Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 8/3/2012 w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zarządzenie Nr 8/3/2012

Burmistrza Dębna

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 12 poz. 1591 z późn. zm.),art. 15 ust 2 a-2 f ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XVI/110/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2012 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Oceniającej oferty na realizację zadań publicznych:

Zadanie 1 „Cykliczne imprezy interdyscyplinarne z zakresu:

 • Organizacja Dnia Seniora

 • Organizacja imprez turystycznych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Dębno oraz udział w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.”

Zadanie 2 „Działania na rzecz osób starszych z zakresu:

- Prowadzenie chóru emerytów,

- Prowadzenie kursów rozwijających dla seniorów.”

Zadanie 3 „Działania na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań z zakresu: Promocja krwiodawstwa.”

Zadanie 4 „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu:

 • pomoc osobom chorym na cukrzyce,

 • pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym.”

Zadanie 5 „Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób w zakresie: pomoc osobom potrzebującym”

Zadanie 6 „Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w zakresie: prowadzenie orkiestry dętej.”

Zadanie 7 „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez: organizowanie spotkań, odczytów, apeli z okazji świąt państwowych i wojskowych.”

Zadanie 8 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

 • rozwój sportu kwalifikowanego,

 • rozwój sportu młodzieżowego na terenie Gminy Dębno.”

Komisja Oceniająca w składzie:

 1. Anna Dutkiewicz

 2. Emilia Jenda

 3. Joanna Trybel

§ 2

Regulamin działania Komisji Oceniającej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dębna
Piotr Downar

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr 8/3/2012

Burmistrza Dębna

z dnia 24 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRAC

KOMISJI OCENIAJĄCEJ

 1. Komisja Oceniająca jest zespołem opiniującym, który ma na celu ocenę składanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ofert na realizację zadań publicznych.

 2. Komisja Oceniająca powoływana przez Burmistrza Dębna, składa się z pracowników Urzędu wskazanych przez Burmistrza.

 3. Każdy członek Komisji Oceniającej przed rozpoczęciem działalności komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Komisja Oceniająca zbiera się w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert na realizację zadań publicznych.

 5. Każdy z członków Komisji Oceniającej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 6. Spotkania Komisji Oceniającej prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.

 7. Spotkania Komisji Oceniającej są protokołowane przez koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 8. Protokoły spotkań komisji Oceniającej, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze akt Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego - u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 9. Komisja Oceniająca może obradować i podejmować decyzje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

 10. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie są przedstawione w formie pisemnej Burmistrzowi Dębna.

Załącznik nr 1 do

Regulaminu

Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8/3/2012

Burmistrza Dębna

z dnia 24 stycznia 2012r.

Oświadczenie członka Komisji Oceniającej

Oświadczam, że nie jestem związany stosunkiem prawnym, ani nie jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych, ani nie jestem członkiem ani wolontariuszem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Dębno, dn…………………. ………………………………..

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 26-01-2012 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 24-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2012 12:22