawie § 7 uchwały nr LII/371/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębno (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33 z dnia 7 maja 2010 r. poz. 659 zmieniony uchwałą RM w Dębnie Nr LXII/458/2010 z 30 września 2010 r. Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 113 z dnia 12 listopada 2010 r. poz. 2078), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania medalu, który stanowi załącznik nr1. 

§ 2. Traci moc załącznik nr 1 do uchwałyNR XII/86/2003Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego „Zasłużony Dla Miasta i Gminy Dębno”, oraz uchwałaNr XLI/305/2009Rady Miejskiej w Dębniez dnia 30 kwietnia 2009 rokuw sprawie wprowadzenia zmiany  regulaminu przyznawania medalu pamiątkowego „Zasłużony Dla Miasta i Gminy Dębno”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Helena Sługocka

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/157/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 23 lutego 2012 r. 

R E G U L A M I N

Przyznawania medalu pamiątkowego

ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY DĘBNO

 

Medal można przyznać zarówno mieszkańcom gminy Dębno, jak i osobom spoza gminy za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające gminę bądź przydające honor lub wyraźną korzyść mieszkańcom. 

§ 1. Medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno” ustanowiony decyzją Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 10.X.1996 r. uchwałą nr XXX/202/96 z późniejszymi zmianami, uchwałą nr X/63/99 z dnia 29.04.1999 r., uchwałą LIII/311/2005 z dnia 27.10.2005r., jest lokalnym odznaczeniem za szczególne zasługi oddane gminie. 

§ 2. 1. Medal pamiątkowy "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno” może być przyznawany indywidualnie i zbiorowo: 

1. Indywidualnie mieszkańcom gminy Dębno oraz osobom spoza gminy działającym na jej rzecz. 

2. Zbiorowo: zakładom i instytucjom przedsiębiorstwom oraz organizacjom społecznym i zawodowym. 

2. Medal pamiątkowy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno” może zostać przyznany pośmiertnie”. 

§ 3. Medal przyznawany jest za szczególne osiągnięcia i wkład pracy społecznej i zawodowej przyczyniający się do rozwoju gminy w zakresie: 

1/ Działalności gospodarczej, 

2/ Działalności społecznej, 

3/ Ochrony zdrowia, 

4/ Oświaty, kultury, nauki, sztuki, 

5/ Kultury fizycznej sportu, 

6/ Promocji gminy na zewnątrz. 

§ 4. Medal można otrzymać tylko jeden raz. 

§ 5. Wnioski o przyznanie medalu mogą zgłaszać: 

1/ Komisje Rady Miejskiej w Dębnie, 

2/ Rady sołeckie, 

3/ Organizacje społeczne, polityczne oraz zawodowe oraz inne grupy formalno - prawne, 

4/ Rada Miejska na sesji. 

§ 6. Wnioski o przyznanie medalu należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu. 

§ 7. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie przekazuje wniosek komisji regulaminowej, która sprawdza wniosek pod względem formalnym bada jego zasadność i opiniuje. 

§ 8. W skład komisji wchodzą: 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie. 

2. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dębnie. 

3. Przewodniczący Klubów Radnych Rady Miejskiej w Dębnie. 

4. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

§ 9. 1. Komisja regulaminowa może zasięgać dodatkowo informacji u wnioskodawcy. 

2. Komisja przedkłada Radzie Miejskiej w Dębnie zaopiniowany wniosek do zatwierdzenia przez podjęcie uchwały. 

3. Medal przyznaje Rada Miejska i ustala termin wręczenia. 

§ 10. Medal wręcza się na uroczystościach o charakterze państwowym lub regionalnym, na sesjach Rady oraz uroczystościach branżowych i rocznicowych. 

§ 11. 1. Wręczenia medalu dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej lub Burmistrz Dębna, w wyjątkowych sytuacjach Wiceprzewodniczący Rady. 

2. Wręczeniu należy nadać uroczysty charakter 

§ 12. Dokumentem potwierdzającym przyznanie medalu jest legitymacja wg wzoru ustalonego przez Radę Miejską w Dębnie. 

§ 13. Rejestr przyznanych medali prowadzi Biuro Rady Miejskiej w Dębnie. 

§ 14. 1. Pozbawienie medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno” następuje wtedy, gdy osoby te dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne noszenia medalu, w szczególności wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej. 

2. Pozbawienie następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej. 


Załącznik do regulaminu przyznawania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno”

WNIOSEK 
O NADANIE MEDALU PAMIĄTKOWEGO 
„ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY DĘBNO”

1. IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………… 

2. IMIĘ OJCA …………………………………………………………………………. 

3. DATA I MIEJSCE URODZENIA ………………………………………………….. 

4. WYKSZTAŁCENIE ……………………………………………………………..…. 

5. LATA PRACY OGÓŁEM ………………………………………………………….. 

6. POSIADANE ODZNACZENIA…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

7. MIEJSCE PRACY ………………………………………………………………….. 

8. STANOWISKO …………………………………………………………………….. 

9. DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA………………………………………….. ……………………………………………………………………………….............. 

10. UZASADNIENIE WNIOSKU:……………………………………………………... ………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………….….……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………….. 

11. OPINIA KOMISJI REGULAMINOWEJ RADY MIEJSKIEJ: 

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………….….………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 

12. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NR ……………. Z DNIA ……………………. W SPRAWIE PRZYZNANIA MEDALU PAMIĄTKOWEGO „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY DĘBNO” 

13. PROPONOWANA DATA WRĘCZENIA ………………………………………. 

14. ORGAN PRZEDSTAWIAJĄCY WNIOSEK: …………………………………….. 

………………………… 

/PODPIS/ 

Załączniki:

1. .............................................. 

2. ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 56FC9A28-8F03-43DE-BB4B-EA50FD65755F. Podpisany

Strona 1

 

 

Id: 56FC9A28-8F03-43DE-BB4B-EA50FD65755F. Podpisany

Strona 2

 

 

Id: 56FC9A28-8F03-43DE-BB4B-EA50FD65755F. Podpisany

Strona 3

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 27-02-2012 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 23-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 30-03-2012 09:27